tam quoc

 

NVIDIA Volta: Kiến trúc đồ họa dành cho AI và deep learning

Đăng lúc: Chủ nhật - 09/07/2017 19:51 - Người đăng bài viết: admin
 

Cụ thể hóa bằng chip Volta GV100 và bộ xử lý Tesla V100, NVIDIA giới thiệu nhân Tensor lần đầu tiên xuất hiện trong một kiến trúc đồ họa. Đây là loại nhân được NVIDIA phát triển nhằm phục vụ cho nhu cầu giải toán ma trận dành cho AI và deep learning, tăng cường sức mạnh cho những siêu máy chủ điện toán dùng trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

 • S?t ti?n ?o làm bi?n ??ng giá card ?? h?a
 • Asus ROG Strix Radeon RX 580 OC 8GB: th? l?nh m?i phân khúc t?m trung
 • Asus ra m?t card ?? h?a chuyên '?ào coin' Mining RX470 và Mining P106
 • Nvidia Max-Q giúp laptop ch?i game m?ng nh? h?n, t?ng hi?u n?ng
 • Nvidia chính th?c ra m?t card ?? h?a GT 1030

Tái hi?n sau 4 n?m

???c NVIDIA công b? l?n ??u tiên t?i s? ki?n Graphics Technology Conference 2013, Volta ???c xem là ki?n trúc ?? h?a n?i ti?p Maxwell (t?o nên GTX 900 series ) nh?ng th?c t? thì ki?n trúc Pascal (t?o nên GTX 10 series) l?i xu?t hi?n “xen ngang”, ??y Volta thành ki?n trúc ?? h?a c?a t??ng lai.

Cho ??n th?i ?i?m hi?n t?i thì nh?ng b? x? lý ?? h?a d?a trên ki?n trúc Pascal nh? GeForce GTX 1080 Ti hay Titan Xp m?i ra m?t v?n th?ng tr? phân khúc ?? h?a cao c?p dành cho game, dù lo?t GPU Radeon ki?n trúc Vega c?a ??i th? AMD d? ki?n s? ra m?t vào cu?i tháng 6 này. Tuy nhiên, v?i công b? ???c thi?t k? ?? giúp ng??i dùng làm vi?c hi?u qu? trên các ?ng d?ng ph?c t?p và ?a d?ng h?n nh?ng ki?n trúc c? thì ki?n trúc Volta ph?n nào ch?n b?t “gió” c?a AMD v? Radeon Vega Frontier Edition, ngay c? khi b? x? lý ?? h?a Tesla V100 (dùng ki?n trúc Volta) ???c gi?i thi?u là s? nh?m vào các h? th?ng siêu máy ch? t?p trung x? lý d? li?u.

NVIDIA Volta: Ki?n trúc ?? h?a dành cho AI và deep learning 1

T??ng t? nh? l?n ra m?t ki?n trúc Pascal v?i chip GP100 n?m ngoái, NVIDIA gi?i thi?u Volta b?t ??u v?i v? trí hàng ??u v?i chip “ngôi v??ng” GV100 dành cho nh?ng siêu máy tính nh? c? máy Oak Ridge. Theo thông tin ?ã công b?, GV100 là chip ?? h?a ki?n trúc Volta ??u tiên h? tr? l?p l?ch trình chu?i ??c l?p, cho phép ??ng b? và k?t h?p t?t h?n các lu?ng x? lý d? li?u song song trong cùng m?t ?ng d?ng. Thông qua mô t? chi ti?t c?a c? máy Oak Ridge, chip Volta GV100 s? d?ng b? nh? HBM2 (dung l??ng 16GB) cho b?ng thông b? nh? ??t ??n 900GB/s và h? tr? giao ti?p NVLink ch? không dùng giao ti?p PCIe 3.0 thông d?ng. 

Ch?c ch?n m?t ?i?u r?ng ch?ng bao gi? NVIDIA nh?m ??n vi?c s?n xu?t card ?? h?a dùng chip GV100 cho ng??i dùng cá nhân, b?i l? “g?u” nh? gi?i game th? chuyên nghi?p s? ch?a c?n ??n s?c m?nh tuy?t ??nh c?a Volta (do vi?c ?ng d?ng vào phát tri?n game s? ch?a th? theo k?p công ngh?) và giá bán s?n ph?m còn ?… “trên tr?i”. Thay vào ?ó, có th? NVIDIA s? tung ra nh?ng bi?n th? c?a Volta v?i kh? n?ng b? qua lo?t m?t lo?t tính n?ng không nh?t thi?t ph?i có, nh? chuy?n ??i b? nh? HBM2 và giao ti?p NVLink sang b? nh? m?i GDDR6 c?a SK Hynix và giao ti?p PCIe 3.0 v?i m?c ?ích gi?m giá thành s?n xu?t. 

