tam quoc

 

Vì sao bạn nên chọn HP ProBook 400 series G4 cho công việc?

Đăng lúc: Thứ năm - 22/06/2017 04:10 - Người đăng bài viết: admin
 

Với những ưu điểm như thiết kế gọn nhẹ, cấu hình mạnh mẽ, bảo mật tuyệt đối cùng với màn hình Full HD sắc nét, HP ProBook 400 series G4 là sự lựa chọn tuyệt vời cho công việc.

 • M?t nghìn l? m?t cách cho b?n 'qu?y' x? h?i hè này
 • HP t?ng c??ng ?? h?a Pascal cho máy tính xách tay Envy 13 2017
 • HP làm m?i dòng laptop Envy và tablet lai Spectre x2
 • Máy tính ?a ch? ?? dòng doanh nghi?p m?ng và b?o m?t nh?t th? gi?i
 • HP nâng c?p laptop doanh nhân Elite x2 1012 G1
Vì sao b?n nên ch?n HP ProBook 400 series G4 cho công vi?c? 1

B?o m?t tuy?t ??i cùng HP ProBook

B?o m?t thông tin là m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng hàng ??u ??i v?i nhi?u doanh nghi?p. Trong khi ?ó nh?ng chi?c laptop thông th??ng không ???c trang b? nhi?u công ngh? b?o m?t, d? dàng b? nh?ng k? x?u l?i d?ng ?? khai thác thông tin mà ng??i dùng không th? nh?n ra.

Vì sao b?n nên ch?n HP ProBook 400 series G4 cho công vi?c? 2

V?i dòng s?n ph?m ProBook 400 G4 , HP mang ??n cho ng??i dùng s? an tâm tuy?t ??i v?i hàng lo?t công ngh? b?o m?t khác nhau. HP BIOSphere ki?m tra BIOS ngay t? khi ch?a kh?i ??ng vào h? ?i?u hành và khôi ph?c BIOS v? tr?ng thái ban ??u khi phát hi?n có l?i ho?c b? t?n công.

Vì sao b?n nên ch?n HP ProBook 400 series G4 cho công vi?c? 3

HP Drive Encryption giúp mã hóa toàn b? d? li?u trong ? c?ng và l?u thông tin ?ã ???c mã hóa vào chip TPM tích h?p trên bo m?ch nên d? li?u c?a b?n s? an toàn tuy?t ??i c? khi ng??i khác c? tình tháo ? c?ng c?m qua máy khác ?? l?y d? li?u.

Vì sao b?n nên ch?n HP ProBook 400 series G4 cho công vi?c? 4

V? b?o m?t vân tay, lo?i c?m bi?n s? d?ng trên ProBook 400 series G4 có m?c ?? b?o m?t lên ??n 1:100.000 trong khi chu?n ngành ch? yêu c?u ? m?c 1:10.000. Nh?ng m?u sinh tr?c h?c c?a ng??i dùng c?ng ???c l?u trên m?t chip nh? riêng bi?t, ??c l?p v?i h? ?i?u hành nên an toàn tuy?t ??i.

??i v?i doanh nghi?p, HP Touchpoint Manager là m?t ?ng d?ng cho phép b? ph?n CNTT d? dàng tri?n khai, áp d?ng các chính sách b?o m?t c?a công ty trên các thi?t b? khác nhau thu?c h? th?ng. Gi?i pháp ?ám mây này còn cho phép ban CNTT tìm ki?m, khóa và xóa t? xa toàn b? d? li?u c?a b?t k? thi?t b? nào trong m?ng l??i doanh nghi?p giúp gi?i quy?t ???c nh?ng r?i ro b?t ng? nh? khi m?t cá nhân ?ánh m?t, ?? quên thi?t b? khi ?i công tác.

Thi?t k? b?n b?

M?c dù thi?t k? c?a dòng s?n ph?m ProBook 400 G4 ?ã ???c thay ??i ?áng k?, m?ng nh? và thanh g?n h?n nh?ng s?n ph?m v?n ??t tiêu chu?n MIL-STD 810G c?a quân ??i M? v? s? b?n b? ch?c ch?n khi ho?t ??ng trong nh?ng môi tr??ng kh?c nghi?t. ??c bi?t, ph?n chi?u ngh? tay xung quanh bàn phím ???c gia c? b?ng ch?t li?u nhôm t?o c?m giác ch?n ch?n h?n ??ng th?i mang l?i kh? n?ng t?n nhi?t t?t h?n cho th? h? ProBook G4 m?i. Càng yên tâm h?n khi ProBook 400 series G4 ???c trang b? v? bàn phím ch?ng tràn, s? r?t c?n thi?t khi s? d?ng ? quán cà phê – nguy c? n??c ?? lên bàn phím làm t?n h?i nh?ng linh ki?n bên trong s? không còn.

Vì sao b?n nên ch?n HP ProBook 400 series G4 cho công vi?c? 5

V?i dòng s?n ph?m m?i, HP còn thay ??i b? v? màu b?c thiên th?ch cho c?m giác sang tr?ng, thanh l?ch h?n h?n dòng G3 tr??c ?ây.

Vì sao b?n nên ch?n HP ProBook 400 series G4 cho công vi?c? 6

C?u hình m?nh m? cho nhu c?u công vi?c

???c trang b? v?i b? x? lý Intel Core i th? h? th? 7 m?i nh?t, ProBook 400 series G4 ?áp ?ng t?t các nhu c?u trong công vi?c, k? c? ch?nh s?a hình ?nh, video ? m?c ?? c? b?n.

