tam quoc

 

Laptop tốt nhất đầu năm 2017

Đăng lúc: Chủ nhật - 07/05/2017 07:30 - Người đăng bài viết: admin
 

Mua laptop bạn chọn ultrabook, 2-trong-1, giá tốt, chuyên game hay thể loại Chromebook? Bài viết gợi ý những chiếc máy tính xách tay hàng đầu hiện nay trong từng phân khúc.

  • Asus ZenBook UX410: Dáng ??p, giá h?p d?n
  • ?i?m danh lo?t laptop ch?y Windows 10 S v?a ra m?t
  • Acer làm m?i dòng laptop ch?i game Predator
  • Lenovo gi?i thi?u laptop doanh nhân ThinkPad Ultrabook 13 th? h? m?i
Laptop t?t nh?t ??u n?m 2017 1

Cho dù PC không còn là trung tâm thì v?n gi? vai trò quan tr?ng c?a ngành ?i?n toán, ??c bi?t là các dòng laptop dùng cho di ??ng. Và theo truy?n th?ng, m?i khi b??c sang n?m m?i các nhà s?n xu?t máy tính l?n trên th? gi?i nh? Dell , HP , Acer , Asus … l?i ?ua nhau tung ra nh?ng m?u laptop m?i c?ng nh? nâng c?p các m?u máy ?n khách c?a n?m tr??c. 

Cu?c chi?n th? ph?n trên th? tr??ng PC ch?a bao gi? gi?m nhi?t. Và cho dù m?u laptop nào ???c ?ánh giá là t?t nh?t trong t?ng phân khúc thì ?i?u ?ó c?ng ch? có tính t?m th?i, b?i luôn có ??i th? b?t ng? xu?t hi?n v??t lên trên. D??i ?ây là nh?ng m?u máy hàng ??u hi?n nay theo ?? xu?t c?a PCWorld US.

Ultrabook xu?t s?c

1. Dell XPS 13

Giá tham kh?o: 800 – 1.350 USD 

Có th? nói Dell XPS 13  màn hình 13,3-inch là chi?c ultrabook không có ??i th? trong cùng phân khúc k? t? khi lên k?. Máy có thi?t k? ??p m?t và ch?c ch?n v?i v? nhôm k?t h?p s?i carbon, cân n?ng ch? 1,2 kg r?t ti?n cho di ??ng. Hi?u n?ng cao và th?i l??ng s? d?ng pin lâu là th? m?nh c?a XPS 13. Phiên b?n 2017 ti?p t?c phát huy th? m?nh ?ó v?i b? x? lý Kaby Lake th? h? th? 7 m?i nh?t c?a Intel, và th?i l??ng pin cao h?n n?a, g?n t?i 14 gi? sau m?i l?n s?c. 

Giá kh?i ?i?m 800 USD cho c?u hình Core i3, RAM 4GB, SSD 128GB. Nh?ng v?i nh?ng ai mu?n máy hi?u n?ng cao thì nên ch?n Core i5, giá 1.050 USD cho model SSD 128, ho?c chi thêm 100 USD n?a ?? có SSD 256GB; cao c?p nh?t là model Core i7 giá lên t?i 1.350 USD .

M?t nh??c ?i?m c?a XPS 13 là phím h?i nh? vì thi?t k? máy ki?u màn hình không vi?n, kích th??c g?n trông nh? laptop 11 inch. Và c?ng nh? nh?ng ultrabook khác, do thân m?ng nên phím h?i nông. Dòng máy này ch? có 2 c?ng USB Type-C, trong ?ó bao g?m c? ch?c n?ng s?c. 

Laptop t?t nh?t ??u n?m 2017 2
Dell XPS 13 phiên b?n CPU Intel Kaby Lake v?n duy trì ???c s? cân b?ng gi?a hi?u n?ng, tính di ??ng và kích th??c nh? g?n.

