SanDisk giới thiệu USB Type-C 1TB nhỏ nhất thế giới

Sản phẩm nguyên mẫu này của SanDisk được trình làng tại Triển lãm CES 2018, sử dụng chuẩn kết nối Type-C đời mới và có dung lượng lưu trữ lên đến 1TB.
  • SanDisk gi?i thi?u dòng s?n ph?m Ultra Dual Drive USB Type-C
  • ? l?u tr? SanDisk SSD Plus v? Vi?t Nam, giá t? 1,2 tri?u ??ng
  • Thêm l?a ch?n l?u tr? USB Type-C m?i t? SanDisk
  • ?ánh giá ? SSD g?n ngoài SanDisk Extreme 900 480GB
  • SanDisk ra m?t lo?t s?n ph?m l?u tr? di ??ng m?i

Tuy m?c dung l??ng l?u tr? c?a s?n ph?m không ph?i thu?c lo?i l?n nh?t hi?n có trên th? tr??ng ? flash USB (n?m 2017, Kingston gi?i thi?u s?n ph?m DataTraveler Ultimate GT v?i dung l??ng lên ??n 2TB), nh?ng m?u USB này c?a SanDisk có kích th??c c?c k? nh? g?n và ???c xem là thi?t b? USB Type-C nh? nh?t th? gi?i hi?n nay.

SanDisk gi?i thi?u USB Type-C 1TB nh? nh?t th? gi?i 1
? flash 1TB USB Type-C c?a SanDisk

V? giao ti?p thì ? flash c?a SanDisk trang b? ??u c?m chu?n USB Type-C, h? tr? ng??i dùng chuy?n d? li?u tr?c ti?p t? ?i?n tho?i dùng h? ?i?u hành Android vào máy tính m?t cách nhanh chóng. Theo lý thuy?t, công ngh? USB Type-C có th? cung c?p t?c ?? truy?n d? li?u lên ??n 10Gb/s, g?p ?ôi so m?c 5Gb/s c?a chu?n USB 3.0 hi?n nay.

??n th?i ?i?m này, ? flash 1TB USB Type-C c?a SanDisk hi?n ch? là s?n ph?m nguyên m?u. Hãng ch?a công b? th?i ?i?m phát hành c?ng nh? giá bán c? th?.

Nguồn tin: www.pcworld.com.vn