tam quoc

 

Nên mua hay không? NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

Đăng lúc: Thứ ba - 23/05/2017 20:48 - Người đăng bài viết: admin
 

2016 thực sự là năm hết sức thịnh vượng của NVIDIA với loạt sản phẩm đồ họa mới, đặc biệt là nhóm sử dụng kiến trúc Pascal 16nm gần như đã thống trị hoàn toàn thị trường máy tính cá nhân.

 • Bo m?ch ch? ch?y Ryzen: Ch?n m?t g?i ni?m tin
 • 10 khái ni?m b? hi?u sai v? màn hình
 • Asus ra m?t b? ?ôi card ?? h?a GeForce GTX 1080 Ti
 • ?ánh giá card ?? h?a Asus RX 480 Strix Gaming OC 8GB
 • AMD ra GPU RX 470D v??t m?t GTX 1050 Ti?
 • Nhi?u card ?? h?a GeForce GTX 10 ph? thông l? di?n
Nên mua hay không? NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1
???c m?nh danh là chi?c card GeForce t?i th??ng, GTX 1080 Ti ???c k? v?ng giúp NVIDIA c?ng c? ngôi ??u trong sân ch?i ?? h?a máy tính cá nhân.

C?ng c? v? th? 

Khi tung ra th? tr??ng th? h? GeForce GTX 1080 h?i tháng 5/2016, NVIDIA ?ã ??t ra m?t m?c m?i cho hi?u n?ng card ?? h?a máy tính cá nhân, và h?u nh? su?t t? ?ó t?i nay hãng không h? ph?i ??i m?t v?i b?t c? ?e d?a nào t? phía ??i th? kì c?u AMD . H? qu? là trong h?n 10 tháng qua, ng??i dùng ch? duy nh?t có l?a ch?n cao c?p là GTX 1080, trong khi ph?n l?n l?i nhu?n ? phân khúc này c?ng ??u v? “túi” c?a NVIDIA, và ch? có NVIDIA mà thôi. 

Tuy nhiên, sau m?t th?i gian dài, k? c? khi nh?ng s?n ph?m ?? h?a ??i th? ch?a th?c s? t?o thành m?i ?e d?a, s?c ép t? ph?n m?m – chính là các trò ch?i máy tính – c?ng nh? nh?ng công ngh? m?i nh? th?c t?i ?o (VR) ?ã d?n ??t ra yêu c?u v? m?t th? h? s?n ph?m ?? h?a m?nh m? h?n. Chính vì v?y, n?u mu?n l?p l?i kì tích nh? m?t n?m qua, NVIDIA s? ph?i c?n t?i m?t lá bài m?i m? và m?nh m? h?n, trong ?ó t? l? giá thành/hi?u n?ng c?ng ph?i r?t t?t, ?? ?? thâu tóm n?t phân khúc card ?? h?a v?n v?n ?ang “dính” v?i các ki?n trúc 28nm nh? Maxwell, Kepler và GCN 1.x. Và vì v?y, s? ra ??i c?a GeForce GTX 1080 Ti là ?i?u t?t y?u. 

V?i hi?u n?ng ???c tuyên b? là c?i thi?n t?i 35% so v?i GTX 1080 tr??c ?ây, GeForce GTX 1080 Ti v?n s? d?ng chip x? lý ?? h?a (GPU) GP102 – m?t bi?n th? m?i h?n c?a ki?n trúc Pascal - do chính NVIDIA phát tri?n. Nh? v?y, có th? coi ?ây là m?t phiên b?n “làm m?i” gi?a chu k? vòng ??i s?n ph?m c?a dòng GeForce 10 . ? góc ?? này, GeForce GTX 1080 Ti có gì ?ó gi?ng v?i GTX 980 Ti và GTX 780 Ti tr??c ?ó khi t?n d?ng công ngh? s?n xu?t m?i nh?m ??t m?c hi?u n?ng t?t h?n trên ki?n trúc s?n có, ??ng th?i gi?m chi phí bán ra th? tr??ng ?? t?ng s?c c?nh tranh – m?t chi?n thu?t không ch? NVIDIA mà c? Intel c?ng th??ng xuyên t?n d?ng (tick-tock). Tuy nhiên, li?u ?i?u này có th? hi?n ???c hi?u qu? v?i chi?c card ?? h?a v?n ???c CEO NVIDIA Jen-Hsun Huang tuyên b? là ???c thi?t k? nh?m vào vi?c ?áp ?ng nhu c?u ch?i game 4K c?ng nh? các tr?i nghi?m th?c t?i ?o “không ??i th?” này hay không?