2. HP Spectre 13.3

Giá tham kh?o: 1.070 – 1.250 USD 

N?u ngo?i hình c?a máy là ?u tiên hàng ??u khi b?n ch?n mua ultrabook thì ?ng c? viên sáng giá là HP Spectre 13.3 – m?t trong nh?ng ultrabook 13 inch m?ng nh?t. Nh?ng ai ?ã “k?t” chi?c MacBook 12 inch c?a Apple h?n s? càng hài lòng h?n v?i m?u máy 13,3-inch này c?a HP v?i hi?u n?ng cao h?n. Tuy mình m?ng nh?ng Spectre 13.3 v?n ???c HP trang b? b? x? lý Skylake Core i7-6500U m?nh m? ch? không ph?i là Core M tiêu th? n?ng l??ng th?p. K?t h?p v?i ? c?ng chu?n M.2 SSD, s?c m?nh x? lý c?a máy ch?ng h? thua kém nh?ng ??i th? ultrabook khác, nh? XPS 13 ch?ng h?n. 

Spectre 13.3 ???c trang b? 3 c?ng USB Type-C, trong ?ó 2 c?ng h? tr? Thunderbolt 3 . C?ng nh? nh?ng laptop siêu m?ng và ??p dáng khác, nh??c ?i?m c?a Spectre 13.3 là ? th?i l??ng pin vì kích th??c nh? nh?m ti?t ki?m kho?ng không cho c?u hình ph?n c?ng và t?n nhi?t. N?u quá quan tâm t?i pin thì b?n có l? s? hài lòng h?n v?i Dell XPS 13 .

Laptop t?t nh?t ??u n?m 2017 3
HP Spectre 13.3 là m?t trong nh?ng ultrabook ??p nh?t.

Laptop có th? chuy?n ??i

HP Spectre x360 13

Giá tham kh?o: 1.160 USD 

Spectre x360 v?n d? ???c gi?i công ngh? và ng??i dùng ?ánh giá cao v? tính linh ho?t trong s? d?ng và có c?u hình kh?e ?n trong m?t thân hình m?nh d?. B?n có th? l?t màn hình t?i 360 ?? ?? dùng nh? máy tính b?ng. Tháng 10 v?a qua, HP thêm m?t l?n n?a làm m?i m?u laptop có th? chuy?n ??i Spectre x360 v?i thi?t k? m?ng, nh? và nh? h?n ng??i ti?n nhi?m trong khi v?n cung c?p hi?u n?ng và th?i l??ng pin tuy?t v?i.

?áng chú ý là Spectre x360 ?ã ???c trang b? b? x? lý Kaby Lake , th? h? CPU Core th? 7 m?i nh?t c?a Intel. Tr?i nghi?m c?a PCWorld v?i model trang b? CPU Core i7 Kaby Lake, cho th?y máy ??t t?c ?? ngang ng?a v?i model trang b? CPU Skylake 4 nhân trong x? lý các tác v? v?n phòng và ch?i các game nh? Minecraft và League of Legends v?i nh?ng thi?t l?p hình ?nh ch?t l??ng th?p và ?? phân gi?i th?p. Pin ch?u ???c t?i 11 gi? chi?u video liên t?c. 

S?n ph?m này c?a HP có trackpad h?i l?n. Nh?ng xét v? th? lo?i laptop chuy?n ??i thì Spectre x360 x?ng ?áng là nhà vô ??ch.

Laptop t?t nh?t ??u n?m 2017 4
Spectre x360 13,3-inch m?i trang b? CPU Kaby Lake hai nhân Core i7 -7500U, nh? nh? và m?ng h?n.

Ultrabook giá t?t 

Asus Zenbook UX305

Giá tham kh?o: 699 USD 

Zenbook UX305 13,3-inch v?i c?u hình RAM 8GB và SSD 256GB khi?n các ??i th? khác khó lòng làm t?t h?n cho phân khúc d??i 700 USD. 

Giá th?p không có ngh?a là ch?t l??ng không cao. Asus ?ã không h? ti?t ki?m chi phí mà trang b? thân nhôm nguyên kh?i, và màn hình IPS ch?ng chói có ?? phân gi?i 1920x1080. UX305 hi?n là m?t trong nh?ng ultrabook m?ng nh?t trong cùng phân khúc v?i ?? dày ch? 12mm và n?ng ch?a t?i 1,2kg.

