tam quoc

 

Dell Inspiron 7567 - lựa chọn tốt cho game thủ tầm trung

Đăng lúc: Thứ ba - 27/06/2017 22:21 - Người đăng bài viết: admin
 

Khả năng cân tốt hầu hết tựa game với thiết lập đồ họa cao ở mức Full HD, chi phí đầu tư dễ chịu, thích hợp cho cả nhu cầu làm việc hằng ngày vì pin khỏe là những điểm son có thể giúp xóa nhòa khuyết điểm về chất lượng hiển thị của Dell Inspiron 7567.

  • Asus ZenBook UX430UA: kh?e, ??p, giá t?t
  • Samsung Galaxy S8: Smartphone ?i?nh... va? trên c? tuy?t v?i
  • Màn hình Dell S2718D: Thi?t k? tuy?t ??p, hi?n th? c?c nét
  • Asus ZenBook UX410: Dáng ??p, giá h?p d?n
  • [Trên tay] C?n c?nh laptop Dell XPS 13 2-in-1 v?a v? VN, giá 54,99 tri?u ??ng

Inspiron 7567 là m?u laptop ch?i game v?a ???c Dell chính th?c mang v? th? tr??ng Vi?t Nam g?n ?ây. Nh? PC World Vietnam t?ng thông tin, Dell Inspiron 7567 c? b?n c?ng có th? xem là b?n nâng c?p t? m?u Inspiron 7566 t?ng ???c gi?i thi?u h?i ??u n?m 2017 h??ng ??n nhóm khác hàng game th?. So v?i ng??i anh em c?a mình, m?u laptop ch?i game Dell Inspiron 7567 c?ng mang phong cách thi?t k? hi?n ??i, ra dáng m?t s?n ph?m dành cho game th? h?n nhi?u so v?i m?u Inspiron 7559 gi?i thi?u h?i n?m 2016.

V? ph?n c?ng, m?u laptop ch?i game Dell Inspiron 7567 ???ng nhiên ???c trang b? b? x? lý lõi t? Intel Core th? h? th? 7 (Kaby Lake) Core i7-7700HQ xung nh?p chu?n 2,8GHz (có th? ??t m?c 3,8GHz ? ch? ?? Turbo), RAM DDR4 dung l??ng 8GB, ? c?ng 500GB, màn hình 15,6 inch Full HD ph? l?p ch?ng chói b? m?t h?a h?n mang l?i ch?t l??ng hình ?nh t?t c? trong môi tr??ng nhi?u ngu?n sáng. Tuy nhiên, ?áng chú ý là Inspiron 7567 ?ã ???c Dell trang b? s?n SSD M.2 dung l??ng 128GB giúp t?ng t?c ?? kh?i ??ng và tr?i nghi?m ng??i dùng. M?u laptop ch?i game Inspiron 7567 còn ???c t?ng c??ng lên ?? h?a Pascal GeForce GTX 1050 Ti c?a Nvidia v?i dung l??ng RAM ?? h?a ??t m?c 4G h?a h?n có th? “cân” t?t h?u h?t t?a game trên th? tr??ng.

Dell Inspiron 7567 - l?a ch?n t?t cho game th? t?m trung 1
Dell Inspiron 7567.

Dell Inspiron 7567 c?ng ???c cài ??t s?n Windows 10 Home b?n quy?n và ?ng d?ng công ngh? x? lý âm thanh MaxxAudio Pro h?a h?n mang l?i nh?ng tr?i nghi?m game chân th?c h?n. Theo thông tin t? Dell, Inspiron 7567 còn trang b? pin 6-cell 74Wh giúp mang l?i th?i gian dùng pin tho?i mái cho c? nhu c?u s? d?ng máy ?? làm vi?c di ??ng. Hi?n t?i, Dell Inspiron 7567 có giá bán ? m?c 27,99 tri?u ??ng. So v?i m?c giá 25,99 tri?u ??ng c?a chi?c Dell Inspiron 7566 v?n ch? trang b? CPU Skylake, ?? h?a GeForce 960M và ? c?ng (HDD) 500GB, m?c chênh l?ch giá nhìn chung khá h?p d?n. Tuy nhiên, li?u Dell Inspiron 7567 có ph?i là m?t b?n nâng c?p ?áng giá và có th?c s? là m?t s?n ph?m ?? s?c lôi kéo gi?i game th? tr??c nh?ng ??i th? cùng phân khúc khác ?ang có m?t trên th? tr??ng? Hãy cùng Test Lab – PC World Vietnam ?i sâu vào ph?n ?ánh giá chi ti?t ngay sau ?ây.

