tam quoc

 

Đánh giá PC chuyên game Asus ROG GT51

Đăng lúc: Thứ hai - 14/11/2016 16:21 - Người đăng bài viết: admin
 

Không chỉ chinh phục nhiều tựa game cao cấp ở độ phân giải 4K, Asus ROG GT51 còn rộng cửa cho game VR và những ai đam mê công nghệ thực tế ảo.

 • C?n c?nh PC chuyên game Asus ROG GT51 giá 60 tri?u ??ng
 • Ng?m bàn phím chuyên game Asus ROG Claymore
 • ?ánh giá card ?? h?a Asus RX 480 Strix Gaming OC 8GB
 • ?ánh giá bo m?ch ch? dành cho game th? Asus H170 Pro Gaming
 • ?ánh giá bo m?ch ch? Biostar Racing Z170GT7

Có m?t s? game th? yêu thích t? ch?n linh ki?n ?? l?p ráp chi?c PC ch?i game c?a mình, nh?ng c?ng có không ít game th? chuyên nghi?p ch?n PC chuyên game thi?t k? s?n t? nh?ng th??ng hi?u l?n.

K? này,  PC World Vietnam m?i b?n ??c cùng tr?i nghi?m hi?u n?ng PC chuyên game Asus ROG GT51 . S?n ph?m có giá bán tham kh?o ? m?c 60 tri?u ??ng.

B?t m?t ngay t? cái nhìn ban ??u

Dù khoác ki?u thi?t k? thùng máy hình tháp truy?n th?ng nh?ng Asus ROG GT51 ??p ngay vào m?t ng??i xem c?m giác nh? ?ang ??i di?n v?i m?t con quái v?t ngoài hành tinh b?i ki?u cách v? ngoài góc c?nh h?m h? v?i tông màu ?en nhám ch? ??o.

Thêm vào ?ó, d?c 2 khe m?t trên ???c thi?t k? nh? s?ng m?t dài, tô v? thêm b?ng 2 ?i?m nh?n là nút ngu?n Power và nút ép xung nhanh Turbo Gear b? trí ??i x?ng ? m?i bên. R?t ?n t??ng!

Phiên b?n Asus ROG GT51 mà Test Lab th? nghi?m có tên mã GT51CA, trang b? b? x? lý Intel Core i7-6700K (ép xung s?n ? t?c ?? 4GHz) ?ã ???c Asus th? nghi?m liên t?c su?t 40 gi? và có hi?u n?ng cao h?n m?u nguyên b?n c?a Intel kho?ng 14%. Theo Asus, khi game th? nh?n nút ép xung nhanh Turbo Gear thì CPU có th? ??t ngay ??n t?c ?? 4,6GHz mà ch?ng c?n ph?i kh?i ??ng l?i máy tính. D? nhiên, nhà s?n xu?t ph?n c?ng c?ng ?ã trang b? s?n gi?i pháp t?n nhi?t ch?t l?ng Hydro Overclocking System ?? ??m b?o b? x? lý ho?t ??ng ?n ??nh trong ch? ?? ép xung.

?ánh giá PC chuyên game Asus ROG GT51 1
CPU Intel Core i7-6700K.

Trang b? card ?? h?a NVIDIA GeForce GTX 1080 , “quái v?t chuyên game” Asus ROG GT51 h? tr? ch?i game t?t ? ?? phân gi?i 4K và mang ??n c? h?i tr?i nghi?m công ngh? th?c t? ?o VR ngay l?p t?c. M?t khác, không ch? mang ??n s?c m?nh ?? h?a, card ?? h?a NVIDIA GeForce GTX 1080 còn h? tr? công ngh? G-Sync, cho hình ?nh m??t mà khi ch?i game b?ng Asus ROG GT51, xóa c?m nh?n s? gi?t, xé hình th??ng th?y ? nh?ng PC ch?i game khác. Chi ti?t các phép ?o xin m?i b?n ??c tham kh?o chi ti?t ? ph?n sau c?a bài ?ánh giá này.

?ánh giá PC chuyên game Asus ROG GT51 2
Thông s? GPU NVIDIA GeForce GTX 1080.