Nên mua hay không? NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 2
GeForce GTX 1080 Ti trên tay CEO NVIDIA Jen-Hsun Hwang trong s? ki?n ra m?t chính th?c h?i cu?i tháng 2/2017 v?a qua.

Nh?ng khác bi?t ?áng chú ý

Thông qua vi?c ra m?t GeForce GTX 1080 Ti, NVIDIA nh?m t?i s?n ph?m ???c tuyên b? là b??c nh?y hi?u n?ng ch?a t?ng có trên m?t s?n ph?m dòng Ti hi?n ??i. ?i?u này ??ng ngh?a v?i vi?c card m?i ???c kì v?ng ?? s?c h?p d?n ?? thuy?t ph?c nhóm ng??i dùng ?ang s? h?u GTX 980 Ti hay th?m chí là GTX 1080 tr??c ?ó “lên ??i”. ?? ??t ???c m?c hi?u n?ng m?i, GTX 1080 Ti ???c c?u hình sát v?i Titan X h?n bao gi? h?t – c?ng v?i 28/30 c?m x? lý truy?n t?i (Streaming Multiprocessor) trong ki?n trúc GP102 ???c kích ho?t. Tuy nhiên, ?i?u này không ??ng ngh?a v?i vi?c NVIDIA tung ra 2 s?n ph?m gi?ng nhau ? cùng m?t th?i ?i?m. 

S? khác bi?t l?n nh?t gi?a GTX 1080 Ti và “?àn anh” Titan X n?m ? ch? chip c?a card m?i không có nhi?u b? nh?, kh?i x? lý ??u ra (ROP) và b? ??m c?p 2 (L2) b?ng (ví d? nh? ch? 88 ROP so v?i 96, m?t ph?n kh?i ?i?u khi?n b? nh? và 256KB L2 b? vô hi?u hoá…). Tuy nhiên, n?u ??t c?nh GTX 1080, h?u h?t các thành ph?n ??u ???c t?ng c??ng t?i 40% - ?? ?? GTX 1080 Ti t?o ra m?t ??ng c?p khác bi?t v? hi?u n?ng, t?o ra kho?ng cách c?n thi?t ?? không d?m chân lên nhau trên th? tr??ng ?? h?a. 

M?t ?i?m ?áng chú ý khác n?a là xung nh?p v?n hành c?a GTX 1080 Ti th?p h?n chút ít so v?i GTX 1080 (1,48GHz-1,58GHz so v?i 1,6GHz-1,73GHz). Tuy nhiên, v?i nh?ng ng??i dùng quen thu?c v?i các lo?i card ?? h?a nhi?u n?m qua, ?ây là ?i?u không quá khó hi?u. Th?c t?, vi?c card ? nhóm th?p c?p s? h?u ít thành ph?n x? lý và ???c “bù” l?i b?ng xung nh?p cao h?n c?ng là ??c ?i?m mang tính truy?n th?ng nhi?u n?m qua. 

Nên mua hay không? NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 3
B?ng so sánh c?u hình ba m?u card ?? h?a ??u b?ng hi?n nay c?a NVIDIA.

Trong khi ?ó, GTX 1080 Ti c?ng là card ??u tiên c?a NVIDIA ???c trang b? th? h? b? nh? GDDR5X th? hai do Micron phát tri?n. Do AMD ch? y?u t?p trung vào HBM2 và GDDR5 ??i v?i Vega và Polaris, NVIDIA vào lúc này c?ng ??ng th?i là nhà s?n xu?t duy nh?t ti?n t?i s? d?ng GDDR5X m?i. Nh?ng c?i ti?n m?i cho phép b? nh? này ??t xung nh?p cao h?n 10% (??t 11Gps) so v?i lo?i có m?t trên Titan X và GTX 1080. Tuy nhiên, so v?i b? nh? c?a Titan X , b? nh? trên GTX 1080 Ti ch? còn b?ng thông 352-bit – thay ??i m?t l?n n?a giúp NVIDIA phân c?p rõ ràng s?n ph?m trên th? tr??ng. Vi?c b? vô hi?u hóa m?t kênh 32-bit c?ng ??ng ngh?a v?i vi?c GTX 1080 Ti s? h?u 11GB b? nh? RAM v?i t?ng b?ng thông 484GB/giây. 