V? ngo?i hình, so v?i ng??i anh em t?ng gi?i thi?u h?i ??u n?m, Dell Inspiron 7567 c?ng mang trên mình b? cánh ?en nhám, logo Dell màu ?? in n?i trên l?ng màn hình và chi ti?t l??i m?t cáo ?? - ?en t??ng ph?n b?o v? màng loa h??ng th?ng v? phía ng??i dùng. Inspiron 7567 c?ng có thi?t k? các c?nh máy bo cong, góc xoay màn hình r?ng, touchpad m?t thoáng l?n nh?y, bàn phím ?èn n?n LED 2 c?p ?? tùy ch?nh ?? sáng, c?m phím s? ??c l?p h?a h?n v?a v?n cho c? nhu c?u làm vi?c v?i v?n b?n và s? li?u. T?a nh? ng??i anh em Inspiron 7566, m?u laptop Dell Inspiron 7567 c?ng trang b? loa sub giúp t?ng tr?i nghi?m ch?t l??ng n?t tr?m, h? th?ng làm mát v?i thi?t k? 2 qu?t t?n nhi?t ?i?u h??ng lu?ng gió v? phía tr??c nên h?a h?n v?a t?ng hi?u su?t làm mát, v?a b?o ??m h?i nóng không gây khó ch?u khi ng??i dùng ch?i game ho?c làm vi?c.

Dell Inspiron 7567 - l?a ch?n t?t cho game th? t?m trung 2
Thi?t k? các cánh gió t?n nhi?t trên Inspiron 7567 ??p, giúp máy trông ra dáng m?t chi?c laptop ch?i game.

T? nh?ng ti?p xúc th?c t?, Test Lab nh?n th?y thi?t k? bên ngoài c?a Dell Inspiron 7567 nhìn chung c?ng không có nhi?u khác bi?t v? ngo?i hình so v?i m?u Inspiron 7566 nên c? b?n v?n trông ?i?n trai, kh?e kho?n. M?u laptop ch?i game Dell Inspiron 7567 c?ng không h? t? ra kém h?p d?n d?u cho v?n s? d?ng ph?n l?n b? cánh b?ng v?t li?u nh?a. Máy c?ng cho c?m giác c?m n?m khá tho?i mái vì các góc máy ?ng d?ng ki?u thi?t k? bo cong và 2 c?nh dài c?ng ???c vát xéo m?t góc thay vì thi?t k? vuông góc v?i m?t ph?ng thân máy nh? truy?n th?ng. Test Lab c?ng ?ánh giá cao vi?c Dell ch? s? d?ng duy nh?t ?c lo?i ph? thông ?? gi? n?p l?ng c?a Inspiron 7567. Thi?t k? này ??ng ngh?a v?i vi?c ng??i dùng có th? d? dàng tháo r?i n?p l?ng ?? v? sinh, b?o trì h? th?ng t?n nhi?t, ho?c m?nh tay h?n là nâng c?p ph?n c?ng.

V? bàn phím, Dell Inspiron 7567 c?ng s? h?u thi?t k? bàn phím d?ng chiclet v?i ?èn n?n LED màu tr?ng 2 c?p ?? tùy ch?nh ?? sáng và c?m phím s? ? c?nh ph?i. Ti?p xúc th?c t? cho th?y bàn phím trên Dell Inspiron 7567 tuy không l?i v? hành trình phím, song c?m giác phím v?n khá dung hoà, thích h?p cho c? khi ph?i làm vi?c v?i nh?ng v?n b?n dài. C?m phím ?i?u h??ng (4 phím m?i tên) trên Dell Inspiron 7567 c?ng ???c thi?t k? tách r?i so v?i các phím lân c?n, song di?n tích b? m?t khá nh? và có th? s? khi?n ng??i dùng m?t chút th?i gian làm quen khi ph?i thao tác v?i v?n b?n. Th?t may là Dell Inspiron 7567 ???c trang b? kèm touchpad có ?? nh?y t?t cho dù Test Lab l??t nhanh qua các khu v?c góc bàn rê chu?t này. Th?c t? s? d?ng c?ng cho th?y touchpad c?a Inspiron 7567 nh?y, m??t, các nút chu?t trái – ph?i v?n hành c?ng êm ái không kém thi?t k? bàn phím.

 

 

Nh? ?ã ?? c?p, b? x? lý Core i7-7700HQ trên Dell Inspiron 7567 nh?n ???c s? tr? l?c t? card ?? h?a Nvidia GeForce GTX 1050 Ti v?i dung l??ng RAM ?? h?a ??t m?c 4GB. Dù ch? trang b? RAM kênh ??n v?i m?c dung l??ng 8GB t? khi xu?t x??ng, nh?ng v?i 1 slot còn tr?ng bên trong, ng??i dùng có th? ch?n t?ng c??ng lên RAM kênh ?ôi v? sau khi có ?? l?c v? tài chính. Test Lab nh?n th?y s? k?t h?p gi?a nh?ng thành ph?n ph?n c?ng trên, c?ng thêm nh?ng k?t qu? th? nghi?m v? hi?u su?t ?? h?a, hi?u su?t tính toán c?a b? x? lý th?c s? ?? ?? ng??i dùng chi?n h?u h?t t?a game ra m?t trong n?m 2016 v?i thi?t l?p ?? h?a ? m?c r?t cao trong khi v?n ??m b?o ?? m??t nh? mong ??i và ???ng nhiên h?n h?n nh?ng s?n ph?m s? d?ng card ?? h?a GeForce GTX 1050. C? th? h?n, Dell Inspiron 7567 có th? ??t m?c khung hình trung bình trên m?c 48fps khi Test Lab th? benchmark b?ng Raise of the Tomb Raider ? ?? phân gi?i Full HD. V?i thi?t l?p ?? h?a game ? m?c “Very High”, Dell Inspiron 7567 v?n có th? duy trì t?c ?? khung hình trung bình ? m?c 40fps, m?t giá tr? khá h?p d?n so v?i t?m giá c?a máy.

