tam quoc

 

Đánh giá máy in ảnh Canon PIXMA TS8070

Đăng lúc: Thứ hai - 19/12/2016 18:45 - Người đăng bài viết: admin
 

Đa năng nhưng vẫn nhỏ gọn, hỗ trợ kết nối không dây hiện đại cùng chất lượng chuyên nghiệp là những điểm sáng giá cần nhắc đến của mẫu máy in ảnh 3-trong-1 này của Canon.

 • ?ánh giá máy in Canon PIXMA G4000
 • Top 5 máy in ?nh di ??ng cho dân du l?ch
 • 6 l?u ý khi ch?n mua máy in cho doanh nghi?p
 • ?ánh giá máy in ?nh Canon imagePROGRAF PRO-500
 • ?ánh giá máy in ?nh Canon Pixma Pro-100

Canon TS8070 là m?t trong nh?ng sa?n phâ?m thu?c dòng máy in ?nh PIXMA TS series hoàn toàn m?i v??a ???c hãng máy in Nh?t B?n gi?i thi?u h?i mùa thu n?m 2016. Chi?c máy in All-in-one không dây nh? g?n này cung c?p 3 ch?c n?ng in ?n (?? phân gi?i t?i ?a 9.600x2.400dpi), quét (?? phân gi?i quang h?c 4.800x2.400dpi, có th? n?i suy lên ??n 19.200dpi) và sao ch?p (3 ch? ?? Nháp, Tiêu chu?n, Cao). ??c bi?t, ?i?m n?i b?t c?a máy là tích h?p các k?t n?i không dây ph? bi?n hi?n nay nh? Wi-Fi và NFC ?? h? tr? in ?n t? thi?t b? di ??ng m?t cách d? dàng, ??ng th?i có thêm kh? n?ng in tr??c tiê?p lên bìa ??a CD.

V? ngo?i hình, ?n t??ng ??u tiên c?a Test Lab khi v?a khui thùng m?u máy in phun kh? A4 này là s?n ph?m có kích th??c r?t g?n nh? so v?i h?u h?t máy in ?a ch?c n?ng dòng PIXMA khác hi?n có m?t trên th? tr??ng. Thi?t k? nh? g?n nh? v?y cho phép ng??i dùng có th? d? dàng ??t máy v?a v?n vào b?t k? không gian làm vi?c h?n ch? nào. Bên c?nh ?ó, nh? h? tr? k?t n?i không dây nên b?n không ch? có th? ??t máy lên m?t bàn nh? thông th??ng, mà còn có th? b? trí trên m?t t? ho?c k? t??ng ?? in ?n t? xa t? các thi?t b? nh? laptop, smartphone hay tablet m?i lúc m?i n?i.

?ánh giá máy in ?nh Canon PIXMA TS8070 1
Máy in Canon PIXMA TS8070.
Phiên b?n máy in Canon PIXMA TS8070 th? nghi?m t?i Test Lab có màu ?? bóng loáng khá th?i trang và sang tr?ng, trong khi ?ó hãng s?n xu?t công b? model này còn có thêm l?a ch?n màu ?en và nâu.

M?t tr??c TS8070 là ph?n b?ng ?i?u khi?n d?ng b?t lên ch?y dài kh?p chi?u ngang c?a máy, trên ?ó ch?a màn hình LCD c?m ?ng màu c? l?n 4,3 inch cung c?p giao di?n khá tr?c quan, d? s? d?ng ??i v?i h?u h?t ng??i m?i dùng mà không c?n ph? thu?c sách h??ng d?n. Do m?i thao tác ?i?u khi?n ??u ???c ??a vào màn hình c?m ?ng nên phía tr??c ch? còn duy nh?t nút ngu?n cùng v?i m?t ?èn tín hi?u. Bên ph?i c?a màn hình còn có vùng ti?p xúc NFC dùng ?? ch?m và in ?n t? ?i?n tho?i t??ng thích.

Ngay bên d??i b?ng ?i?u khi?n là khay n?p gi?y d?ng h?c kéo cassette c?a máy cùng v?i khay ?ón gi?y. Test Lab nh?n th?y khay ?ón gi?y s? t? ??ng ch?y ra khi máy in b?t ??u th?c hi?n l?nh in và t? ??ng ch?y vào khi t?t ngu?n máy in. Tuy v?y, ng??i dùng c?ng có th? kéo ??y khay này vào b?ng tay b?t k? lúc nào n?u mu?n. Ph?n khay ?ón gi?y c?a máy c?ng ch?a thêm khay chuyên d?ng ?? n?p ??a CD/DVD nh?m ph?c v? cho tính n?ng in bìa ??a.

