tam quoc

 

Game trên PC thăng hoa cùng card đồ họa

Đăng lúc: Thứ ba - 08/08/2017 17:05 - Người đăng bài viết: admin
 

GPU ra đời và phát triển trở thành nhân tố then chốt để ngành game PC phát triển rực rỡ như ngày nay.

 • Asus ra m?t card ?? h?a ROG Strix RX Vega64 siêu kh?ng
 • NVIDIA Volta: Ki?n trúc ?? h?a dành cho AI và deep learning
 • S?t ti?n ?o làm bi?n ??ng giá card ?? h?a
 • Nên mua hay không? NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
 • AMD ra m?t dòng card ?? h?a Radeon RX 500 Series

Ngành công nghi?p gi?i trí ?i?n t? s? không th? ??t ???c nh?ng chu?n m?c nh? ngày nay n?u nh? không có s? hi?n di?n c?a nh?ng b? x? lý ?? h?a (Graphics Processing Unit). K? t? khi Nvidia gi?i thi?u “GPU” ??u tiên - GeForce 256 vào n?m 1999, ch? trong vòng 18 n?m, ngành công nghi?p Game ?ã phát tri?n vô cùng chóng m?t. S? ti?n hóa không ng?ng c?a các thi?t b? ph?n c?ng máy tính ?ã góp ph?n bi?n PC tr? thành công c? ch?i game s? m?t th? gi?i hi?n nay. Ông vua GTX 1080 Ti v?a trình làng Q1 n?m 2017 có kh? n?ng kh? r?ng c?a lên ??n 2915% so v?i m?t card ?? h?a Nvidia ra m?t cách ?ây 10 n?m – GeForce 8600 GT. 

Game trên PC th?ng hoa cùng card ?? h?a 1
DOOM (1996) và DOOM (2016) t?o ra nh?ng chu?n m?c v? ?? h?a trong làng gi?i trí ?i?n t?.

V?y ?i?u gì ?ã làm cho ngành công nghi?p ?? h?a phát tri?n m?nh m? ??n v?y? 

Vào nh?ng n?m 1970, th?i ?i?m máy tính cá nhân v?n còn là m?t cái gì ?ó khá xa v?i, gi?i tr? n??c M? th??ng tìm ??n nh?ng trung tâm gi?i trí có bày nh?ng chi?c máy Arcade (máy ch?i game b? xu) ?? th? giãn ??u óc. M?i chi?c máy Arcade là m?t t?a Game khác nhau, và càng nhi?u máy Arcade t?c là s? trò ch?i càng phong phú. Ph?i làm sao ?? h? có th? bán ???c nhi?u máy Arcade?.

?i?u làm ?au ??u các nhà phát tri?n trò ch?i là vi?c s? d?ng RAM làm b? ??m cho Frame vào th?i ?i?m ?ó còn khá ??t ??, khi?n cho giá thành máy b? ??y cao, và giá cao có ngh?a là ng??i mua – nh?ng ch? khu trung tâm gi?i trí, không th? l?y ???c nhi?u máy v? ?? thu hút thêm khách hàng. Vi?c ch? t?o và ?em vào máy Arcade m?t “video chip” có kh? n?ng x? lý ???c hình ?nh ?? xu?t ra màn hình, giá thành ph?i ch?ng h?n là ?i?u các ông l?n ngành trò ch?i ?i?n t? vô cùng quan tâm.

Game trên PC th?ng hoa cùng card ?? h?a 2
T?a game huy?n tho?i Space Invaders (1978) trên h? máy Arcade

Fujitsu là hãng ??u tiên ??a ra b? chuy?n video MB1424 giúp t?ng t?c th?i gian v? hình trong Game, MB1424 c?ng h? tr? màn hình h? màu RGB và b?t ??u ???c ??a vào s? d?ng trong các máy b? xu t? n?m 1975 ??n 1978.

Các ông l?n nh? Atari, NEC, Commodore c?ng b?t ??u phát tri?n nh?ng Video chip t?ng t?c v? hình t??ng t? nh? Fujitsu, ??t ti?n ?? cho vi?c phát tri?n nh?ng Video chip có giá thành r? - hi?u n?ng cao cho các máy ch?i Game Arcade và máy ?i?n t? Console sau này.

Th?i ?i?m nh?ng n?m 1990 ?ánh d?u cho th?i k? vàng c?a nh?ng h? máy PC , s? xu?t hi?n c?a Graphics User Interface (giao di?n ng??i dùng) có ngh?a là h?u nh? t?t c? các thi?t b? máy tính có màn hình t?i th?i ?i?m n?m 1995 ??u ???c tích h?p Video chip 2D ? trong.

