tam quoc

 

Đánh giá máy in Canon PIXMA G4000

Đăng lúc: Thứ hai - 12/12/2016 18:18 - Người đăng bài viết: admin
 

Tuy tốc độ chưa thực sự ấn tượng, nhưng bù lại tính năng kết nối mạng không dây cùng hệ thống hộp mực liên tục đã giúp sản phẩm trở thành một giải pháp in ấn đa năng tiện lợi, tiết kiệm đáng lựa chọn.

 • ?ánh giá máy in Canon imageCLASS LBP253x
 • ?ánh giá máy in ?nh Canon Pixma Pro-100
 • ?ánh giá máy in phun ma?u ?a ch??c n?ng Canon Maxify MB5070
 • 6 l?u ý khi ch?n mua máy in cho doanh nghi?p
 • Top 5 máy in phun v?i h?p m?c g?n ngoài chính hãng

G4000 là m?u máy in phun ?a ch?c n?ng m?i nh?t thu?c dòng máy in PIXMA G series c?a Canon trang b? h? th?ng h?p m?c b?m liên t?c g?n s?n trong máy. Ngoài 3 ch?c n?ng c? b?n g?m in, quét và sao ch?p gi?ng nh? hai model máy in ?a n?ng cùng dòng PIXMA G series là G2000 và G3000 ???c gi?i thi?u cách ?ây m?t n?m, G4000 còn ???c trang b? thêm ch?c n?ng fax giúp thay th? nh?ng c? máy fax tài li?u chuyên d?ng trong v?n phòng.

Canon PIXMA G4000 cung c?p tính n?ng in ?n v?i ?? phân gi?i t?i ?a 4.800x1.200dpi, ?? phân gi?i quét quang h?c 1.200x600dpi, sao ch?p màu và ?en tr?ng, cùng kh? n?ng fax v?i ?? phân gi?i 300x300dpi.

Xét v? ngo?i hình, Test Lab nh?n th?y Canon PIXMA G4000 có thi?t k? h?u nh? t??ng t? model ti?n nhi?m G3000, ch? khác là có thêm dãy phím s? ?? ph?c v? cho ch?c n?ng fax. Máy trang b? khay n?p gi?y ? m?t trên (s?c ch?a 100 t? lo?i gi?y in thông th??ng) và khay ?ón gi?y n?m ? phía tr??c. C? hai khay này ??u có th? g?p l?i g?n gàng khi không s? d?ng

?ánh giá máy in Canon PIXMA G4000 1
Máy in Canon PIXMA G4000.
?? ph?c v? cho ch?c n?ng quét, sao ch?p và fax, Canon G4000 trang b? khay quét kính ph?ng n?m ? m?t trên cùng v?i khay n?p tài li?u t? ??ng ADF (automatic document feeder), có th? ph?c v? cho c? nhu c?u quét, sao ch?p hay fax tài li?u d?ng sách l?n x?p tài li?u nhi?u t?. G4000 h? tr? kh? gi?y t?i ?a A4 ??nh l??ng t? 64-105g/m2, ??ng th?i có th? in trên các lo?i gi?y in ?nh chuyên d?ng c?a Canon v?i ??nh l??ng lên ??n 275g/m2.

M?t trong nh?ng ?i?m n?i b?t nh?t c?a m?u máy in Canon G4000 c?n ???c nh?c ??n là h? th?ng h?p m?c b?m liên t?c tích h?p bên trong thân máy, ???c thi?t k? nh?m cung c?p kh? n?ng in ?n, sao ch?p s? l??ng l?n cho v?n phòng b?n r?n. ?ây là m?t ?i?m ???c ?ánh giá cao trên dòng PIXMA G series, cho phép máy có th? in ???c nhi?u h?n sau m?i l?n b?m m?c, mà c? th? theo nhà s?n xu?t là kho?ng 6.000 trang A4 tr?ng ?en/bình m?c tr?ng ?en và 7.000 trang A4 màu/bình m?c in màu.

Thi?t k? h?p m?c b?m liên t?c này giúp ng??i dùng không ph?i lo l?ng v? vi?c ph?i thay h?p m?c th??ng xuyên nh? các m?u máy in phun tr??c ?ây. Test Lab nh?n th?y, Canon ?ã t?o s? ti?n l?i v?i bình ti?p m?c có n?p ???c thi?t k? ??c bi?t ?? gi?m thi?u s? rò r? trong quá trình ?? m?c. Ngoài ra, h?p m?c g?n ngoài nh? v?y c?ng giúp ng??i dùng d? dàng quan sát l??ng m?c còn l?i t? bên ngoài, thu?n ti?n trong quá trình s? d?ng và thay th?, hay th?m chí v?n an toàn khi v?n chuy?n.