K?t qu? hi?u n?ng và t?c ?? khung hình khi test b?ng game v?i Inspiron 7567: 

 

?áng ti?c là màn hình 15,6 inch Full HD trên Dell Inspiron 7567 cho màu s?c ng? xanh khá n?ng, Test Lab th?m chí ngay c? b?ng m?t th??ng c?ng có th? nh?n ra ?i?u này. Các công c? th? nghi?m c?ng cho th?y s?c ?en trên Dell Inspiron 7567 khá h?n ch?. T?ng th? s?c màu màn hình c?ng ch? có th? x?p vào m?c trung bình vì kh? n?ng tái t?o s?c màu c?a panel màn hình 15,6 inch trên Dell Inspiron 7567 th?c s? còn nhi?u h?n ch?. May m?n là l?p ph? ch?ng chói b? m?t màn hình có ?? m?n t?t nh? mong ??i nên ch?t l??ng hình ?nh c? b?n v?n s?c nét. Tuy v?y, c?n l?u ý r?ng panel màn hình TN mà Dell trang b? cho Inspiron 7567 cho góc quan sát không m?y tho?i mái h?n các s?n ph?m dùng panel màn hình IPS khác trên th? tr??ng.

Dell Inspiron 7567 - l?a ch?n t?t cho game th? t?m trung 3
H? th?ng loa âm thanh n?i ? m?t tr??c k?t h?p v?i loa sub t?ng c??ng ? m?t d??i giúp mang l?i âm thanh ? m?c khá d?u nh?ng n?t tr?m v?n ch?a th?t l?c nh? mong ??i.

Xuyên su?t quá trình tr?i nghi?m, Test Lab nh?n th?y Dell Inspiron 7567 g?n nh? không h? nóng và c?ng “êm nh? ru” khi v?n hành v?i các tác v? th??ng ngày nh? duy?t web, x? lý v?n b?n ho?c gi?i trí v?i các kênh chia s? video tr?c tuy?n. Dell Inspiron 7567 ch? th?c s? ?n ào khi t?i game và n?u s? d?ng chính loa tích h?p trên máy, ng??i dùng s? ph?i t?ng âm l??ng lên m?t chút ?? kh?i b? ti?ng ?n t? 2 qu?t làm mát gây xao nhãng. Tuy tr? nên ?n ào h?n khi t?i game, nh?ng bù l?i, Dell Inspiron 7567 c? b?n v?n mát m? ? các khu v?c nh?y c?m nh? touchpad hay khu v?c lân c?n các phím WASD.

Nhìn chung, Test Lab th?c s? hài lòng v?i hi?u su?t ch?i game c?a Dell Inspiron 7567. Không ch? t?t ? kho?n ch?i game, m?u laptop này còn th?a s?c cho các tác v? s? d?ng h?ng ngày b?i kh? n?ng v?n hành êm ái, mát m? và c?ng có th?i gian dùng pin khá t?t. So v?i các s?n ph?m c?nh tranh, Dell Inspiron 7567 c?ng có ngo?i hình h?p d?n và không quá n?ng cân nên c?ng có th? d? dàng mang theo bên mình. Dell c?ng ??m b?o thi?t k? bàn phím trên Inspiron 7567 còn có kh? n?ng ch?ng tràn n??c. Thi?t ngh? Dell Inspiron 7567 x?ng ?áng t?n t?i trong làng laptop ch?i game và ?? s?c c?nh tranh v?i các ??i th? b?i m?t m?c giá c?ng khá d? ch?u. Tuy v?y, Test Lab v?n ?ánh giá cao vi?c Dell t?p trung nâng c?p ch?t l??ng màn hình trên nh?ng chi?c Inspiron 7000 Series th? h? ti?p n?i ?? game th? có ???c tr?i nghi?m game ch?nh chu h?n.

Thêm hình ?nh chi ti?t m?u laptop ch?i game Dell Inspiron 7567: 

 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 74
  • Hôm nay: 13,038
  • Tháng hiện tại: 447,055
  • Tổng lượt truy cập: 53,723,517

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058