tam quoc

 

Synnex FPT chính thức phân phối sản phẩm Corsair

Đăng lúc: Chủ nhật - 18/11/2018 09:33 - Người đăng bài viết: admin
 

Ngày 16/11, thương hiệu hàng đầu thế giới về thiết bị ngoại vi và thiết bị chơi game trên nền tảng PC - CORSAIR chính thức công bố Synnex FPT trở thành nhà phân phối chính thức của hãng này tại thị trường Việt Nam.

  • Sau Th? gi?i Di ??ng và Con C?ng, ??n l??t FPT Shop b? l? d? li?u c?c kh?ng?

T?i bu?i h?p báo công b? di?n ra t?i Hà N?i vào hôm 16/11, Synnex FPT c?ng gi?i thi?u các s?n ph?m m?i nh?t c?a CORSAIR ??n ng??i dùng, bao g?m t?n nhi?t ?a n?ng Hydro Series H100i/115i RGB PLATINUM và b? bàn phím c? m?ng nh?t, CORSAIR K70 RGB Low Profile.

"Vi?c Synnex FPT ti?n t?i h?p tác v?i hãng CORSAIR s? t?o nên s? phát tri?n b?n v?ng và lâu dài t? 2 phía. V? phía CORSAIR, d?a vào m?ng l??i phân ph?i và b?o hành phát tri?n trên kh?p c? n??c c?a Synnex FPT s? giúp các s?n ph?m c?a CORSAIR ???c d? dàng ??n tay ng??i tiêu dùng, nâng cao m?c ?? nh?n di?n và thúc ??y h?n n?a nhu c?u tiêu dùng trong n??c", ông Ph?m M?nh H?ng – Giám ??c quan h? ??i tác Synnex FPT cho bi?t, "V? phía Synnex FPT, vi?c h?p tác v?i th??ng hi?u CORSAIR n?i ti?ng trong c?ng ??ng game th? th? gi?i n?m trong chi?n l??c m? r?ng m?ng l??i phân ph?i v? các thi?t b? công ngh?, kh?ng ??nh v? th? nhà phân ph?i công ngh? hàng ??u Vi?t Nam c?a Synnex FPT".

Synnex FPT chính th?c phân ph?i s?n ph?m Corsair 1

Trong khuôn kh? bu?i l? ra m?t nhà phân ph?i, hãng CORSAIR c?ng chính th?c gi?i thi?u dòng s?n ph?m m?i nh?t, bao g?m t?n nhi?t ?a n?ng Hydro Series H100i/115i RGB PLATINUM và b? bàn phím c? m?ng nh?t, CORSAIR K70 RGB Low Profile.

Bàn phím ch?i game m?ng nh?t t? CORSAIR

V?i ?? dày 29mm, ?ây là bàn phím c? ch?i game m?ng nh?t mà CORSAIR t?ng t?o ra. Ng??i dùng s? ngay l?p t?c c?m th?y s? khác bi?t c?a khung low profile, cho phép b?n v?n gi? các ngón tay trong kho?ng cách nh? t? nhiên khi ?ánh máy, t?o ít áp l?c h?n ? lòng bàn tay và c? tay. Vi?c “t?i gi?n” ?? dày cho m?i nút trên bàn phím này c?ng cho phép K70 RGB MK.2 LOW PROFILE phù h?p v?i m?i thi?t l?p c?a desktop hi?n nay.

Trái tim c?a K70 RGB MK.2 LOW PROFILE là các keyswitch mang tên CHERRY MX Low Profile m?i, d?a trên switch c? h?c CHERRY v?i ?? nh?y h?n nh?ng ?? cao switch th?p h?n- ch? 11,9mm, t? ?ó giúp hành trình ?ánh phím ng?n h?n. Cùng v?i keycaps ???c thi?t k? l?i giúp t?i gi?n ?? cao c?a nút phím, gi?m t?i ?a kho?ng cách khi ?n phím xu?ng các phím c? bên d??i. ?i?u này s? mang ??n m?t bàn phím c?ng cáp và c?c k? b?n b?, cho tr?i nghi?m ?ánh phím nhanh h?n, gi?m ?? m?i khi nh?n, ??c bi?t là gi?a các nút b?m ? xa nhau. Trong các tình hu?ng c?n thao tác nhanh, game th? ch? c?n l??t nh? ngón tay qua các phím là tín hi?u ?ã ???c ghi nh?n mà không c?n ?i h?t hành trình phím nh? ? các bàn phím th??ng.

??c ?i?m n?i b?t c?a K70 RGB MK.2 LOW PROFILE RAPIDFIRE là s? d?ng công ngh? keyswitch CHERRY MX Low Profile RGB Speed ??c quy?n ???c thi?t k? riêng cho CORSAIR cho hi?u su?t t?i ?a v?i kho?ng cách ho?t ??ng c?c nhanh 1,0mm. Trong khi ?ó, K70 RGB MK.2 LOW PROFILE s? d?ng các keyswitch CHERRY MX Low Profile RGB Red, cung c?p kh? n?ng chuy?n ??ng tr?n tru và hành trình phím quen thu?c v?i kho?ng cách ho?t ??ng 1,2mm.

