tam quoc

 

Bảo mật máy in nhằm bảo vệ mạng doanh nghiệp

Đăng lúc: Thứ ba - 16/05/2017 05:26 - Người đăng bài viết: admin
 

Khảo sát năm 2015 của Viện Ponemon với 58 tổ chức cá nhân và chính phủ tại Hoa Kỳ tiết lộ chi phí khắc phục thiệt hại do tấn công mạng mỗi năm là 15 triệu USD, và trung bình, mỗi năm các tổ chức này phải mất 46 ngày giải quyết hậu quả của tấn công mạng, với chi phí trung bình mỗi ngày là 21.155 USD.

 • Doanh nghi?p thi?t h?i vì m?c in gi? m?o
 • L? h?ng ít ng? t?i trong h? th?ng m?ng doanh nghi?p
 • Máy in ti?t ki?m chi phí cho doanh nghi?p
 • HP gi?i thi?u lo?t s?n ph?m laptop và máy in m?i
 • Nh?ng hi?m h?a khôn l??ng t? máy in kém b?o m?t

Theo vi?n Ponemon, 60% các t? ch?c doanh nghi?p trong di?n kh?o sát nói r?ng h? ?ã t?ng h?ng ch?u nh?ng t?n th?t do tin t?c gây ra thông qua máy in n?i m?ng kém an toàn, 17% trong s? ?ó th?m chí còn không bi?t v? các s? c? an ninh m?ng.

Dù nguy c? t? nh?ng chi?c máy in kém an toàn ngày càng gia t?ng nh?ng ch? có h?n m?t n?a s? doanh nghi?p (59%), cho r?ng b?o m?t máy in có vai trò quan tr?ng v?i ho?t ??ng kinh doanh c?a h?.

H?u h?t các chính sách an ninh thông tin doanh nghi?p không tính t?i máy in. 40% trong s? các lãnh ??o CNTT ??a ra quy?t sách ch? t?p trung vào an ninh b?o m?t chung chung. Và s? thi?u sát sao này có th? d?n t?i các v? t?n công nghiêm tr?ng t? bên ngoài và ngay bên trong doanh nghi?p.

B?o m?t máy in nh?m b?o v? m?ng doanh nghi?p 1

Doanh nghi?p c?n làm gì?

HP – công ty hàng ??u th? gi?i trong l?nh v?c thi?t b? in ?n – ?ã khuy?n ngh? m?t s? b??c ?ánh giá c? b?n ?? ki?n toàn h? th?ng b?o m?t doanh nghi?p.

Tr??c h?t c?n ?ánh giá l?i chính sách b?o m?t hi?n có, trong ?ó bao g?m c? b?o m?t máy in , ??ng th?i xem xét toàn b? c?u ph?n liên quan ?? t? ?ó xác ??nh quy mô c?ng nh? tính ch?t c?a công tác b?o ??m an ninh thông tin doanh nghi?p.

C?n ?ánh giá k? l??ng t?t c? các thi?t b? ???c k?t n?i vào m?ng, t? nh?ng thi?t b? t??ng ch?ng “vô th??ng vô ph?t” nh? máy bán hàng t? ??ng, máy pha cafe n?i m?ng ??n máy tính và máy in .

Ti?p ??n, rà soát nh?ng l? h?ng ?n trong h? th?ng. V?i máy in n?i m?ng, qu?n tr? viên c?n xác ??nh xem máy in ?ó ???c s? d?ng nh? th? nào. Ch?ng h?n, ai s? d?ng máy in ?ó, ??c bi?t nh?ng ng??i ch?u trách nhi?m in tài li?u quan tr?ng; ng??i qu?n lý có kh? n?ng theo dõi xem ai ?ã scan hay fax t? máy in ?a ch?c n?ng hay không; máy in có cho phép in t? thi?t b? di ??ng hay không, có kh? n?ng các tài li?u in quan tr?ng vô tình b? b? quên ? khay máy in và r?i vào tay ng??i khác hay không, v.v.

Cu?i cùng, nh?ng không kém ph?n quan tr?ng, c?n ý th?c r?ng b?o m?t máy in không ch? là c?u hình máy in nh? th? nào cho an toàn mà còn ph?i ki?m soát các d? li?u truy?n t?i và g?i ?i t? máy in. Ngay c? tài li?u nh?y c?m in ra c?ng c?n có c? ch? qu?n lý, ki?m soát ch?t ch?.

B?o m?t máy in nh?m b?o v? m?ng doanh nghi?p 2

L?i ích t? b?o m?t máy in

IDC nh?n ??nh r?ng n?u có th? áp d?ng các bi?n pháp t?ng c??ng an ninh, an toàn cho máy in, các l?i ích mang l?i là r?t l?n2. ?ó là các giá tr? v? kinh doanh, hi?u qu? ho?t ??ng c?a ??i ng? CNTT, và ti?t ki?m chi phí v?n hành cho doanh nghi?p.

Nh?ng doanh nghi?p này có th? gi?m t?i 6 l?n các v? xâm ph?m d? li?u liên quan t?i máy in, ??ng th?i gi?m m?t n?a th?i gian h? tr? cho vi?c in ?n và ti?t ki?m trung bình 15% chi phí cho gi?y in và m?c in.

L?a ch?n th??ng hi?u máy in có ?? b?o m?t cao là r?t quan tr?ng. Máy in c?n có kh? n?ng phát hi?n ?e d?a t? bên ngoài, ch?ng ?ánh c?p thông tin, tài li?u nh?y c?m v?i ph?n m?m ch? cho phép cài ??t firmware h?p l?. ??ng th?i máy in c?n có kh? n?ng ??n gi?n hóa quá trình cài ??t nh?ng v?n ??m b?o an toàn thông tin ? m?c cao nh?t.

Có th? tìm th?y nh?ng tính n?ng cao c?p ?ó trong các m?u máy in c?a HP nh? HP PageWide Enterprise Color 556dn, HP LaserJet Enterprise M506dn ho?c HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw.

B?o m?t máy in nh?m b?o v? m?ng doanh nghi?p 3

Nh?ng máy in này ??u ???c trang b? các công ngh? và d?ch v? b?o m?t nh? HP JetAdvantage Security Manager, HP Printing Security Advisory Services, HP Managed Print Services (HP MPS) và HP Access Control.

N?u nh? HP JetAdvantage Security Manager giúp d? dàng thi?t l?p chính sách b?o m?t t?ng th? thì HP Printing Security Advisory Services cho phép ?ánh giá xây d?ng chi?n l??c in ?n b?o m?t toàn di?n ?? t? ?ó ?? xu?t các gi?i pháp t?i ?u cho doanh nghi?p.

Trong khi ?ó, HP Managed Print Services k?t h?p v?i HP Access Control giúp ??m b?o an toàn cho công tác in ?n. Các tác v? in s? ???c mã hóa và ch? có nh?ng ng??i dùng ???c xác th?c m?i có quy?n ti?p c?n tài li?u. Th?m chí, ng??i dùng c?n ph?i có th? ID m?i th?c hi?n ???c l?nh in và l?y tài li?u ?ã in.

?? bi?t thêm chi ti?t v? B?o M?t In ?n HP, vui lòng truy c?p t?i ?ây ho?c g?i ??n t?ng ?ài h? tr? 1800 58 88 68 (24/7 mi?n phí).


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 34
 • Khách viếng thăm: 31
 • Máy chủ tìm kiếm: 3
 • Hôm nay: 2,632
 • Tháng hiện tại: 65,448
 • Tổng lượt truy cập: 59,341,542

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465