 

NVIDIA Volta: Ki?n trúc ?? h?a dành cho AI và deep learning 2

Chip “v??ng” Volta GV100 

???c ch? t?o trên quy trình m?i 12nm FFN do nhà s?n xu?t TSMC tùy ch?nh riêng cho NVIDIA , chip Volta GV100 phiên b?n ??y ?? có 21,1 t? bóng bán d?n trên di?n tích 815 mm2, bao g?m 6 c?m x? lý ?? h?a GPC (Graphics Processing Cluster), 84 b? x? lý ?a lu?ng SM (Streaming Multiprocessor), 42 c?m x? lý k?t c?u b? m?t TPC (Texture Processing Cluster) và 8 trình ?i?u khi?n b? nh? 512-bit (t?ng giao th?c b? nh? 4.069-bit và h? tr? b? nh? 16GB chu?n HBM2). Và do m?i b? x? lý ?a lu?ng SM có 64 nhân FP32, 64 nhân INT32, 32 nhân FP64 và 8 nhân Tensor nên chip Volta GV100 b?n ??y ?? có 5.376 nhân FP32, 5.376 nhân INT32, 2.688 nhân FP64 và 672 nhân Tensor. 

Ti?p t?c ??n gi?n hóa vi?c l?p trình và ?ng d?ng cho b? x? lý ?? h?a , chip Volta GV100 còn c?i thi?n vi?c s? d?ng tài nguyên c?a GPU nh?m mang l?i hi?u su?t tính toán ?áng k? và có thêm nhi?u tính n?ng m?i so v?i b?n ti?n nhi?m Pascal GP100. M?t khác, NVIDIA c?ng h?a h?n GV100 là b? x? lý c?c k? ti?t ki?m n?ng l??ng, mang l?i hi?u su?t v??t tr?i cho t?ng Watt. 

NVIDIA Volta: Ki?n trúc ?? h?a dành cho AI và deep learning 3

Trong t?ng SM c?a ki?n trúc Volta, vi?c k?t h?p b? ??m d? li?u L1 và b? nh? chia s? vào m?t kh?i b? nh? ??m duy nh?t cung c?p hi?u su?t t?ng th? t?t h?n cho c? hai nhu c?u truy c?p b? nh? (b? ??m và b? nh? chia s?), ??m b?o b? nh? ??m c?a chip GV100 có ?? tr? th?p h?n nhi?u và b?ng thông cao h?n b? ??m L1 trong nh?ng chip ?? h?a NVIDIA ??i tr??c. Vi?c k?t h?p c?ng cho phép các ho?t ??ng b?ng b? ??m L1 ??t ???c nh?ng l?i ích c?a hi?u su?t nh? b?ng ? b? nh? chia s?, giúp c?i thi?n ?áng k? hi?u n?ng ??ng th?i ??n gi?n hoá vi?c l?p trình, nh?m ??n ??t hi?u su?t ?ng d?ng ti?m c?n m?c cao nh?t. 

V?i dung l??ng k?t h?p ??t 128KB/SM, b? nh? ??m c?a chip Volta GV100 l?n h?n 7 l?n so v?i chip Pascal GP100. B? nh? ??m này có th? ???c s? d?ng làm b? ??m cho các ?ng d?ng không s? d?ng b? nh? chia s?. M?c dù b? nh? chia s? v?n là s? l?a ch?n t?t nh?t cho nhu c?u tìm ki?m hi?u n?ng t?i ?a nh?ng thi?t k? k?t h?p m?i c?a ki?n trúc Volta s? cho phép l?p trình viên ??t ???c hi?u su?t ?ng d?ng tuy?t v?i và nhanh chóng v?i chip GV100 trong khi công s?c l?p trình ít h?n.