Dù không trang b? CPU Core i, nh?ng Asus thay vì dùng Atom ?ã ch?n b? x? lý tiêu th? ?i?n n?ng th?p Core m3 c?a Intel cho UX305, pin c?p ?? n?ng l??ng cho c? ngày s? d?ng. 

M?t ?i?u h?i l? là máy không ???c b? trí ?èn n?n cho bàn phím nh? h?u h?t các ultrabook khác. Thêm n?a, trackpad h?i nhún. ?ó có l? là nh?ng khi?m khuy?t khó tránh kh?i cho m?c giá quá t?t, mà v?i khung giá này laptop th??ng dùng v? nh?a, dày và thô. 

Laptop t?t nh?t ??u n?m 2017 5
Zenbook UX305 13,3-inch là chi?c ultrabook có thi?t k? m?ng nh?, c?u hình t?t v?i giá h?p lý nh?t.

Laptop sang tr?ng 

Surface Book i7

Giá tham kh?o: 3.299 USD 

Surface Book i7 th?c s? là m?t chi?c laptop “xa x?” v?i m?c giá lên t?i 3.299 USD. Máy có thi?t k? hi?n ??i, ??p, màn hình 13,5 inch PixelSense ?? phân gi?i 3000x2000 v?i m?t ?? 267 PPI (cao h?n c? MacBook Pro 13 ), tùy ch?n card ?? h?a r?i Nvidia GeForce, RAM 16GB và ? c?ng SSD dung l??ng t?i 1TB. Thi?t k? h??ng n?ng su?t, theo tri?t lý PC ph?c v? công vi?c c?a Microsoft, nh?ng máy v?n ?áp ?ng nhu c?u di ??ng v?i h? th?ng b?n l? ??c ?áo, có th? nhanh chóng g? hay xoay ng??c màn hình c?m ?ng ?? s? d?ng nh? m?t máy tính b?ng. Thêm vào ?ó là bút s? r?t ti?n d?ng.

Dù ch?a ???c nâng c?p lên b? x? lý Core i th? h? th? 7, nh?ng hi?u n?ng c?a máy r?t cao, v??t tr?i so v?i các ??i th? (nh? Dell XPS 13, HP Spectre x360 ?ã trang b? CPU Kaby Lake th? h? m?i nh?t c?a Intel), ??c bi?t là model CPU Skylake Core i7 v?i card ?? h?a r?i GeForce GTX 965M. M?u máy này th?c s? làm tôn thêm v? sang tr?ng cho ch? nhân ng?i khoang h?ng nh?t trên nh?ng chuy?n bay qu?c t?. 

Surface Book có m?t s? phiên b?n c?u hình th?p h?n, giá kh?i ?i?m 1.299 USD cho model Core i5, SSD 128GB, RAM 8GB.

Laptop t?t nh?t ??u n?m 2017 6
C?u hình m?nh, màn hình 13,5 inch tuy?t v?i v?i GPU r?i; có th? chuy?n nhanh thành tablet, bút c?m ?ng kèm theo. Pin ch?u ???c 12 gi? phát video liên t?c.

Laptop lai 2-trong-1

1. Surface Pro 4 

Giá tham kh?o: 999 – 1.499 USD 

Microsoft kiên trì theo ?u?i th? lo?i laptop lai tablet , cu?i cùng c?ng thành công v?i Surface Pro th? h? th? 4, kh?ng ??nh xu h??ng thi?t b? lai 2-trong-1. Surface Pro 4 c?a Microsoft là ngu?n c?m h?ng cho các hãng s?n xu?t khác, nh? g?n ?ây Lenovo tung ra m?u Miix 700 và HP thì có Spectre 12 X2.

Sân ch?i laptop “lai” không ph?i là m?i, nh?ng ?ang ngày càng sôi ??ng, dù hi?n t?i v?n ch?a có ??i th? nào ?? s?c c?nh tranh v?i Surface Pro 4 . M?u máy Surface Pro th? h? th? 4 c?a Microsoft ???c trang b? màn hình ch?t l??ng hàng ??u, hi?u n?ng tuy?t v?i, bàn phím ?u th? h?n h?n nh?ng k? c?nh tranh nh? iPad Pro . So v?i phiên b?n ti?n nhi?m là Surface Pro 3 thì Surface Pro 4 v??t tr?i v? hi?u n?ng, mát h?n và qu?t t?n nhi?t quay êm h?n.