Bên c?nh ?ó, TS8070 còn ???c trang b? thêm m?t khay n?p gi?y d?ng ??ng ? phía sau gi?ng nh? h?u h?t model máy in ?nh PIXMA khác c?a Canon. Theo thông tin t? trang web c?a Canon, c? hai khay n?p gi?y c?a TS8070 ??u có s?c ch?a 100 t? lo?i gi?y A4 thông th??ng. Trong quá trình th? nghi?m, Test Lab nh?n th?y m?i khi n?p gi?y vào các khay, máy ??u hi?n th? thông báo ?? ng??i dùng xác nh?n lo?i gi?y và kh? gi?y. Máy c?ng s? t? ??ng phân bi?t ?? n?p ?úng lo?i gi?y tùy theo ch?n l?a c?a ng??i dùng trong m?i l?nh in. Thi?t k? này khá ti?n l?i giúp ng??i dùng không c?n ph?i thay gi?y liên t?c n?u mu?n in nhi?u kh? khác nhau.

Do ???c thi?t k? ?? ph?c v? cho nhu c?u in, quét và sao ch?p hình ?nh là ch? y?u nên máy ch? trang b? khay quét kính ph?ng nh?m cung c?p b?n quét ch?t l??ng cao. M?t ?i?m c?ng c?a m?u máy in này là có trang b? tính n?ng nh?c nh? quên sót gi?y b?n g?c. Máy in s? phát hi?n và thông báo cho ng??i dùng n?u b? quên tài li?u trên m?t kính ph?ng sau quá trình quét hay sao ch?p. Tuy nhiên, theo c?m nh?n c?a Test Lab thì âm l??ng ti?ng bíp thông báo khá nh? và ng?n nên không gây ???c s? chú ý c?a ng??i dùng, ??c bi?t là trong môi tr??ng v?n phòng ?n ào.

V? kh? n?ng k?t n?i, ngoài c?ng giao ti?p USB truy?n th?ng phía sau ?? g?n tr?c ti?p v?i máy tính, nh? ?ã gi?i thi?u thì Canon TS8070 còn tích h?p các k?t n?i không dây Wi-Fi và NFC h? tr? in ?n không dây t? thi?t b? di ??ng. Bên c?nh ?ó, máy c?ng h? tr? công ngh? k?t n?i AirPrint cho phép in t? thi?t b? di ??ng iOS c?a Apple nh? iPhone, iPad d? dàng mà không c?n ph?i cài ??t b?t k? ph?n m?m nào.

Th? qua kh? n?ng in t? thi?t b? di ??ng b?ng ?ng d?ng Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Test Lab có th? in ?nh ch?p trên iPhone tr?c ti?p ??n máy in TS8070 qua m?ng không dây Wi-Fi m?t cách d? dàng và nhanh chóng. ?ng d?ng c?ng cung c?p tính n?ng quét ?nh và l?u vào ?i?n tho?i.

?ánh giá máy in ?nh Canon PIXMA TS8070 2
Giao di?n ?ng d?ng Canon PRINT Inkjet/SELPHY trên iPhone.
Ngoài ra, m?t tính n?ng không th? thi?u ?? ph?c v? cho nhu c?u in ?nh c?a các nhi?p ?nh gia chính là khe c?m th? nh? SD, nh?m cho phép in ?nh nhanh chóng tr?c ti?p t? th? nh? máy ?nh mà không c?n ph?i th?c hi?n các thao tác r??m rà chép ?nh vào máy tính ?? in nh? thông th??ng. Th? nghi?m in t? th? nh?, Test Lab nh?n th?y Canon TS8070 cung c?p giao di?n khá tr?c quan, cho phép xem ?nh trên màn hình LCD c?a máy cùng vài tùy ch?n ch?nh s?a ?nh c? b?n tr??c khi in.

Do PIXMA TS8070 ???c Canon x?p vào dòng máy chuyên in ?nh nên Test Lab ch? t?p trung th? nghi?m ch?c n?ng in ?nh v?i lo?i gi?y chuyên d?ng do hãng cung c?p trên m?u máy in này. Ngoài ra, Test Lab c?ng th? qua tính n?ng quét và sao ch?p trên ?nh kh? A4 và ?nh kh? 10x15cm.

V? ch?t l??ng nói chung, v?i thi?t l?p m?c cao nh?t trong th? nghi?m in, quét và sao ch?p, Test Lab nh?n th?y m?u máy in này cung c?p thành ph?m h?u nh? khá t?t nh?ng ch?a th?c s? xu?t s?c. Có th? nói, ch?t l??ng ?nh in, quét và sao ch?p t? máy in Canon TS8070 ch? ?? ?áp ?ng h?u h?t nhu c?u cho ng??i dùng n?i b? v?n phòng, ch? ch?a ?? ?? mang ??n nh?ng s?n ph?m ?nh ch?t l??ng cao cho gi?i nhi?p ?nh hay các nhà thi?t k? chuyên nghi?p nh?m gi?i thi?u ??n nh?ng khách hàng khó tính.