Microsoft trong th?i ?i?m này c?ng b?t ??u phát tri?n nh?ng b? th? vi?n ?? h?a ??u tiên cho các l?p trình viên, ví d? nh? WinG graphics library cho phiên b?n Windows 3.x hay sau này là DirectDraw trên Windows 95 . Nhu c?u ch?i nh?ng t?a game 3D th?i gian th?c trên nh?ng máy b? xu và máy ?i?n t? c?m tay ? nh?ng n?m 1990 phát tri?n r?t m?nh, ông l?n Microsoft ?ã nhanh chóng nh?n ra ?i?u này và b?t ??u ph?i h?p v?i các hãng s?n xu?t ph?n c?ng ?? ??a ra DirectX (m?t d?ng th? vi?n h? tr? các tác v? ?? h?a) và trang b? trên các phiên b?n h? ?i?u hành sau này c?a hãng, ??a PC tr? thành n?n t?ng s? m?t cho các nhà phát tri?n ph?n m?m Game.

Game trên PC th?ng hoa cùng card ?? h?a 3
Half life “Ma” (1998) Trò ch?i gây nghi?n bao th? h? 9x

Nvidia vào n?m 2000 ?ã trình làng chi?c card ?? h?a GeForce 3, là s?n ph?m ??u tiên cho phép các nhà phát tri?n “l?p trình ?? bóng” (Shading), h? tr? kh? r?ng c?a MSAA. GeForce 3 ???c trang b? 57 tri?u bóng bán d?n, và có kh? n?ng v? ???c h?n 100 tri?u hình kh?i trong vòng 1 giây. Và ch? 2 n?m sau ?ó, ATI c?ng trình làng card ?? h?a Radeon 9700, GPU ??u tiên h? tr? t?ng t?c các ?ng d?ng Direct3D 9.0, các Pixels và các ??nh Shaders nay có th? ???c t?o l?i b?i các vòng l?p trong ch??ng trình, và có th? gi?i quy?t ???c các thu?t toán s? d?ng s? th?c d?u ph?y ??ng nhanh h?n.

Game trên PC th?ng hoa cùng card ?? h?a 4
Card ?? h?a Winfast GeForce 3 Ti 200

V?y t?i sao chúng ta không ch? t?o m?t chi?c máy tính có GPU th?t m?nh ?? x? lý ?? h?a mà không c?n s? can thi?p c?a CPU?

Vi?c t?n t?i m?t chi?c máy tính ch? có b? x? lý CPU hay ch? có b? x? lý ?? h?a GPU d??ng nh? là không th? ? th?i ?i?m hi?n t?i, vì m?i vi x? lý ??u ???c thi?t k? ?? ph?c v? m?t công vi?c khác nhau. 

CPU ???c ch? t?o có m?t b? nh? Cache l?n ?? gi?m ?? tr? xu?ng th?p. CPU còn ??m nhi?m vi?c th?c hi?n nh?ng l?nh n?p tr??c m?t cách t? ??ng mà không c?n Driver , vì kh? n?ng ph?n h?i nhanh cho nên trong m?t h? th?ng máy tính CPU ?i?u khi?n tr?c ti?p các thi?t b? ngo?i vi I/O (nh? phím, chu?t,…) và c? GPU. Trong khi ?ó GPU ph?i d?a vào CPU ?? ch?y Kernel c?a chính nó, c?n h? ?i?u hành và m?t Driver t??ng thích, và ph?i nh?n ch? th? t? CPU ch? không th? ho?t ??ng ???c m?t cách ??c l?p. 

CPU tuy có ?? tr? th?p nh?ng l??ng thông tin vào ra ít, không phù h?p ?? s? d?ng vào các tính toán tác v? ph?c t?p nh? v? ?? h?a 3D, trong khi GPU ???c thi?t k? ?? x? lý thông tin vào ra nhi?u h?n CPU, vi?c s? d?ng Cache nh? h?n trên GPU t?o kho?ng tr?ng cho các nhà s?n xu?t b? sung thêm r?t nhi?u các ALU ?? ph?c v? cho vi?c x? lý hàng nghìn lu?ng thông tin cùng m?t lúc.

Game trên PC th?ng hoa cùng card ?? h?a 5
M?t kh?i c?u ???c “?? bóng”, ngoài vi?c v? kh?i c?u, GPU s? ph?i tái t?o l?i ?? sáng t?i c?a ch? th? d?a trên v? trí c?a ngu?n sáng.
Game trên PC th?ng hoa cùng card ?? h?a 6
Farcry Primal (2016).
Game trên PC th?ng hoa cùng card ?? h?a 7
Farcry 2004.

M?i m?t Core trong CPU ph?i x? lý m?t ho?c nhi?u thread ph?c t?p, trong khi ?ó thread c?a GPU ??m nhi?m tuy ??n gi?n nh?ng l?i có s? l??ng l?n, nh? mang trong mình nhi?u core x? lý h?n CPU mà GPU có kh? n?ng ??m nhi?m và xu?t ra m?t l??ng l?n thông tin – ?i?u c?n thi?t cho m?t s? tác v? t? ??n gi?n ??n nâng cao nh? xu?t hình ra màn hình máy tính, tính toán s? h?c, nghiên c?u khoa h?c... Nvidia ?ã ??a ra thu?t ng? “Stream Processing”, m?t l??ng l?n d? li?u có th? ???c g?p l?i, s? d?ng cùng m?t ch? th?, và ???c x? lý b?i ph?n c?ng. B?n không c?n ph?i qu?n lý t?ng thread m?t nh? CPU, giúp cho vi?c l?p trình ?a lu?ng v?i s? l??ng lu?ng l?n tr? nên ??n gi?n h?n.