Có m?t l?u ý v?i dòng Surface Pro là giá bán cao. Surface Pro 4 v?i c?u hình trung bình CPU Core i5, SSD 256GB, RAM 8GB có giá 999 USD, ch?a k? bàn phím bán riêng và b?n ph?i chi thêm 130 USD n?u mu?n có nó.

V?i thi?t k? linh ho?t, hi?u n?ng cao, và giá c?ng cao, Surface Pro 4 th?c s? phù h?p cho ??i t??ng ng??i dùng cao c?p chú tr?ng t?i hi?u qu? s? d?ng c?a thi?t b? h?n là c?n ke v? m?t ti?n b?c. Nh?ng ai yêu thích s? linh ho?t và s?c m?nh c?a Surface Pro 4 mà không mu?n chi quá nhi?u ti?n có th? ch?n model CPU Core m3 v?i RAM 4GB, SSD 128GB có giá 699 USD.

Laptop t?t nh?t ??u n?m 2017 7
Surface Pro 4 màn hình 12,3-inch v?i bàn phím Type Cover c?i ti?n, chip Skylake Core m3/i5/i7, ? c?ng SSD cho t?c ?? nhanh h?n th? h? tr??c.

2. Galaxy TabPro S

Giá tham kh?o: 800 USD

M?u máy lai 2-trong-1 c?a Samsung r?t m?ng, nh?, và s? h?u màn hình Super AMOLED tuy?t ??p. V? hi?u n?ng thì ?áp ?ng t?t nh?ng tác v? c? b?n và pin ch?u ???c 9 gi? phát video liên t?c trong th? nghi?m v?i phim màn ?nh r?ng widescreen (bao g?m hai d?i ?en l?n phía trên và d??i t?n ít n?ng l??ng h?n ch? ?? chi?u tràn toàn màn hình).

TabPro S tháo r?i bàn phím ?? dùng nh? máy tính b?ng r?t ti?n. Tuy nhiên, dùng trong ch? ?? máy tính, bàn phím c?a TabPro S h?i nh?, và máy ch? bao g?m m?t c?ng USB Type-C, kiêm luôn c?ng s?c, là nh?ng khi?m khuy?t ?áng ti?c. TabPro S ch? dùng CPU Core M, không có phiên b?n Core i3/i5.

Laptop t?t nh?t ??u n?m 2017 8
Galaxy TabPro S c?a Samsung ch?a ?? t?m so v?i Surface Pro, nh?ng ?ây là m?u máy “lai” ?áng quan tâm, v?i màn hình AMOLED 12-inch tuy?t ??p.

Laptop lai giá t?t

HP Spectre X2

Giá tham kh?o: 800 USD

N?u b?n e ng?i m?c giá ng?t ng??ng c?a Surface Pro 4 dòng Core i5/i7 thì thay vì ch? ngh? t?i Surface Pro 4 dòng Core M, b?n có th? xem xét HP Spectre X2 giá 800 USD, ?ã bao g?m bàn phím. Surface Pro 4 phiên b?n Core m3 c?a Microsoft giá 830 USD n?u mua c? bàn phím Type Cover.

HP Spectre X2 c?ng là laptop lai màn hình 12-inch, c?u hình t??ng ???ng v?i Surface Pro 4 phiên b?n CPU Core m3, riêng RAM có dung l??ng l?n h?n (8GB so v?i 4GB). Thêm n?a Spectre X2 còn h? tr? k?t n?i m?ng LTE, ti?n cho b?n truy c?p Internet b?t c? n?i ?âu có sóng c?a nhà m?ng. 

Tuy giá r? h?n, nh?ng th?c t? Spectre X2 ch?a sánh ???c v?i Surface Pro 4 v? ch?t l??ng màn hình và chân ??.

Laptop t?t nh?t ??u n?m 2017 9
HP Spectre X2 màn hình 12-inch là chi?c laptop lai có thi?t k? ??p, c?u hình t?t và giá không quá cao.