Theo công b? c?a Canon, m?u máy in phun PIXMA TS8070 s? d?ng công ngh? m?c in lai Hybrid Ink, trong ?ó ngoài h?p m?c ?en thông th??ng g?c n??c theo công ngh? Dye Ink truy?n th?ng thì còn có thêm m?t h?p m?c ?en g?c d?u công ngh? Pigment Ink nh?m cho hình ?nh s?c nét h?n.

V? hi?u n?ng, th?i gian hoàn thành các th? nghi?m in, quét và sao ch?p ?nh c?a m?u máy in Canon TS8070 ??u ???c th?c hi?n khá nhanh chóng. K?t qu? t?c ?? này theo ?ánh giá c?a Test Lab là ? m?c cao so v?i h?u h?t máy in ?nh PIXMA t?ng th? nghi?m. C? th?, ?nh in kh? 10x15cm không vi?n ? m?c ch?t l??ng cao nh?t t?n ch? kho?ng 1 phút 33 giây ?? hoàn thành, còn ?nh in kh? A4 m?t kho?ng 2 phút 08 giây. Trong khi ?ó, t?c ?? quét ?nh 10x15cm và ?nh A4 l?n l??t là 35 giây và 47 giây, còn t?c ?? sao ch?p là 35 giây và 1 phút 20 giây.

?ánh giá máy in ?nh Canon PIXMA TS8070 3
K?t qu? th? nghi?m t?c ?? t?i Test Lab.
C?ng c?n nói thêm, m?t trong nh?ng ?i?m c?ng khi?n dòng máy in phun PIXMA c?a Canon tr? thành tr? th? ??c l?c cho công tác in ?nh chính là b? ph?n m?m My Image Garden và Easy-PhotoPrint EX ?i kèm v?i nhi?u tính n?ng phong phú. T? các ph?n m?m này, Test Lab có th? ch?n in bìa ??a thi?t k? s?n trong th? vi?n c?a ch??ng trình và nhanh chóng in tr?c ti?p lên ??a CD/DVD t??ng thích. ??ng th?i, c?ng có th? t? t?o album ?nh ?? in nhãn dán sticker lên lo?i gi?y t??ng thích.

Nhìn chung, v?i thi?t k? nh? g?n và ?a n?ng, kh? n?ng x? lý gi?y linh ho?t, h? tr? k?t n?i không dây Wi-Fi và NFC, m?u máy in Canon PIXMA TS8070 là m?t l?a ch?n phù h?p cho ng??i dùng có nhu c?u th??ng xuyên in, quét và sao ch?p ?nh màu.

M?t s? hình ?nh chi ti?t c?a m?u máy in Canon PIXMA TS8070:

?ánh giá máy in ?nh Canon PIXMA TS8070 4
Máy in Canon PIXMA TS8070 có kích th??c nh? g?n.
?ánh giá máy in ?nh Canon PIXMA TS8070 5
Khay n?p gi?y d?ng ??ng phía sau.
?ánh giá máy in ?nh Canon PIXMA TS8070 6
Khay n?p gi?y d?ng cassette phía tr??c.
?ánh giá máy in ?nh Canon PIXMA TS8070 7
Khay ?ón gi?y ngay bên d??i b?ng ?i?u khi?n c?a máy, trên ?ó có vùng NFC ?? in t? ?i?n tho?i t??ng thích.
?ánh giá máy in ?nh Canon PIXMA TS8070 8
Khay kính ph?ng ph?c v? cho nhu c?u quét và sao ch?p.
?ánh giá máy in ?nh Canon PIXMA TS8070 9
Khay ?ón gi?y tích h?p thêm khay n?p ??a CD/DVD ?? in bìa ??a.
?ánh giá máy in ?nh Canon PIXMA TS8070 10
Khe c?m th? nh? h? tr? in ?nh t? th? SD, SDHC.
?ánh giá máy in ?nh Canon PIXMA TS8070 11
Máy in Canon PIXMA s? d?ng h? th?ng 6 h?p m?c màu riêng bi?t.
?ánh giá máy in ?nh Canon PIXMA TS8070 12
Phía sau máy là c?ng ngu?n, c?ng USB và khoang x? lý k?t gi?y.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

giấy bản

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 37
 • Khách viếng thăm: 36
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 2,493
 • Tháng hiện tại: 65,309
 • Tổng lượt truy cập: 59,341,403

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465