V? k?t n?i, ngoài c?ng USB 2.0 thông d?ng ?? g?n tr?c ti?p v?i máy tính, m?u máy in G4000 c?a Canon còn tích h?p k?t n?i Wi-Fi . Tính n?ng này r?t h?u ích ?? có th? in ?n hay quét tài li?u, hình ?nh t? laptop, smartphone hay tablet thông qua m?ng không dây. Bên c?nh ?ó, Canon G4000 c?ng có ch?c n?ng Wi-Fi Direct ?? t? phát Wi-Fi n?u nh? b?n không có s?n b? thu phát không dây, nh? ?ó các thi?t b? có th? k?t n?i tr?c ti?p ??n máy ?? in hay quét.

Theo ghi nh?n c?a Test Lab , quá trình cài ??t máy in v?i m?ng Wi-Fi c?ng khá d? dàng. Máy cung c?p các tùy ch?n ?? k?t n?i m?ng Wi-Fi b?ng cách dùng trình Wizard cài ??t trình ?i?u khi?n, dùng tính n?ng WPS ho?c t? nh?p thông s? b?ng tay. N?u ch?n k?t n?i b?ng tính n?ng WPS, dù G4000 không trang b? nút WPS v?t lý nh?ng ng??i dùng v?n có th? b?t tính n?ng WPS trong trình ??n ?i?u khi?n c?a máy r?i sau ?ó nh?n nút WPS trên router.

?? ph?c v? cho ng??i dùng di ??ng, Canon cung c?p ?ng d?ng PRINT Inkjet/SELPHY cho phép in ?n d? dàng t? smartphone và tablet. Th? nghi?m in ?nh t? iPhone, Test Lab nh?n th?y ?ng d?ng này th?c s? d? dùng, không yêu c?u cài ??t trình ?i?u khi?n mà ng??i dùng v?n có th? t?c thì in ?nh, tài li?u qua máy in.

?ánh giá máy in Canon PIXMA G4000 2
Giao di?n ?ng d?ng Canon PRINT Inkjet/SELPHY trên iPhone.
Khi th? nghi?m trên máy tính, Test Lab nh?n th?y trình ?i?u khi?n ?i kèm máy in Canon G4000 h? tr? 3 ch? ?? in g?m in nháp (Draft), tiêu chu?n (Standard) và ch?t l??ng cao (High). Nhìn chung, ch?t l??ng in v?n b?n ?en tr?ng, ?? h?a và ?nh màu c?a m?u máy này ? m?c khá.

Theo ghi nh?n, ch?t l??ng in Draft th?p nh?t cho nét m?nh, nh?t và vi?n ch? b? r?ng c?a, v?n là m?t ??c ?i?m h?u nh? ch?a th? kh?c ph?c ???c ? t?t c? dòng máy in phun. Chuy?n sang in ? hai ch? ?? cao h?n là Standard và High, hi?n t??ng r?ng c?a biên ch? có ph?n ???c kh?c ph?c, nét ch? ??m h?n, nh?ng bù l?i máy s? ph?i m?t khá nhi?u th?i gian h?n ?? hoàn thành. Trong th? nghi?m in ?nh màu b?ng lo?i gi?y in chuyên d?ng do Canon cung c?p, ch?t l??ng ?nh in ? ch? ?? High cao nh?t ch?a th?c s? xu?t s?c, dù th? hi?n rõ ràng các chi ti?t nh?ng màu s?c không ???c t??i và h?i t?i.

Th? qua ch?c n?ng sao ch?p, Test Lab nh?n th?y PIXMA G4000 ?áp ?ng t?t nhu c?u sao ch?p c? b?n cho ng??i dùng v?n phòng l?n gia ?ình. Máy cung c?p hai l?a ch?n sao ch?p ?en tr?ng và màu ngay trên b?ng ?i?u khi?n. Ch?t l??ng b?n sao v?n b?n ?en tr?ng và ?nh màu ??u ? m?c khá.

M?u máy in ?a n?ng này c?ng h? tr? ch?c n?ng quét tài li?u và hình ?nh. Canon cung c?p ph?n m?m IJ Scan Utility ?i kèm v?i các tùy ch?n quét có th? thi?t l?p s?n, phù h?p cho nhi?u m?c ?ích quét khác nhau nh? v?n b?n, hình ?nh. Ch?t l??ng b?n quét c?a G4000 nhìn chung c?ng không có gì ?áng phàn nàn, ?? ?áp ?ng cho các nhu c?u quét c?a ng??i dùng thông th??ng.