Laptop chuyên game cao c?p

MSI GT73VR Titan

Giá tham kh?o: 3.399 USD 

S? xu?t hi?n c?a các GPU di ??ng d?a trên ki?n trúc Pascal c?a Nvidia ?ã th?i làn gió m?i vào phân khúc laptop chuyên game cao c?p, ?em ??n s?c m?nh x? lý “kh?ng” ch?ng thua kém máy tính ?? bàn. ?i?n hình là laptop GT73VR Titan ???c MSI trang b? GPU GTX 1080 ?? x? lý hình ?nh v?i màn hình 17,3-inch h? tr? công ngh? G-Sync có ?? phân gi?i 1920x1080, t?n s? quét 120Hz.

GT73VR Titan h? tr? ch?i game v?i t? l? khung hình r?t cao và hình ?nh c?c m?n. Tr?i nghi?m v?i các t?a game Tomb Raider và Middle-earth: Shadow of Mordor t? l? khung hình v??t 150 fps (khung hình/giây).

Nh?ng l?a ch?n laptop khác trang b? GPU GTX 1080 (m?t s? có giá th?p h?n m?c 3.399 USD c?a m?u máy th? nghi?m GT73VR), nh?ng không có máy nào ??t ???c ?i?m benchmark cao và ch?y êm nh? v?y. Ch?ng h?n chi?c EON17-X có c?u hình t??ng ???ng, ch?y ?n ào nh? ??ng c? ph?n l?c trong khi hi?u n?ng ch?ng h?n bao nhiêu.

GT73VR Titan c?ng có vài nh??c ?i?m, nh? các nút trackpad h?i c?ng nên ph?i nh?n m?nh, nh?ng v? t?ng th? ?ây là m?t trong nh?ng laptop ch?i game m??t mà, x?ng ?áng ??ng ??u trong phân khúc c?a nó. 

Laptop t?t nh?t ??u n?m 2017 10
GT73VR Titan ???c MSI trang b? các công ngh? th? h? m?i, ch?y c?c nhanh và êm.

Laptop chuyên game xách tay

1. Alienware 13 (2016)

Giá tham kh?o: 2.100 USD 

GPU Pascal c?a Nvidia không ch? ?em ??n s?c m?nh cho laptop truy?n th?ng sánh ngang ng?a v?i máy bàn, mà còn hi?n th?c hóa khái ni?m “laptop chuyên game xách tay”. V?i m?t laptop trang b? GTX 1060 b?n có th? “chi?n” game mà không quá lo v? ngu?n c?p ?i?n, và không h? gây tr? ng?i cho b?n khi di chuy?n.

V?i m?c cân n?ng kho?ng 2,27kg, Alienware 13 h?i n?ng so v?i kích c? màn hình 13 inch, nh?ng ??i l?i b?n nh?n ???c hi?u n?ng ?áng n?. Model th? nghi?m s? d?ng màn hình OLED 2560x1440 pixel, v?i CPU (Kaby Lake) 4 nhân Core i7-6700HQ, và card ?? h?a Nvidia GTX 1060 h? tr? VR cho phép ch?i game m??t ? ?? phân gi?i Full HD. B?n th?m chí có th? ch?i game ? ch? ?? 2560x1440. 

Alienware 13 có giá kh?i ?i?m 1.150 USD, nh?ng model c?u hình h?n ch? không h? tr? VR. Model h? tr? VR giá th?p nh?t là 1.400 USD. 

Laptop t?t nh?t ??u n?m 2017 11
Máy n?ng kho?ng 2,27 kg, di chuy?n có th? ch?a ti?n l?m nh?ng bù l?i ?ó là chi?n binh ???ng ph? mà b?n s? ph?i hài lòng.

2. MSI GS63VR Stealth

Giá tham kh?o: 1.660 USD 

Stealth c?ng ???c trang b? GPU GTX 1060 ?em ??n s?c m?nh ?áng k? cho m?t chi?c laptop chuyên game mà v?n ti?n cho di chuy?n. M?u máy này tiêu bi?u cho hi?u n?ng t?ng v?t t? GPU Maxwell th? h? cu?i chuy?n sang GPU Pascal , th?c s? làm thay ??i phân khúc laptop chuyên game. Rõ nét nh?t là v?i chi?c MSI GS63VR Stealth: laptop chuyên game xách tay này có màn hình 15,6-inch, CPU 4 nhân i7-6700HQ, GPU GTX 1060; v?i cân n?ng ch? 4 pound (~ 1,8kg).