V? gi?i pháp l?u tr?, Asus ROG GT51 k?t h?p c? ? SSD t?c ?? cao SK Hynix 240GB l?n ? HDD truy?n th?ng dung l??ng l?n Toshiba 2TB, không ch? t?ng t?c kh?i ??ng Windows 10 (b?n Home 64-bit) nhanh mà còn cho phép game th? tho?i mái cài ??t nhi?u game dung l??ng l?n vào máy. ??c bi?t h?n, ? SDD dùng giao ti?p NVMe PCIe Raid 0 cho t?c ?? ??n 3,2Gbps, nhanh h?n g?p 6 l?n ? SDD dùng giao ti?p SATA thông th??ng.

Nh?m ?áp ?ng nhu c?u chuy?n d? li?u nhanh gi?a b? x? lý và ? l?u tr?, Asus ROG GT51 trang b? b? nh? Samsung 32GB DDR4 2.133MHz (2 thanh 16GB), g?p ?ôi g?p t? yêu c?u RAM c?a nhi?u trò ch?i 'sát ph?n c?ng'.

Hi?u n?ng chi?n game c?c ??nh!

V?i c?u hình nh? trên, Test Lab xây d?ng k?ch b?n th? nghi?m Asus ROG GT51 b?ng các game ? ?? phân gi?i 4K (3.840x2.160), t?n s? quét màn hình 60Hz cùng v?i thi?t l?p ?? h?a m?c cao nh?t, b? qua luôn các ?? phân gi?i QHD (2.560x1.440) hay FHD (1.920x1.080).

Test Lab tr?c ti?p ch?y trò ch?i Doom (2016) ? ?? phân gi?i 4K v?i thi?t l?p ?? h?a cao nh?t Ultra, theo dõi t?c ?? khung hình m?i giây (fps) b?ng c? ph?n m?m Fraps và phép ?o tích h?p trong game, ? nh?ng c?nh c?n chi?n màu mè l?n nã ??n shotgun n? ác li?t, Asus ROG GT51 “cân” Doom ??t t?c ?? th?p nh?t là 45fps, còn l?i ??u ??t m?c 50-70fps, d? nhiên nh?ng c?nh nh? nhàng thì t? 71fps tr? lên. M?t k?t qu? quá tuy?t v?i cho c?m giác tr?i nghi?m m?t trò ch?i b?n súng ngh?t th? ??y quái v?t trên màn hình to 4K, không ng?ng th?ng hoa c?m h?ng vì khung hình quá m??t!

M?i b?n ??c xem và t?i ?nh ch?p màn hình 4K (screenshot) t?i ?ây ?? c?m nh?n ?? nét c?a game và s? chuy?n hình m? ?o trong c?nh ch?i.

??i v?i nh?ng fan mê b?n súng, ch?c h?n s? không ít ng??i có th? b? qua c?m giác ng?i trên tr?c th?ng và nh? ??n liên t?c vào ??i th? bên d??i. Test Lab ?ã ch?n c?nh ch?i h?p d?n nh? th? trong Fallout 4 (thi?t l?p ?? h?a m?c cao nh?t Ultra) khi phe Brotherhood of Steel b?n nhau v?i t?c Super Mutant nh?m chi?m quy?n ki?m soát c?n c? Fort Strong.

Th?c t?, dù game b? h?n ch? ? m?c 60fps trên màn hình 4K mà Test Lab th? nghi?m nh?ng t?c ?? khung hình m?i giây bám r?t sát m?c 60fps, dao ??ng t? 52-57fps và r?t ít khi t?t d??i m?c 50fps.

Còn nh?ng t?a game ??nh khác thì ra sao?

Th? nghi?m trò ch?i Rise of the Tomb Raider ? 2 thi?t l?p ?? h?a High và Very High, m?c chênh l?ch gi?a các c?nh ch?i không quá 3-8fps. Th?m chí trong các phép ?o mà Test Lab ?ã th?c hi?n, c?nh ch?i “bèo nh?t” ? c? 2 thi?t l?p ?? h?a nói trên c?ng ??t trên 31fps, còn ?o trung bình thì game ??t t?c ?? khung hình t?i thi?u 43fps ? thi?t l?p cao nh?t Very High.

?ánh giá PC chuyên game Asus ROG GT51 3
Ch?i Rise of the Tomb Raider trung bình trên 43fps ? các phép th?.