?ánh giá máy in Canon PIXMA G4000 3
Giao di?n ph?n m?m Canon My Image Garden.
?? ph?c v? cho vi?c in ?n và quét ti?n l?i h?n, Canon còn cung c?p nhi?u ph?n m?m ?i kèm nh? My Image Garden, Easy-PhotoPrint EX v?i nhi?u tùy ch?n phong phú, cung c?p nh?ng tính n?ng ?? ch?nh s?a hình ?nh, t?o album ?nh, l?ch, nhãn dán sticker và nhanh chóng in ra máy in G4000.

V? hi?u n?ng, có th? nói t?c ?? không ph?i là m?t th? m?nh c?a máy in Canon PIXMA G4000. Các tác v? in, quét và sao ch?p trên máy ??u cho k?t qu? th?i gian không ph?i thu?c hàng nhanh nh?t trong s? các m?u máy in phun PIXMA c?a Canon t?ng th? nghi?m t?i Test Lab, nh?t là trong các th? nghi?m th?c hi?n ? thi?t l?p ch? ?? ch?t l??ng cao nh?t.

?ánh giá máy in Canon PIXMA G4000 4
K?t qu? th? nghi?m t?c ?? in t?i Test Lab.
?ánh giá máy in Canon PIXMA G4000 5
T?c ?? quét th? nghi?m.
?ánh giá máy in Canon PIXMA G4000 6
T?c ?? sao ch?p th? nghi?m.
Theo công b? c?a hãng s?n xu?t, dòng máy in Canon PIXMA G series s? d?ng h? th?ng m?c lai (Hybrid Ink) ??c ?áo, k?t h?p gi?a m?c ?en g?c d?u (pigment) và m?c màu g?c n??c (dye) nh?m m?c ?ích cung c?p ch?t l??ng b?n in tài li?u và hình ?nh s?c s?o h?n. ?i?m ti?n l?i là Canon G4000 s? d?ng cùng 4 lo?i m?c t??ng t? các model khác trong dòng PIXMA G series, g?m h?p màu ?en GI-790BK và các h?p m?c màu vàng (Yellow) GI-790Y, màu ?? (Magenta) GI-790M, màu xanh (Cyan) GI-790C.

C?ng theo Canon, chi phí ?? b?m m?c cho máy in G4000 c?ng khá r?, ch? kho?ng 260.000 ??ng/h?p.

Nhìn chung, n?u v?n phòng hay gia ?ình b?n có nhu c?u th??ng xuyên in và sao ch?p màu v?i chi phí ti?t ki?m thì Canon PIXMA G4000 là m?t l?a ch?n phù h?p. Bên c?nh ?ó, tính n?ng k?t n?i Wi-Fi ?? in qua m?ng không dây t? thi?t b? di ??ng nh? laptop , smartphone hay tablet c?ng là m?t ?i?m n?i b?t c?a s?n ph?m.

M?t s? hình ?nh chi ti?t máy in Canon PIXMA G4000:

?ánh giá máy in Canon PIXMA G4000 7
Máy in Canon G4000 trang b? khay n?p gi?y th?ng ??ng ? phía c?nh sau, m?t trên là khay ADF dùng ?? quét, sao ch?p và fax.
?ánh giá máy in Canon PIXMA G4000 8
Ngay bên d??i ?ó là khay kính ph?ng.
?ánh giá máy in Canon PIXMA G4000 9
Khay ?ón gi?y n?m ? m?t tr??c.
?ánh giá máy in Canon PIXMA G4000 10
B?ng ?i?u khi?n g?m màn hình hi?n th? ?en tr?ng, các phím ch?c n?ng và c?m phím s? dùng cho m?c ?ích fax.
?ánh giá máy in Canon PIXMA G4000 11
 Máy tích h?p h? th?ng m?c b?m liên t?c, giúp d? dàng theo dõi và thao tác khi c?n ?? m?c.
?ánh giá máy in Canon PIXMA G4000 12
Canon thi?t k? bình ti?p m?c gi?m thi?u s? rò r? trong quá trình th?c hi?n.
?ánh giá máy in Canon PIXMA G4000 13
Các c?ng giao ti?p t?p trung ? m?t sau máy.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 32
 • Khách viếng thăm: 30
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 2,192
 • Tháng hiện tại: 65,008
 • Tổng lượt truy cập: 59,341,102

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465