Nên mua hay không? NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 4
Thi?t k? bo m?ch c?a GTX 1080 Ti Founder’s Edition.

? ph??ng di?n n?ng l?c x? lý, hi?u n?ng d?u ch?m ??ng FP32 c?a GTX 1080 Ti c?ng ??t m?c 11,2 TFLOPS, cao h?n 28% so v?i GTX 1080. N?ng l?c x? lý ROP c?ng t?ng 26% - t?t c? ???c “h?u thu?n” b?i b?ng thông b? nh? t?ng t?i 51,2%. ?i?u này cho th?y hi?u n?ng th?c t? c?a card m?i ch?c ch?n s? v??t tr?i so v?i GTX 1080 và không thua kém nhi?u so v?i Titan X. Khi k?t h?p ??c ?i?m này v?i m?c giá khuy?n ngh? ch? b?ng ½ Titan X và th?m chí còn th?p h?n c?a GTX 1080, không khó ?? nh?n ra r?ng NVIDIA ?ang có trong tay m?t v? khí h?t s?c l?i h?i. ?ánh ??i duy nh?t mà ng??i dùng bu?c ph?i ch?p nh?n có l? ch? là m?c công su?t TDP 250W (so v?i 180W c?a GTX 1080 mà thôi). 

Nên mua hay không? NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 5
Thông s? k? thu?t c?a GTX 1080 Ti Founder’s Edition.

Trong khi ?ó, cùng v?i vi?c ra m?t GTX 1080 Ti, NVIDIA c?ng gi?m giá GTX 1080 xu?ng ch? còn 499 USD (549 USD ??i v?i phiên b?n Founder’s Edition). ??ng thái này c?ng t?o ra m?t s?n ph?m t?m trung h?t s?c l?i h?i – ?e d?a t?i các gi?i pháp Radeon R9 mà AMD ?ang có trên th? tr??ng hi?n nay. Vì v?y, có th? kh?ng ??nh r?ng, tr? khi RX Vega c?a AMD (d? ki?n ra m?t trong quý 2/2017) có th? làm nên kì tích, n?u không GTX 1080 Ti s? ti?p t?c gi? ngôi ??u trong m?t th?i gian dài t?i ?ây. 

Nên mua hay không? NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 6
V?i chi?u dài 267mm và hai ???ng ?i?n vào PCI-E, GTX 1080 Ti s? yêu c?u h? th?ng v? máy và ngu?n cao c?p.

GeForce GTX 1080 Ti Founder’s Edition

Ngay trong tháng ??u k? t? sau khi công b?, h?u h?t các s?n ph?m GTX 1080 Ti có m?t trên th? tr??ng ??u là phiên b?n Founder’s Edition, v?i thi?t k? không khác bi?t nhi?u so v?i GTX 1080, GTX 980 Ti, hay th?m chí là GTX 780 Ti. T??ng t? nh? nh?ng card v?i công su?t TDP 250W tr??c ?ây, GTX 1080 Ti Founder’s Edition c?ng s? d?ng ?ng d?n ch?t l?ng nh?m t?i ?u hi?u su?t t?n nhi?t cho c? GPU, h? th?ng ?i?n và b? nh? RAM. Ngoài ra, NVIDIA c?ng lo?i b? c?ng DVI và ?? tr?ng hoàn toàn m?t kho?ng phía d??i cho vi?c thoát khí nóng. Nh?ng c?i ti?n này khi?n card m?i ho?t ??ng êm ái h?n các phiên b?n cao c?p ti?n nhi?m khá nhi?u. ?? c?p ngu?n cho card m?i, ng??i dùng s? ph?i s? h?u b? ngu?n v?i hai dây PCI-Express (1 chân 6 ch?u và 1 chân 8 ch?u). 

M?t ?i?m ?áng chú ý khác là vi?c GTX 1080 Ti Founder’s Edition c?ng có h? th?ng ?i?n khá hoàn ch?nh v?i s? l??ng MOSFET l?n nh?m ??m b?o s? ?n ??nh trong quá trình c?p ngu?n. Trong khi ?ó, vi?c duy trì b?n m?ch (PCB) t??ng ??ng v?i Titan X ??ng ngh?a r?ng các lo?i block t?n nhi?t n??c dành cho “?àn anh” c?ng s? tái s? d?ng ???c cho card m?i. 