Sau khi nh?n ???c ch? th? t? CPU, GPU s? b?t ??u bi?n nh?ng d? li?u nó nh?n ???c thành hình ?nh ?? hi?n th? trên màn hình máy vi tính. Công ?o?n bi?n nh?ng d? li?u nhà phát tri?n game ??a vào thành hình ?nh ?? hi?n th? ra màn hình ???c g?i là “K?t xu?t ?? h?a”. ? giai ?o?n ??u, GPU s? dùng VRAM làm Frame Buffer, các ??nh c?a hình kh?i ???c ?ánh d?u thông qua các t?a ?? hình h?c, vi?c tìm ra ??nh c?a hình kh?i s? n?m ? ?âu ???c g?i là “Vertex Shader”. Sau ?ó, GPU ti?p t?c tìm ra ph??ng trình ???ng th?ng ?? n?i các ??nh Vertex l?i v?i nhau, t?o thành hình kh?i hoàn ch?nh thông qua quá trình “Geometry Shader”. 

Game trên PC th?ng hoa cùng card ?? h?a 8
GTX 1080Ti ngày nay ???c trang b? lên ??n 3584 CUDA Cores, h?n 12 t? bóng bán d?n, 11GB VRAM chu?n DDR5X t?c ?? cao, và h? tr? công ngh? th?c t? ?o VR

Rasterizer giúp bi?u di?n các hình kh?i lên trên màn hình b?ng vi?c “tô” các Pixel, có bao nhiêu pixel c?n ph?i s? d?ng. Vi?c tô hình b?ng Pixel n?y sinh v?n ?? là nh?ng ???ng th?ng chéo hay nh?ng ???ng cong l?i r?t khó ?? cho các ô c?a Pixel hi?n th?. Gây nên tình tr?ng “r?ng c?a” th??ng th?y trên các trò ch?i ?i?n t?. Cho nên chúng ta l?i có m?t ph??ng pháp g?i là “Anti-aliased” (Kh? n?ng c?a), m?t s? thu?t toán kh? r?ng c?a nh? SSAA, MSAA, FXAA, CSAA… ??u chung m?c ?ích nh?m thay ??i ?? ??m nh?t c?a các ô Pixel xung quanh chi ti?t ???c tô màu, giúp gi?m ?i ?? thô c?a hình.

Game trên PC th?ng hoa cùng card ?? h?a 9
CPU “?i?u ki?n” GPU ?? Render khung hình, ta th?y có m?t ?? tr? nh?t ??nh gi?a l?nh g?i và tín hi?u tr? v? gi?a CPU và GPU
Game trên PC th?ng hoa cùng card ?? h?a 10
Game trên PC th?ng hoa cùng card ?? h?a 11

B??c cu?i cùng s? là Pixel Shader, GPU s? b?t ??u ?? h?a ti?t vào các hình kh?i ???c v? s?n, và tính toán ?? m?nh y?u c?a ánh sáng d?a vào ngu?n sáng, hình dáng c?a kh?i. H?a ti?t (texture) có th? là màu tr?n, vân g?, vân ?á, v?i, các ch?t li?u trong ??i th?t,… ???c l?y m?u v? ?? giúp các hình kh?i hi?n th? trong game có ?? hi?n th?c nh?t có th?. T?ng hình kh?i sau khi tr?i qua quá trình tái t?o s? ???c s?p x?p vào v?i nhau ?? t?o thành 1 khung c?nh ?? h?a gi? l?p, n?i mà các game th? s? ??m chìm vào nh?ng cu?c ch?i không h?i k?t.

Game trên PC th?ng hoa cùng card ?? h?a 12

Ngành công nghi?p game ?ang ngày càng phát tri?n, và trong t??ng lai c?a các nhà phát tri?n game cho PC, bên c?nh v? m?t c?t truy?n, v?n s? l?a ch?n ?? h?a ??p nh? m?t y?u t? then ch?t ?? thu hút gi?i game th? hi?n nay. Chúng ta v?n s? th?y cu?c ?ua c?u hình không h?i k?t, nh?ng game th? c?a chúng ta s? còn ph?i ??u t? nâng c?p chi?c máy bàn ? nhà n?u còn mu?n ti?p t?c ???c tr?i nghi?m nh?ng t?a game m?i nh?t ? thi?t l?p ?? h?a cao. 

PC World VN 05/2017


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

dấu phẩy

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 19
 • Khách viếng thăm: 18
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 3,006
 • Tháng hiện tại: 78,679
 • Tổng lượt truy cập: 59,354,773

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465