V?i thi?t k? nh? v?y d? nhiên s? có m?t s? h?n ch?. ?ó là b?n khó t? mình nâng c?p GS63VR, và ch?c ch?n là khó “??” ???c v?i các laptop Alienware 10-series v? ch?t l??ng. Thêm n?a, màn hình c?a máy không ???c t??i s?c và âm l??ng h?i nh?.

Dù v?y, MSI GS63VR Stealth v?n là chi?c laptop 15,6-inch tr?ng l??ng nh? và có th? ch?i ???c nh?ng t?a game m?i nh?t ? ?? phân gi?i 1920x1080. V?i l?a ch?n GS63VR Stealth, b?n có ???c chi?c laptop hi?u n?ng và tính di ??ng cao cùng lúc. 

Laptop t?t nh?t ??u n?m 2017 12
MSI GS63VR cân n?ng ch? 1,8kg.

Chromebook ?áng mua nh?t

Chromebook cao c?p: HP Chromebook 13 G1

Giá tham kh?o: 599 – 1.039 USD 

So v?i chi?c Dell Chromebook 13 v?n ???c nhi?u ng??i yêu thích, Chromebook 13 c?a HP th?m chí còn ??p ?? và m?nh m? h?n. M?u Chromebook màn hình 13,3-inch này ???c HP nh?m t?i ??i t??ng ng??i dùng doanh nghi?p. Máy trang b? màn hình 3200x1800 (QHD+) và b? x? lý Skylake Core M tiêu th? n?ng l??ng th?p. 

?ây th?c s? là ??i th? ?áng g?m trong nh?ng Chromebook t?p ??u, c?ng là thách th?c ??u tiên ??i v?i Chromebook Pixel c?a Google b?y lâu không có ??i th?, ??c bi?t k? t? model th? h? th? 2 ra m?t n?m 2015. HP bán Chromebook 13 ? các m?c giá 599, 819, và 1.039 USD t??ng ?ng v?i c?u hình CPU Core m3/m5/m7. 

HP Chromebook 13 có nh??c ?i?m là th?i l??ng pin th?p. Tr?i nghi?m c?a PCWorld cho th?y pin ch? ??t 6,25 gi?, quá th?p so v?i Google Pixel 2015 (13,05 gi?) hay Dell Chromebook 13 trang b? CPU Celeron 3205U xung nh?p 1,5GHz (15,22 gi?).

Laptop t?t nh?t ??u n?m 2017 13
HP Chromebook 13 là chi?c Chromebook ??u tiên trang b? CPU Skylake Core M và màn hình QHD+, thách th?c m?i ??i th? trong cùng phân khúc, k? c? Chromebook Pixel.

Chromebook ph? thông: Asus Chromebook C202SA-YS02

Giá tham kh?o: 199 USD (Store.Asus.com)

Có th? các Chromebook khác ? phân khúc giá 200 USD không c?m th?y áp l?c thách th?c ??n t? C202S, nh?ng rõ ràng máy có ?u ?i?m là thi?t k? b?n và ??p h?n so v?i nh?ng model c?nh tranh khác. N?i b?t nh?t là bàn phím ??p t?i m?c ng?c nhiên, th?m chí còn có kh? n?ng ch?ng n??c và có th? s?a ch?a, ?i?u khó có th? v?i nhi?u Chromebook giá th?p hi?n nay. 

Laptop t?t nh?t ??u n?m 2017 14
C202S 11,6-inch thích h?p cho h?c sinh và ng??i dùng gia ?ình có ngân sách eo h?p, ch? y?u dùng máy ?? l??t web và ch?y nh?ng ?ng d?ng nh?.

PC World VN 03/2017


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 37
  • Hôm nay: 8,526
  • Tháng hiện tại: 386,488
  • Tổng lượt truy cập: 52,533,297

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058