Vi?c lo?i b? c?ng DVI ??ng ngh?a r?ng GTX 1080 Ti Founder’s Edition s? h?u h?u nh? các giao ti?p hi?n ??i g?m ba c?ng DisplayPort 1.4 và m?t c?ng HDMI 2.0b. V?i nh?ng ng??i dùng có nhu c?u DVI, NVIDIA c?ng t?ng kèm s?n adapter chuy?n ??i DisplayPort-DVI. Tuy nhiên, c?ng c?n l?u ý r?ng k?t n?i qua adapter s? không cho phép s? d?ng ?? phân gi?i lên t?i 2.560x1.440 ho?c 2.560x1.600. 

Hi?u n?ng th?c t? 

Trong th? nghi?m th?c t? trên n?n t?ng Intel 6600K, bo m?ch ch? Z270 và b? nh? RAM DDR4 2133 Mhz, m?c hi?u n?ng c?i thi?n c?a GTX 1080 Ti Founder’s Edition so v?i GTX 1080 vào kho?ng 34% khi ch?y các trò ch?i hi?n ??i ? ?? phân gi?i 4K, và kho?ng 28% ? ?? phân gi?i 2K (2.560x1.440), m?c khá sát v?i con s? 35% mà NVIDIA tuyên b?. ?i?u này cho th?y GTX 1080 Ti là m?t l?a ch?n nâng c?p khá h?p lý, ??c bi?t là ??i v?i nhóm ng??i dùng GTX 980 Ti – v?i m?c hi?u n?ng c?i thi?n trung bình lên t?i trên 70% ? c? hai ?? phân gi?i nêu trên. ?ây là m?c chênh l?ch t??ng ???ng v?i GTX 1080 so v?i GTX 980 Ti h?i n?m ngoái – và cao h?n c? GTX 980 Ti so v?i phiên b?n tr??c ?ó. ?áng chú ý, cá bi?t trong m?t s? t?a game nh? Battlefield 1 hay Shadow of Mordor, hi?u n?ng c?a card m?i th?m chí còn nh?nh h?n c? Titan X. D? nhiên, n?u b?n là dân ch?i ép xung, m?c hi?u n?ng s? còn t?ng lên ?áng k?. M?t s? th? nghi?m ban ??u cho th?y xung nh?p GPU trên GTX 1080 Ti Founder’s Edition d? dàng v??t ng??ng 1.900 Mhz ngay c? v?i t?n nhi?t m?c ??nh. Trong ?i?u ki?n nh? v?y, không khó ?? nh?n ra r?ng nh?ng tay ch?i ép xung nhi?u ?am mê s? làm ???c h?n th? r?t nhi?u n?u ch?u khó th? s?c v?i các h? th?ng t?n nhi?t n??c.

? góc ?? khác, n?u không quá chú tr?ng vào nh?ng con s? trong các th? nghi?m ?o ?i?m, không khó ?? nh?n ra r?ng NVIDIA ?ã có trong tay m?t s?n ph?m ?? h?a ?? kh? n?ng ?em t?i cho ng??i dùng s? tho?i mái khi tr?i nghi?m các n?i dung 4K ? m?c t?c ?? d?ng hình 60 khung hình/giây. Trong b?i c?nh các lo?i màn hình 4K ?ang ngày càng có giá t?t h?n, ?ây th?c s? là m?t y?u t? h?t s?c quan tr?ng trong vi?c ti?p c?n ng??i dùng cu?i, ??c bi?t là nhóm game th? chuyên nghi?p.

L?a ch?n nào có m?t trên th? tr??ng vào lúc này?

