tam quoc

 

Lỗ hổng ít ngờ tới trong hệ thống mạng doanh nghiệp

Đăng lúc: Thứ hai - 20/03/2017 23:31 - Người đăng bài viết: admin
 

Thế giới đã bước sang thời đại kỹ thuật số với sự tiếp sức của hàng loạt xu thế công nghệ mới như đám mây, di động, doanh nghiệp xã hội và dữ liệu lớn, nhưng vẫn chưa thể thay thế các văn bản in giấy.

 • Máy in ti?t ki?m chi phí cho doanh nghi?p
 • Nh?ng hi?m h?a khôn l??ng t? máy in kém b?o m?t
 • Doanh nghi?p coi ch?ng d? li?u rò r? vì máy in
 • HP gi?i thi?u lo?t s?n ph?m laptop và máy in m?i
 • L? h?ng b?o m?t rình r?p kh?p n?i

M?i giây, m?i phút trên th? gi?i l?i có hàng t? v?n b?n ???c t?o ra b?i nh?ng chi?c máy in kh?p m?i n?i, t? c? quan chính ph? t?i t? ch?c cá nhân, v?n phòng, th?m chí là h? gia ?ình. Có r?t nhi?u th? c?n in ?n nh? tài li?u tham kh?o, hóa ??n, ch?ng t?, b?ng kê, s? sách, h?p ??ng… t?t c? ??u ch?a thông tin quan tr?ng.

Tuy v?y, t?i các doanh nghi?p hi?n nay có m?t th?c t? r?ng m?c dù b?o m?t thông tin ???c quan tâm sát sao nh?ng l?i b? qua m?t nguy c? ti?m ?n trong h? th?ng: nh?ng chi?c máy in kém b?o m?t.

Nguy c? ti?m ?n

Nh?ng chi?c máy in n?i m?ng tuy ti?n l?i nh?ng l?i ít ???c b?o v?. Chúng tr? thành mi?ng m?i béo b? cho tin t?c. R?t nhi?u h? th?ng b?o m?t doanh nghi?p ???c xây d?ng công phu nh?ng d??ng nh? l?i ?ánh giá th?p m?t thành ph?n mà theo h? không m?y quan tr?ng: máy in.

Trong kh?o sát v? b?o m?t máy in ???c th?c hi?n cu?i n?m 2016, IDC nh?n ??nh r?ng máy in n?i m?ng ?ang m? toang cánh c?a cho tin t?c phá v? c?u trúc an ninh ??ng sau b?c t??ng l?a mà doanh nghi?p dày công thi?t l?p.

L? h?ng ít ng? t?i trong h? th?ng m?ng doanh nghi?p 1

Nh?ng chi?c máy in này th??ng do b? ph?n mua s?m n?i b? trang b? và h?u h?t không n?m trong k? ho?ch c?ng c? an ninh b?o m?t doanh nghi?p. Và vì th?, vi?c xây d?ng chi?n l??c an ninh thông tin doanh nghi?p v?n ch?a th? coi là toàn di?n.

Kh?o sát c?a IDC c?ng cho th?y 53,6% doanh nghi?p t?i khu v?c châu Á – TBD không bao g?m Nh?t B?n (APEJ) ?ánh giá t?m quan tr?ng c?a vi?c xây d?ng m?t chi?n l??c an ninh CNTT toàn di?n là d??i m?c trung bình. Vi?c không ??a b?o m?t máy in vào chi?n l??c t?ng th? th?c t? là m?t quan ?i?m ch? quan mà không s?m thì mu?n doanh nghi?p s? h?ng ch?u t?n th?t.

Xét v? ch?c n?ng ho?t ??ng, máy in không khác gì m?t chi?c máy tính ho?c thi?t b? ??u cu?i trong m?ng doanh nghi?p. Máy in c?ng có h? ?i?u hành, b? nh?, ? c?ng, k?t n?i m?ng, ??m nh?n ch?c n?ng chia s? chung nh?ng l?i không ???c b?o v? chu ?áo. Máy in ?ang là m?c tiêu c?a r?t nhi?u lo?i hình t?n công t? bên ngoài. Nó có th? b? t?n công qua BIOS và firmware. Tin t?c có th? cài c?m mã ?n vào tác v? in ?n, ??ng th?i ?ánh c?p thông tin t? các tác v? in ?n thông qua m?ng.