 

NVIDIA Volta: Ki?n trúc ?? h?a dành cho AI và deep learning 4

B? x? lý ?? h?a Tesla V100

Là b? x? lý ?? h?a ??i m?i ?ng d?ng chip Volta GV100, Tesla V100 ???c NVIDIA gi?i thi?u là GPU hi?u n?ng cao nh?t th? gi?i b?i ???c “t?ng l?c” b?ng nhi?u công ngh? ??t phá. B? x? lý ?? h?a tiên ti?n này cung c?p n?n t?ng v??t tr?i cho các h? th?ng máy tính hi?u n?ng cao (HPC) c? v? khoa h?c tính toán (trong mô ph?ng khoa h?c) và khoa h?c d? li?u, có th? giúp các nhà khoa h?c gi?i quy?t nhi?u v?n ?? mà tr??c ?ây không th? th?c hi?n. Bên c?nh ?ó, Tesla V100 còn ???c NVIDIA h??ng t?i cung c?p s?c m?nh cho trí thông minh nhân t?o AI, hu?n luy?n deep training cùng m?t s? công vi?c liên quan ??n ?? h?a cao c?p. 

Nh? NVIDIA công b?, Tesla V100 có 5.120 nhân CUDA, 21,1 t? bóng bán d?n và xung nh?p ??t 1.455MHz. Trong khi ?ó, b? x? lý ?? h?a “g?u” nh?t trong ki?n trúc Pascal là Tesla P100 c?ng ch? có 3.840 nhân CUDA7 và 15 t? bóng bán d?n, còn card ?? h?a ch?i game GeForce GTX 1060 thì “bèo” h?n h?n v?i 1.280 nhân CUDA – b?ng ¼ Tesla V100.

Th?c t?, b? x? lý ?? h?a Tesla V100 không ?? 84 b? x? lý ?a lu?ng SM nh? chip GV100 b?n ??y ?? mà có 4 SM b? vô hi?u. V?i 80 SM ???c kích ho?t, s? l??ng SM trên Tesla V100 v?n nhi?u h?n ??n 33% so v?i Tesla P100. M?t khác, tuy thi?u 4 SM nên Tesla V100 ch? còn 640 nhân Tensor (thi?u 32 nhân) nh?ng ch?ng ?ó nhân Tensor c?ng ?ã khi?n Tesla V100 là b? x? lý ?? h?a ??u tiên trên th? gi?i phá v? ng??ng 100 TFLOPS v? hi?u su?t deep learning. 

Tính n?ng ??c tr?ng trong ki?n trúc ?? h?a Volta

B? x? lý ?a lu?ng SM (Streaming Multiprocessor) m?i t?i ?u hóa cho deep learning: Volta ???c tái thi?t k? b? x? lý ?a lu?ng nên cho hi?u su?t s? d?ng n?ng l??ng cao h?n ki?u thi?t k? trong ki?n trúc Pascal t?i kho?ng 50%. V?i s? h? tr? c?a các nhân Tensor ???c thi?t k? ??c bi?t, Tesla V100 (Volta) cung c?p hi?u n?ng hu?n luy?n deep learning ??t trên 100 TFLOPs, g?p 5 l?n so v?i Tesla P100 (Pascal). S? k?t h?p gi?a b? ??m d? li?u L1 (Data Cache) và b? nh? chia s? (Shared Memory) t?ng c??ng ?áng k? hi?u n?ng ph?n c?ng trong khi v?n ??n gi?n hóa vi?c l?p trình ?ng d?ng. 

NVLink th? h? th? 2: giao ti?p t?c ?? cao NVIDIA NVLink cho b?ng thông cao h?n giao ti?p thông d?ng PCIe 3.0 hi?n nay t? 5-12 l?n, có th? ??t t?i ?a lên ??n 25GB/s, có nhi?u k?t n?i h?n và c?i thi?n kh? n?ng m? r?ng cho nh?ng c?u hình h? th?ng máy tính ch?y ?? h?a kép GPU ho?c ?a GPU/CPU. Hi?n t?i, nh?ng siêu máy tính trang b? b? x? lý ?? h?a Tesla V100 có kh? n?ng m? r?ng cho ?ào t?o deep learning siêu nhanh qua 6 giao ti?p NVLink, nâng t?ng b?ng thông lên ??n 300GB/s.

B? nh? HBM2: b? nh? m?i c?a Samsung có th? ??t b?ng thông b? nh? ??n 900GB/s. Nh? ?ó, s? k?t h?p c?a b? nh? HBM2 và trình ?i?u khi?n b? nh? th? h? m?i trong chip Volta GV100 có kh? n?ng cung c?p b?ng thông b? nh? nhi?u g?p 1,5 l?n so v?i chip Pascal GP100.

Multi-Process Service (MPS): ?ây là ??c tr?ng m?i c?a ki?n trúc Volta cung c?p kh? n?ng t?ng t?c ph?n c?ng c?a nh?ng thành ph?n quan tr?ng c?a máy ch? CUDA MPS, cho phép c?i thi?n hi?u su?t và ch?t l??ng d?ch v? t?t h?n trong nhi?u ?ng d?ng ?a tính toán c?n chia s? GPU. Volta MPS c?ng t?i ?a hóa g?p 3 l?n s? l??ng MPS client, t? 16 ? ki?n trúc Pascal lên con s? 48.