V?i nhi?u ng??i dùng, l?a ch?n card màn hình nguyên b?n t? NVIDIA không ph?i lúc nào c?ng ???c ?u ái. Th?c t?, các s?n ph?m t? nh?ng th??ng hi?u th? ba luôn có s?c h?p d?n cao h?n nh? hi?u n?ng c?i thi?n (h? qu? tr?c ti?p t? c? c?u t?n nhi?t t?t h?n c?ng nh? các th? thu?t ép xung), song song v?i ki?u dáng b?t m?t. D? nhiên, t??ng t? nh? m?t s? s?n ph?m tr??c ?ây, nh?ng ??t m? bán ??u tiên c?a GeForce GTX 1080 Ti s? ch? y?u ch? có l?a ch?n là các m?u Founder’s Edition (v?i giá kho?ng 700 USD). Vào lúc này, h?u nh? các tên tu?i l?n nh? ASUS, MSI, EVGA, Zotac… cùng m?t s? ??i tác khác c?a NVIDIA v?n ?ang r?t im ?ng. H?u nh? ch?a có nhà s?n xu?t nào công b? m?c giá bán hay th?i ?i?m tung ra phiên b?n GeForce GTX 1080 Ti c?a riêng h?. Tuy nhiên, nhi?u ngu?n tin uy tín hi?n ?ã ti?t l? thông s? c?a m?t s? m?u s?n ph?m ?áng chú ý, mà chúng ta có th? ?i?m qua nh? sau:

* ASUS: Theo k? ho?ch, ASUS s? có ít nh?t hai dòng s?n ph?m GeForce GTX 1080 Ti là Strix GTX 1080 Ti và Turbo GTX 1080 Ti. Trong ?ó, riêng Strix l?i s? có ít nh?t 2 bi?n th?: m?t v?i xung nh?p GPU có th? lên t?i 1.620MHz n?u ng??i dùng kích ho?t ch? ?? ép xung, và m?t (b?n OC Edition) có th? lên t?i 1.708 Mhz (cao h?n 126 MHz so v?i GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition). Card c?a ASUS c?ng s? tích h?p hai c?ng HDMI, hai c?ng Display Port và m?t c?ng DVI (v?n ?ã b? NVIDIA lo?i b? kh?i card m?u). 

Nên mua hay không? NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 7
ASUS ROG Strix GTX 1080 Ti.

* MSI: Nhà s?n xu?t ?ài Loan này d? ki?n s? tung ra t?i n?m bi?n th? GeForce GTX 1080 Ti khác nhau. T?t c? s? này ??u s? d?ng thi?t k? t??ng ??ng v?i các s?n ph?m card ?? h?a khác mà MSI ?ã ra m?t lâu nay, d? nhiên là v?i h? th?ng t?n nhi?t cao c?p h?n. Trong ?ó, phiên b?n Aero h?u nh? không khác bi?t v?i card m?u c?a NVIDIA, còn Armor l?i t?o ?i?m nh?n nh? k?t c?u qu?t t?n nhi?t kép v?i kh? n?ng t? t?t khi không c?n t?i. Cao c?p nh?t s? là MSI GTX 1080 Ti Gaming X v?i ?èn LED RGB tích h?p, t?n nhi?t Twin Froze VI và ba ch? ?? xung nh?p v?n hành (?i?u khi?n qua ph?n m?m c?a MSI). Xung nh?p t?i ?a c?a card có th? lên t?i 1.683 Mhz. MSI c?ng s? tung ra hai phiên b?n v?i t?n nhi?t n??c, g?m Sea Hawk (tích h?p t?n nhi?t hoàn ch?nh c?a Corsair) và Sea Hawk EK (ch? tích h?p waterblock c?a EKWB). 

* EVGA: V? ph?n mình, EVGA hi?n có k? ho?ch tung ra ba m?u GeForce GTX 1080 Ti, toàn b? ??u tích h?p công ngh? làm mát iCX m?i c?a hãng. Trong s? này, phiên b?n c? s? EVGA GTX 1080 Ti SC Black Edition s? h?u qu?t kép và xung nh?p v?n hành t?i ?a 1.670 MHz – t??ng ??ng v?i phiên b?n SC2 cao c?p h?n. M?nh m? h?n c? s? là GTX 1080 Ti FTW3 v?i ba qu?t làm mát, ngu?n ?i?n t?t h?n (h? tr? ép xung hi?u qu?), xung nh?p GPU 1.683 MHz và BIOS kép nh?m ??m b?o an toàn cho các tay ch?i. 

Ngoài ba th??ng hi?u trên, hi?n t?i Gigabyte, Inno3D và Zotac c?ng cho bi?t s? s?m tung ra các m?u GeForce GTX 1080 Ti, tuy nhiên nh?ng thông tin ban ??u còn khá ít ?i. 

PC World VN 04/2017


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

thiện trung, im ắng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 31
 • Khách viếng thăm: 29
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 8,971
 • Tháng hiện tại: 239,358
 • Tổng lượt truy cập: 60,197,775

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465