?i?u ?ó ?ánh b?t lên r?ng dù r?ng game th? có ?i?u khi?n Lara Croft ??ng cô ??n trên núi tuy?t hay lách mình qua nh?ng khe h?p, thì nh?ng chuy?n ??ng ?ó c?ng h?t s?c nh?p nhàng và uy?n chuy?n. M?t khác, ng??i ch?i v?n ???c chiêm ng??ng nét ??p ?? h?a t?i ?a v?i 4K khi ánh n?ng chi?u xuyên qua nh?ng khe h? t?o thành v?t sáng t?i dài n?i b?t, hay gi?t n??c l?n dài trên g??ng m?t nhân v?t… h?t nh? ?ang xem c?nh k? bí trong m?t b? phim ?i?n ?nh Hollywood.

Trong trò ch?i nh?p vai khó ch?u “??u g?u” Dragon Age: Inquisition, ? thi?t l?p ?? h?a cao nh?t Ultra, Asus ROG GT51 v?n ??m ???ng tr?ng tránh “gánh hình” r?t t?t cho nh?ng c?nh chi?n ??u nhóm ph?c t?p nhi?u ?òn phép v?i t?c ?? d?ng hình trung bình ??t 36,3fps. Trong nh?ng c?nh ch?i th?c t?, t?c ?? d?ng hình trong game luôn ??t trên m?c 40fps.

Chinh ph?c th?c t? ?o VR

?? ?o ?? t??ng thích v?i 2 thi?t b? th?c t? ?o HTC Vive và Oculus Rift, Test Lab s? d?ng ph?n m?m VRMark m?i v?a ???c hãng FutureMark tung ra th? tr??ng.

?ánh giá PC chuyên game Asus ROG GT51 4
Asus ROG GT51 v??t trên mong ??i ? phép th? VRMark Orange Room.

? phép th? VRMark Orange Room, Asus ROG GT51 ??t chu?n Super v?i s? ?i?m 9.371, g?p 250% c?u hình t?i thi?u ch?y Oculus Rift, v??t luôn 10% so v?i c?u hình Premium high-end PC (PC cao c?p chuyên d?ng). So v?i t?c ?? d?ng hình m?c tiêu mà FutureMark ??t ra ch? kho?ng 109fps thì t?c ?? d?ng hình trung bình c?a Asus ROG GT51 ??t ??n 204,29fps, g?p ?ôi so v?i yêu c?u. Qu? th?t là hi?u n?ng tr?i nghi?m VR c?a “quái v?t chuyên game” t? Asus quá tuy?t v?i! Rõ ràng b?t k? game th? nào s? h?u Asus ROG GT51 s? tho?i mái tr?i nghi?m game VR mà không c?n ph?i ??n ?o suy ngh? hi?u n?ng!

Trong phép th? “d? b?” VRMark Blue Room nh?m ??nh h??ng cho các thi?t b? VR trong t??ng lai mà FutureMark gi? ??nh, Asus ROG GT51 ??t 2.201 ?i?m, g?p 300% c?u hình t?i thi?u ch?y Oculus Rift.

?ánh giá PC chuyên game Asus ROG GT51 5
K?t qu? ?o b?ng VRMark Blue Room.

Nh?n xét

???c “?óng thùng” hàng lo?t công ngh? tân ti?n và nh?ng linh ki?n cao c?p, Asus ROG GT51 là gi?i pháp tuy?t v?i cho nh?ng game th? c?n s?c m?nh chinh ph?c game cao c?p, x?ng ?áng v?i m?c giá s? h?u chi?c PC này. M?t khác, v?i dáng v? c?c k? b?t m?t ngay t? bên ngoài, “quái v?t chuyên game” h?ng n?ng Asus ROG GT51 x?ng ?áng ???c ??t trong phòng khách nh?m phô di?n s? sành ?i?u c?a v? ch? nhân.

N?u còn ?ang “ngán” ?? h?a c?a m?t trò ch?i nào ?ó, b?n ??ng ng?n ng?i t?u ngay Asus ROG GT51 ?? chi?n game  nhé!


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 111
 • Khách viếng thăm: 107
 • Máy chủ tìm kiếm: 4
 • Hôm nay: 17,735
 • Tháng hiện tại: 336,271
 • Tổng lượt truy cập: 48,699,321

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058