Tùy ch?n gi?a 2 ch? ?? S?c m?nh t?i ?a và Hi?u su?t t?i ?a. Trong ch? ?? S?c m?nh t?i ?a (Maximum Performance) Tesla V100 s? ho?t ??ng không gi?i h?n h?t m?c TDP 300W nh?m khai thác h?t m?c nh?ng ?ng d?ng ?òi h?i t?c ?? tính toán nhanh nh?t và t?c ?? truy?n t?i d? li?u cao nh?t. ? ch? ?? Hi?u su?t t?i ?a (Maximum Efficiency), nhà qu?n lý trung tâm d? li?u có th? ?i?u ch?nh m?c ?? s? d?ng ?i?n n?ng c?a Tesla V100 ?? ho?t ??ng v?i hi?u su?t t?i ?u trên m?i Watt. M?c gi?i h?n n?ng l??ng có th? áp d?ng cho nhi?u GPU cùng lúc, giúp gi?m ?áng k? n?ng l??ng tiêu th? nh?ng v?n ??m b?o ??t ???c hi?u qu? ho?t ??ng c?n thi?t.

Giao ti?p NVIDIA NVLink th? h? th? hai không ch? cho phép Tesla V100 liên k?t ?a GPU mà còn ??t t?c ?? truy?n t?i d? li?u t?i ?a gi?a CPU và GPU lên ??n 300GB/s, t?ng c??ng s?c m?nh cho nh?ng siêu máy ch? ?i?n toán. Trong nh?ng th? nghi?m do NVIDIA th?c hi?n, Tesla V100 hu?n luy?n m?ng n?-ron nhân t?o (deep neural network) ResNet-50 nhanh h?n Tesla P100 kho?ng 2,4 l?n. H?n th? n?a, v?i ?? tr? m?c tiêu m?i hình ?nh kho?ng 7ms, Tesla V100 có kh? n?ng th?c hi?n suy lu?n b?ng ResNet-50 nhanh h?n Tesla P100 kho?ng 3,7 l?n. Nh? ?ó, nh?ng mô hình AI v?n tiêu t?n hàng tu?n ho?c hàng tháng tài nguyên h? th?ng gi? ?ây có th? ???c hu?n luy?n ch? trong vài ngày. 

Tuy v?y, hình ?nh s?n ph?m gi?i thi?u trên trang web c?a NVIDIA cho th?y Tesla V100 v?n có phiên b?n dùng giao ti?p PCIe 3.0.

 

NVIDIA Volta: Ki?n trúc ?? h?a dành cho AI và deep learning 5

Game th? và Volta: t??ng lai còn xa

S? không có tác ??ng ngay l?p t?c nào gây ra b?i ki?n trúc ?? h?a Volta lên gi?i game th? khi mà nh?ng bi?n th? c?a chip GV100 ch?a xu?t hi?n, b?i NVIDIA s? không tung ra nh?ng card ?? h?a dùng b? nh? HBM2 quá ??t ?? dành cho game th?. ?i?u này t??ng t? nh? phiên b?n AMD Radeon Vega Frontier Edition s? ch?ng bao gi? nh?m ??n nh?ng ng??i mê game. Tuy nhiên, nh?ng thông tin ??u tiên v? Volta m? ra nh?ng g?i ý v? n?ng l?c c?a nh?ng b? x? lý ?? h?a GeForce th? h? k? ti?p c?a NVIDIA. 

Có v? nh? còn khá lâu n?a NVIDIA m?i tung th? h? GPU GeForce ki?n trúc Volta ra th? tr??ng, b?i h? ch? m?i phát hành GTX 1080 Ti và Titan Xp. Thêm vào ?ó, Volga t?ng xu?t hi?n trên l?ch trình c?a NVIDIA cho n?m 2018, nên nh?ng game th? mê công ngh? s? ph?i ch? thêm ít nh?t là vài tháng n?a m?i ???c s? t?n tay card ?? h?a GeForce ki?n trúc Volta. 

NVIDIA Volta: Ki?n trúc ?? h?a dành cho AI và deep learning 6

PC World VN 06/2017


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 31
 • Khách viếng thăm: 30
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 3,678
 • Tháng hiện tại: 79,351
 • Tổng lượt truy cập: 59,355,445

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465