L? h?ng ít ng? t?i trong h? th?ng m?ng doanh nghi?p 2

Bít l? h?ng máy in trong doanh nghi?p s?

Các lãnh ??o CNTT nên coi máy in là m?t thành ph?n nh? chi?c máy tính trong h? th?ng m?ng doanh nghi?p, ?? có chính sách b?o v? phù h?p. Vi?c cài ??t m?t kh?u cho máy in, quét tìm l? h?ng, nâng c?p ph?n m?m ??nh k? và theo dõi ch?t ch? các tác v? in ?n nên ???c áp d?ng ngay l?p t?c.

Vi?c mua s?m, trang b? nh?ng chi?c máy in có b?o m?t nên ???c ?u tiên. IDC khuy?n cáo doanh nghi?p c?n ch?c ch?n r?ng nhà cung c?p máy in cho h? là ?áng tin c?y và có kh? n?ng thi?t l?p môi tr??ng in ?n an toàn và ??m b?o.

HP, công ty ?i ??u trong ngành công nghi?p in ?n trên toàn th? gi?i ?ã s?m nghiên c?u v? nh?ng l? h?ng b?o m?t ?n mình trong máy in doanh nghi?p. Hi?n nay, các s?n ph?m máy in Enterprise và m?t s? dòng Pro ch?n l?c c?a HP ?ã ???c trang b? hàng lo?t công ngh? và tính n?ng b?o m?t an toàn nh? HP JetAdvantage Security Manager, HP Printing Security Advisory Services, HP Managed Print Services (HP MPS) và HP Access Control.

Ch?ng h?n, HP JetAdvantage Security Manager cho phép d? dàng thi?t l?p chính sách b?o m?t t?ng th?, trong khi HP Printing Security Advisory Services giúp ?ánh giá xây d?ng chi?n l??c in ?n b?o m?t toàn di?n ?? t? ?ó ?? xu?t các gi?i pháp t?i ?u cho doanh nghi?p.

HP Managed Print Services k?t h?p v?i HP Access Control s? giúp ??m b?o an toàn cho công tác in ?n. Các tác v? in s? ???c mã hóa và ch? có nh?ng ng??i h?p pháp m?i ???c quy?n ti?p c?n.

Nh?ng tính n?ng b?o m?t cao c?p này có th? tìm th?y trong nhi?u m?u máy in c?a HP nh? PageWide Enterprise Color 556dn, HP LaserJet Enterprise M506dn hay HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw.

L? h?ng ít ng? t?i trong h? th?ng m?ng doanh nghi?p 3

Công ngh? c?a HP giúp ??n gi?n hóa các thi?t l?p b?o m?t cho máy in. M?t chi?c máy in ?a ch?c n?ng c?a HP có th? có t?i 250 thi?t l?p b?o v? nên vi?c s? d?ng các công ngh? và d?ch v? b?o m?t m?nh m? nh? c?a HP là r?t c?n thi?t.

Các công ngh? này cho phép doanh nghi?p xây d?ng lá ch?n b?o v? toàn di?n, ng?n ch?n hi?u qu? m?i n? l?c ??t nh?p t? bên ngoài qua c?a ngõ máy in. T? ?ó giúp b?o v? an toàn m?i thông tin và d? li?u quý giá c?a doanh nghi?p.

?? tìm hi?u thêm v? B?o M?t In ?n HP, vui lòng truy c?p t?i ?ây ho?c g?i ??n t?ng ?ài h? tr? 1800 58 88 68 (24/7 mi?n phí).


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 24
 • Khách viếng thăm: 20
 • Máy chủ tìm kiếm: 4
 • Hôm nay: 2,668
 • Tháng hiện tại: 65,484
 • Tổng lượt truy cập: 59,341,578

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465