tam quoc

 

Đánh giá máy in Canon PIXMA E410

Đăng lúc: Thứ tư - 28/12/2016 18:59 - Người đăng bài viết: admin
 

Gọn nhẹ, dễ dùng, tiết kiệm mực là những tiêu chí hàng đầu cho người dùng khi chọn mẫu máy in phun màu đa năng này. Tiếc là sản phẩm thiếu kết nối Wi-Fi vốn đang phổ biến hiện nay.

 • ?ánh giá máy in ?nh Canon PIXMA TS8070
 • ?ánh giá máy in Canon PIXMA G4000
 • 6 l?u ý khi ch?n mua máy in cho doanh nghi?p
 • Doanh nghi?p coi ch?ng d? li?u rò r? vì máy in
 • Top 5 máy in phun v?i h?p m?c g?n ngoài chính hãng

Canon PIXMA E410 là s?n ph?m phù h?p cho ng??i dùng gia ?ình hay v?n phòng nh? mu?n có m?t máy in phun màu ?a ch?c n?ng v?a có th? ?áp ?ng nhu c?u in ?n c? b?n, v?a có th? quét và sao ch?p nh?m thay th? nh?ng c? máy chuyên d?ng c?ng k?nh. ???c thi?t k? nh?m ?áp ?ng nhu c?u cho ng??i dùng quan tâm ??n y?u t? chi phí là chính, model E410 thu?c dòng máy in phun ti?t ki?m m?c PIXMA Ink Efficient ???c trang b? h?p m?c giá r? dung l??ng l?n, giúp gi?m chi phí ?áng k? so v?i các máy in phun thông th??ng.

V? ngo?i hình, E410 có b? ngoài không khác gì nhi?u so v?i model E460 cùng dòng máy in ti?t ki?m m?c PIXMA E series c?a Canon t?ng th? nghi?m t?i Test Lab.

Máy có kích th??c khá g?n gàng 426x306x145mm và n?ng ch? kho?ng 3,4kg nên d? dàng b? trí và ??ng th?i c?ng ti?n l?i cho quá trình di chuy?n n?u c?n thi?t.

?ánh giá máy in Canon PIXMA E410 1
Máy in Canon PIXMA E410.

T??ng t? h?u h?t máy in phun khác c?a Canon, m?u máy in kh? A4 PIXMA E410 có khay n?p gi?y d?ng ??ng n?m ? phía sau v?i s?c ch?a 60 t? lo?i gi?y th??ng ho?c 20 t? lo?i gi?y in ?nh. Máy h? tr? các lo?i gi?y v?i ??nh l??ng t? 64-105g/m2, ho?c gi?y in ??c ch?ng c?a Canon ?? dày lên ??n 275g/m2. Khay ?ón gi?y c?a máy n?m ? m?t tr??c, có th? kéo dài ra ho?c rút g?n l?i bên trong khi không s? d?ng.

?? ph?c v? cho ch?c n?ng quét và sao ch?p hình ?nh hay tài li?u, Canon PIXMA E410 ???c trang b? khay kính ph?ng chi?m h?u nh? toàn b? di?n tích m?t trên c?a máy. Ngay bên c?nh là c?m nút ?i?u khi?n khá ??n gi?n cùng các ?èn tín hi?u. Theo ghi nh?n c?a Test Lab, do không có màn hình hi?n th? nên các nút nh?n v?t lý này ch? cung c?p vài ch?c n?ng c? b?n, còn n?u mu?n th?c hi?n nh?ng thi?t l?p cao c?p h?n thì ng??i dùng ph?i s? d?ng các tính n?ng trong trình ?i?u khi?n trên máy tính.

Canon cung c?p ti?n ích IJ Scan Utility ?i kèm nh?m ph?c v? cho vi?c quét. Ti?n ích này có nhi?u tùy ch?n thi?t l?p s?n t? c? b?n ??n nâng cao, phù h?p cho nhi?u m?c ?ích quét khác nhau nh? tài li?u hay hình ?nh. IJ Scan Utility h? tr? quét v?i ?? phân gi?i t?i ?a 600dpi.

?ánh giá máy in Canon PIXMA E410 2
Giao di?n ti?n ích Canon IJ Scan Utility.

V? k?t n?i, Test Lab nh?n th?y tuy là m?u máy in m?i ra m?t trong n?m 2016 nh?ng PIXMA E410 l?i không tích h?p k?t n?i Wi-Fi v?n ?ang r?t ph? bi?n hi?n nay. Trong khi ?ó, máy ch? trang b? duy nh?t c?ng USB 2.0 truy?n th?ng ?? k?t n?i tr?c ti?p v?i máy tính nên ng??i dùng ch? có th? th?c hi?n các thao tác in và quét t? máy tính mà không có thêm l?a ch?n nào khác. ?ây có l? là m?t thi?u sót ??i v?i ng??i dùng có nhu c?u th??ng xuyên in ?nh t? smartphone hay tablet qua m?ng không dây.

Canon PIXMA E410 s? d?ng h? th?ng hai h?p m?c g?m m?c ?en PG-47 và m?c màu CL-57S. Theo thông tin c?a hãng s?n xu?t, m?u máy in này có kh? n?ng in 400 trang ?en tr?ng v?i h?p m?c PG-47 ho?c 300 trang màu v?i h?p m?c CL-57S. Có th? nói, E410 có tính n?ng ti?t ki?m m?c in khá hi?u qu? so v?i h?u h?t các m?u máy in phun màu hi?n nay trên th? tr??ng.