CORSAIR K70 RGB MK.2 Low PROFILE và K70 RGB MK.2 LOW PROFILE RAPIDFIRE hoàn thi?n v?i t?t c? các tính n?ng b? sung mà game th? PC mong mu?n v?: ?i?u khi?n ?a ph??ng ti?n chuyên d?ng, m?t con l?n ch?nh âm thanh b?ng nhôm, c?ng chuy?n ti?p USB cho các thi?t b? b? sung, 8MB dung l??ng l?u tr? các cài ??t riêng cho bàn phím, t? h?p phím ?i?u khi?n chuyên d?ng và 100% Anti Ghosting v?i kh? n?ng ghi nh?n nhi?u phím b?m cùng lúc (full key rollover). C? hai bàn phím c?ng ?i kèm các keycap ch?i game FPS và MOBA low profile ??i v?i các phím WASD và QWERDF th??ng dùng nh?t ?? ch?i game, chúng có k?t c?u, ?iêu kh?c và màu s?c nh?n di?n ??c bi?t.

T?n nhi?t Hydro Series m?i v?i ?èn LED RGB c?c ??p

B? ?ôi CORSAIR Hydro Series H100i RGB PLATINUM và CORSAIR Hydro Series H115i RGB PLATINUM v?i h? th?ng ánh sáng RGB ??y màu s?c ???c l?p ??t c? 2 cánh qu?t và ??u b?m t?n nhi?t mang ??n phong cách tr?i nghi?m m?i, kích thích tinh th?n làm vi?c và gi?i trí cho ng??i dùng.
Là thi?t b? t?n nhi?t dòng Hydro ??u tiên có tính n?ng chi?u sáng RGB tùy bi?n trên c? qu?t và ??u b?m t?n nhi?t, H100i và H115i RGB PLATINUM ??a h? th?ng ánh sáng lên m?t t?m cao m?i v?i c?n l?c ??y màu s?c. V?i 16 ?èn LED ??nh v? riêng trong pump t?n nhi?t và 4 ?èn LED trong m?i qu?t k?t h?p v?i t?ng s? 24 ?èn LED RGB giúp nâng cao phong cách tr?i nghi?m cho ng??i dùng trong khi v?n c?t gi?m ???c nhi?t ?? s? d?ng cho toàn h? th?ng.

?óng góp l?n giúp b? ?ôi Hydro Series t?ng hi?u su?t t?n nhi?t là nh? vào thi?t k? kh?i ??ng l?nh và xung ?i?n PWM ???c tích h?p trong b?m t?n nhi?t. H100i RGB PLATINUM có th? ??t t?n s? quay trong 1 phút t? 400 ??n 2.400 RPM, trong khi ?ó H115i RGB PLATINUM dao ??ng t? 400 ??n 2.000 RPM. Ngoài ra, thi?t b? c?ng cho phép chuy?n sang ch? ?? Zero RPM ?? t?t qu?t hoàn toàn khi h? th?ng ?ang ch?y ? nhi?t ?? th?p- không c?n s? can thi?p c?a h? th?ng t?n nhi?t, t? ?ó giúp lo?i b? hoàn toàn ti?ng ?n khi không c?n thi?t và giúp nâng cao ?? b?n c?a qu?t khi không ph?i ho?t ??ng liên t?c.

Nh?m t?ng kh? n?ng t?n nhi?t t?t nh?t cho các CPU hi?n nay, m?i thi?t b? Hydro Series ???c t?i ?u hóa b?ng m?t c?p qu?t tích h?p công ngh? PWM thu?c dòng CORSAIR ML PRO Series RGB. Nh? ma sát c?c th?p c?a vòng bi t? tính, chúng c?ng t?o ra ít ti?ng ?n h?n so v?i qu?t truy?n th?ng ngay c? khi quay ? t?c ?? cao. H100i RGB PLATINUM ???c trang b? hai qu?t 120mm và b? t?n nhi?t 240mm, trong khi H115i RGB PLATINUM ???c làm mát b?ng hai qu?t 140mm và b? t?n nhi?t 280mm.

T?t c? các dòng bàn phím c? K70 hay t?n nhi?t Hydro Series ???c gi?i thi?u trong bu?i ra m?t này ??u ???c h? tr? ph?n m?m Corsair iCUE m?i ?? ??ng b? ánh sáng và ki?m soát t?t c? các thi?t b? t??ng thích v?i iCUE khác. T?t c? m?i th? t? qu?t cho t?i dây ?èn, t?n nhi?t, bàn phím, chu?t... ??u có th? ?i?u khi?n t?ng chút m?t qua ph?n m?m iCue này. V?i ph?n m?m iCUE, ng??i s? d?ng có th? ngay l?p t?c ?i?u ch?nh màu s?c hi?n th? c?a toàn h? th?ng phù h?p v?i hoàn c?nh, tinh ch?nh theo t?c ?? qu?t t?n nhi?t hay công su?t c?a ngu?n máy tính. Nói cách khác, ph?n m?m iCUE có th? k?t n?i t?t c? các linh ph? ki?n trong m?t ?? có th? ??ng b? hóa các s?n ph?m m?t cách t?t nh?t.

Các s?n ph?m s? ???c phân ph?i qua các ??i lý c?a Synnex FPT trên toàn qu?c v?i giá tham kh?o l?n l??t là:

  • K70 RGB MK.2 LOW PROFILE – 3,9 tri?u ??ng
  • K70 RGB MK.2 LOW PROFILE RAPIDFIRE - 3,9 tri?u ??ng
  • CORSAIR Hydro Series H100i RGB PLATINUM – 3,66 tri?u ??ng
  • CORSAIR Hydro Series H115i RGB PLATINUM – 4,59 tri?u ??ng

Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

cao phong

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 29
  • Hôm nay: 1,632
  • Tháng hiện tại: 64,448
  • Tổng lượt truy cập: 59,340,542

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465