?i?m nâng c?p ?áng giá là dòng ProBook 400 G4 ?ã có c?u hình trang b? s?n SSD M.2 256GB. Tr?i nghi?m v?i dòng ProBook 400 G4 tuy?t v?i h?n h?n v?i th?i gian kh?i ??ng Windows ch? m?t kho?ng 5 giây và m?i ?ng d?ng ??u ???c m? nhanh chóng, m??t mà.

Vì sao b?n nên ch?n HP ProBook 400 series G4 cho công vi?c? 7

ProBook 450 G4 có thêm tùy ch?n card ?? h?a r?i Nvidia 930 MX 2GB phù h?p cho nh?ng nhu c?u s? d?ng ?òi h?i nh?ng tác v? n?ng v? ?? h?a thay vì ch? s? d?ng ?? h?a tích h?p nh? trên phiên b?n 440 G4.

?i?m ?áng khen là HP ?ã h? tr? r?t t?t kh? n?ng nâng c?p máy cho ng??i dùng khi m?t d??i máy có th? tháo r?i d? dàng, ?? l? ra khoang tr?ng cho vi?c g?n thêm ? c?ng và 1 cây RAM.

Màn hình Full HD s?c nét

Dòng ProBook 400 G4 v?n có m?t t?i th? tr??ng Vi?t Nam v?i 3 phiên b?n kích th??c màn hình khác nhau bao g?m m?u 430 13,3 inch, 440 14 inch và 450 15,6 inch. C? 3 phiên b?n này ??u ?ã ???c nâng ?? phân gi?i màn hình lên Full HD (1920x1080) cho ch?t l??ng hi?n th? s?c nét, mang l?i kh? n?ng làm vi?c l?n gi?i trí ??u t?t h?n so v?i th? h? G3 tr??c ?ây.

??y ?? k?t n?i

Các c?ng k?t n?i ?ôi khi tr? nên r?t quan tr?ng trong nhi?u tính hu?ng, ??c bi?t là v?i nh?ng chi?c laptop ph?c v? cho công vi?c. Vi?c thi?u sót ?i b?t k? c?ng k?t n?i nào c?ng là v?n ??, ?ôi khi là c?c k? nghiêm tr?ng. Ví d? nh? trong phòng h?p ch? có máy chi?u c?ng VGA nh?ng chi?c laptop c?a b?n l?i ch? có HDMI. Nhi?u m?u laptop hi?n nay th?m chí ch? ???c trang b? m?i USB-C, quên mang theo nh?ng thi?t b? chuy?n ??i thì ch?ng th? s? d?ng v?i nh?ng thi?t b? ngo?i vi khác.

Vì sao b?n nên ch?n HP ProBook 400 series G4 cho công vi?c? 8

ProBook 400 series G4 ???c trang b? ?a d?ng các c?ng k?t n?i bao g?m USB 2.0, USB 3.1 Th? h? 1, c?ng VGA, HDMI, ??u ??c th? nh? SD, c?ng LAN, gi?c c?m tai nghe/micro 3,5 mm và có c? c?ng USB-C 3.1 Th? h? 1.

Th?i l??ng pin t?t, công ngh? s?c nhanh

Th?i l??ng pin c?a dòng HP ProBook 400 G4 có th? ?áp ?ng t?t m?t ngày làm vi?c tr?n v?n. Pin c?a máy còn có công ngh? s?c nhanh ch? m?t 90 phút ?? s?c ??y 90% dung l??ng pin. V?i m?t chút th?i gian tranh th? ngh? tr?a c?ng có th? giúp máy tràn ??y n?ng l??ng. Pin công ngh? Long life c?a HP ho?t ??ng t?t trong 1000 vòng s?c, t??ng ???ng 3 n?m s? d?ng, cao h?n h?n nh?ng lo?i pin thông th??ng có s? vòng s?c ch? kho?ng 500 l?n.

Vì sao b?n nên ch?n HP ProBook 400 series G4 cho công vi?c? 9

V?i c?u hình m?nh m? cùng hàng lo?t tính n?ng, công ngh? b?o m?t thi?t y?u, HP ProBook 400 series G4 x?ng ?áng là m?u laptop tin c?y cho công vi?c. V?i nhu c?u g?n nh? thì phiên b?n 440 G4 là l?a ch?n tuy?t v?i nh? cân n?ng ch? t? 1,64kg, còn không gian làm vi?c tho?i mái c?ng nh? nhu c?u cao h?n v? ?? h?a thì m?u 450 G4 s? là s? l?a ch?n thích h?p. Dòng ProBook 400 series G4 có giá bán l? ?? ngh? dao ??ng t? 12,89 tri?u ??n 21,39 tri?u ??ng.

S?n ph?m ???c h? tr? gói b?o hành toàn di?n c?a HP bao g?m d?ch v? b?o hành VIP 30 phút (ta?i các Trung tâm ch?m sóc khách hàng toàn di?n c?a HP ? Hà N?i, Tp. HCM, ?à N?ng và C?n Th?), b?o hành t?n nhà và b?o hành giao và nh?n t?i nhà mi?n phí. Khách hàng có th? liên h? T?ng ?ài h? tr? 24/7 c?a HP qua hotline: 1800 58 88 68 (mi?n phí) ?? nh?n ???c h? tr?.

??c bi?t t? nay ??n ngày 31/7/2017, khi mua b?t k? s?n ph?m thu?c dòng HP ProBook 400 G4, khách hàng s? ???c t?ng m?t chu?t máy tính không dây Logitech B175 tr? giá 200.000 ??ng.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 80
 • Khách viếng thăm: 78
 • Thành viên online: 1
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 8,404
 • Tháng hiện tại: 389,045
 • Tổng lượt truy cập: 53,665,507

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058