V? ch?t l??ng, m?u máy in 3-trong-1 này h? tr? ?? phân gi?i in t?i ?a 4.800x600dpi, ?? phân gi?i quét quang h?c 1.200x600dpi (có th? n?i suy lên ??n 19.200dpi), hai ch? ?? sao ch?p Draft và Standard.

??i v?i ch?c n?ng in, Canon PIXMA E410 h? tr? 3 m?c ch?t l??ng in Draft, Standard và High. Theo ghi nh?n c?a Test Lab, th? nghi?m in v?n b?n ?en tr?ng ? c? 3 ch? ?? cho k?t qu? không chênh l?ch nhau nhi?u v? ch?t l??ng, nói chung ?? ?áp ?ng nhu c?u in v?n b?n thông th??ng cho ng??i dùng không có yêu c?u cao v? ch?t l??ng.

Trong khi ?ó, ch?t l??ng in ?? h?a màu khá t?t, nh?t là ? m?c ch?t l??ng cao nh?t, màu s?c t??i và m?n, nh?ng ph?n ???ng chéo và ???ng cong v?n ch?a li?n l?c, còn b? ??t nét nhi?u. Chuyên sang th? nghi?m in ?nh trên gi?y bóng chuyên d?ng do Canon cung c?p, Test Lab nh?n th?y ?nh có ch?t l??ng màu khá t??i nh?ng ch?a th?c s? sánh b?ng ?nh in t? các model máy in ?nh chuyên d?ng.

V? kh? n?ng sao ch?p, máy ch? cho phép ng??i dùng ch?n nhanh hai ch? ?? ?en tr?ng (Black) và màu (Color) t? các nút trên b?ng ?i?u khi?n. Theo ?ánh giá c?a Test Lab, ch?t l??ng b?n sao ? c? hai ch? ?? ??u t??ng ??i xu?t s?c, màu t??i và khá gi?ng v?i b?n g?c.

Trong khi ?ó, ch?c n?ng quét c?a máy c?ng ???c th?c hi?n suôn s? v?i ch?t l??ng ch?p nh?n ???c, ?? ?? ph?c v? cho nhu c?u quét thông th??ng c?a ng??i dùng gia ?ình hay v?n phòng. Các th? nghi?m quét v?n b?n và hình ?nh ??u ???c máy hoàn thành t?t v?i ch?t l??ng b?n quét có màu s?c t??i, ch? d? ??c, các chi ti?t rõ ràng.

V? hi?u n?ng, Canon PIXMA E410 có t?c ?? in, quét và sao ch?p th? nghi?m thu?c hàng khá nhanh so v?i h?u h?t máy in phun t?ng có m?t t?i Test Lab. C? th?, máy m?t kho?ng 9 giây ?? hoàn thành in trang tài li?u A4 ?en tr?ng ? ch? ?? Draft th?p nh?t. T?c ?? in ?nh c?a máy c?ng khá nhanh v?i kho?ng h?n 2 phút cho ?nh JPEG kh? 10x15cm in ? m?c ch?t l??ng High cao nh?t.

?ánh giá máy in Canon PIXMA E410 3
K?t qu? th? nghi?m t?c ?? in t?i Test Lab.
?ánh giá máy in Canon PIXMA E410 4
K?t qu? th? nghi?m t?c ?? quét và sao ch?p t?i Test Lab.

T?c ?? sao ch?p nói chung không có gì ?áng phàn nàn tài li?u, th?i gian hoàn thành sao ch?p ?en tr?ng và màu chênh l?ch khá nhi?u. Tuy nhiên, c?ng d? hi?u là ?? có ???c b?n sao ch?t l??ng cao thì d? nhiên b?n ph?i ch?p nh?n hi sinh th?i gian ch? ??i. Trong khi ?ó, t?c ?? quét c?a máy ??i v?i tài li?u ??n s?c ? ?? phân gi?i chu?n 200dpi chênh l?ch nh?ng không nhi?u so v?i khi th?c hi?n ? ?? phân gi?i cao nh?t 600dpi, m?t l?n l??t 16 giây và 26 giây.

Nhìn chung, n?u b?n ?ang có nhu c?u s?m m?t máy in phun màu ?a ch?c n?ng v?a có th? ?áp ?ng nhu c?u in ?n c? b?n, v?a có th? quét và sao ch?p, ??ng th?i có kh? n?ng ti?t ki?m m?c thì Canon PIXMA E410 là m?t trong nh?ng l?a ch?n ?áng l?u ý.

Hình ?nh chi ti?t máy in Canon PIXMA E410:

?ánh giá máy in Canon PIXMA E410 5
Máy in Canon PIXMA E410 có thi?t k? g?n nh?.
?ánh giá máy in Canon PIXMA E410 6
Khay n?p gi?y d?ng ??ng phía sau.
?ánh giá máy in Canon PIXMA E410 7
Khay ?ón gi?y ? phía tr??c có th? kéo rút l?i g?n gàng.
?ánh giá máy in Canon PIXMA E410 8
Khay kính ph?ng ph?c v? cho nhu c?u quét và sao ch?p.
?ánh giá máy in Canon PIXMA E410 9
Dãy nút ?i?u khi?n và ?èn tín hi?u ? m?t trên.
?ánh giá máy in Canon PIXMA E410 10
Khoang ch?a h?p m?c khá kín ?áo, nh?ng h?i khó cho quá trình tháo l?p.
?ánh giá máy in Canon PIXMA E410 11
Phía sau là c?ng USB truy?n th?ng và adapter ngu?n g?n c? ??nh vào thân máy.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

sinh thời

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 34
 • Khách viếng thăm: 32
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 2,180
 • Tháng hiện tại: 64,996
 • Tổng lượt truy cập: 59,341,090

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465