tam quoc

 

Asus ZenBook UX430UA: khỏe, đẹp, giá tốt

Đăng lúc: Thứ tư - 21/06/2017 06:22 - Người đăng bài viết: admin
 

Tuy còn nhanh nóng khi ép tải, nhưng với hiệu năng khỏe, ổn định, cùng thế mạnh về pin, giá hấp dẫn, vẻ đẹp ngoại hình, ZenBook UX430UA thừa sức vượt qua những đối thủ cạnh tranh trong cùng phân khúc.

 • TOTOLINK N600R: Wi-Fi Router t?c ?? cao, sóng c?c kh?e
 • Màn hình Dell S2718D: Thi?t k? tuy?t ??p, hi?n th? c?c nét
 • ?ánh giá laptop 2-trong-1 Dell Inspiron 13 5368
 • Asus ZenBook UX410: Dáng ??p, giá h?p d?n
 • Oppo F3: Camera lung linh, selfie góc r?ng c?c ch?t

ZenBook UX430UA là m?u laptop v?a ???c Asus chính th?c tung ra th? tr??ng g?n ?ây nh? là m?t s?n ph?m nh?m ??t ra m?t chu?n m?c m?i cho máy tính xách tay ngày nay. So v?i nh?ng chi?c ZenBook t?ng gi?i thi?u, ZenBook UX430UA tuy v?n mang trên mình ngôn ng? thi?t k? Zen, ??c tr?ng v?i nh?ng ???ng tròn ??ng tâm ? m?t l?ng màn hình, nh?ng ?i?m son giúp máy n?i b?t h?n ng??i ti?n nhi?m c?ng nh? các ??i th? c?nh tranh chính là ki?u gia công kh?c chìm nano.

Asus ZenBook UX430UA: kh?e, ??p, giá t?t 1
Asus ZenBook UX430UA.

Thi?t k? và c?u hình

Theo gi?i thích t? chính Asus, toàn b? m?t ph?ng l?ng màn hình c?a ZenBook UX430UA ???c c?u thành t? nhi?u l?p v?t ch?t, x?p ch?ng trên t?m n?n kim lo?i c?ng cáp. Các ???ng tròn ??ng tâm ??c tr?ng cho phong cách Zen c?ng ???c b? trí ? m?t l?p v?t li?u hoàn toàn tách bi?t b? trí ngay bên d??i l?p hi?u ?ng màu nh? phiên b?n màu xanh ? Test Lab . Trên cùng c?a nh?ng l?p v?t li?u gia công t? m? này là l?p ph? UV v?a giúp toàn b? m?t l?ng màn hình trông bóng b?y nh? g??ng, nh?ng c?ng không kém ph?n h?p d?n b?i kh? n?ng t?o khúc x? tia UV giúp t?ng c??ng nh?ng hi?u ?ng màu s?c ??c bi?t h?n.

Nh?ng ??c t? k? thu?t ?áng chú ý c?a ZenBook UX430UA

M?u ZenBook UX430UA có m?t t?i Test Lab trang b? CPU Intel Core i5-7200U, RAM DDR4 8GB, SSD M.2 256GB, pin dung l??ng 50Wh, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11ac b?ng t?n kép, loa âm thanh n?i Harman Kardon và công ngh? âm thanh Asus SonicMaster. M?u laptop 14-inch Full HD ZenBook UX430UA c?ng ???c Asus trang b? các giao ti?p c?n thi?t nh? USB Type-A 3.1 Gen 1, USB Type-C 3.1 Gen 1, USB 2.0, micro HDMI, ??u ??c th? và c? ngõ combo dùng k?t h?p cho tai nghe và micro.

Asus ZenBook UX430UA cân n?ng 1,25kg và ch? dày 15,9mm. Hi?n t?i, ch? 2 phiên b?n ZenBook UX430UA màu xanh hoàng gia và vàng h?ng ???c Asus ?ng d?ng k? thu?t kh?c chìm nano (Nanoimprint). Phiên b?n Asus ZenBook UX430UA màu xám khoáng và vàng ánh kim không ???c ?ng d?ng công ngh? Nanoimprint.
 

Tuy nghe có v? khá c?u k? và t??ng ch?ng nh? s?n ph?m s? r?t c?ng k?nh vì thi?t k? nhi?u l?p v?t li?u ch? cho m?i chi ti?t m?t l?ng màn hình, nh?ng th?c t? ti?p xúc cho th?y ZenBook UX430UA th?c s? r?t m?nh mai, 15,9mm và c?ng ch? n?ng v?n v?n 1,25kg, r?t thích h?p cho ng??i dùng n? c?ng nh? nh?ng khách hàng th??ng xuyên ph?i di chuy?n cùng l?nh k?nh nh?ng ?? ??c ph?i mang theo bên mình. ?áng chú ý h?n, nh? m?nh tay “mài d?a” ph?n khung vi?n màn hình, nên n?u tho?t trông, ng??i dùng khó lòng mà tin ???c Asus ZenBook UX430UA là m?u laptop màn hình 14 inch b?i ngo?i hình máy ch? c? m?t chi?c laptop 13 inch. Asus ZenBook UX430UA hi?n c?ng có 4 tùy ch?n màu s?c, song ch? 2 b?n màu xanh và vàng h?ng có thi?t k? m?t l?ng màn hình ??c bi?t nh? trên. B?n ??c có th? xem thêm hình ?nh chi ti?t m?u laptop Asus ZenBook UX430UA do Test Lab - PC World Vietnam t?ng th?c hi?n t?i ?ây .

Kh? n?ng nâng c?p

Xét v? v? ??p ngo?i hình, ZenBook UX430UA d? dàng chi?m v? trí cao trong b?ng x?p h?ng t?i Test Lab Máy không ch? m?nh mai, li?n l?c, mà còn s? h?u các chi ti?t vát cong m?t l?ng h?p lý, ki?u b? trí các khe thoát nhi?t có tính th?m m? cao, toàn b? b? m?t palm rest tông xuy?c tông và c?ng có ?? “m??t” cao cho c?m giác s? d?ng tho?i mái. Ti?c là nh? Test Lab v?n th??ng nói, v? ??p ngo?i hình và s? ti?n d?ng v?n luôn là 2 ???ng th?ng song song. C? th? h?n, v?i ZenBook UX430UA, ng??i dùng s? không có nhi?u tùy ch?n nâng c?p ph?n c?ng ngoài SSD M.2/card Wi-Fi, vì ?a ph?n nh?ng chi ti?t ph?n c?ng khác ??u ???c nhà s?n xu?t này hàn ch?t trên bo m?ch chính.

Asus ZenBook UX430UA: kh?e, ??p, giá t?t 2
Tuy không h? tr? nâng c?p ph?n c?ng nhi?u, nh?ng ?ây không ph?i là ?i?m ?áng chê trách vì Asus ZenBook UX430UA c? b?n v?n r?t m?ng nh?.

Tính ti?n d?ng

Có v? nh? vi?c pha tr?n gi?a thi?t k? ngôn ng? Zen truy?n th?ng v?i nh?ng c?i ti?n c?a n?p l?ng màn hình kh?c chìm nano trên ZenBook UX430UA v?n khi?n s?n ph?m còn chút rào c?n trong s? ti?n d?ng ? góc xoay màn hình. Nói m?t cách c? th? h?n, thi?t k? góc xoay màn hình trên ZenBook UX430UA ch?a th?c s? v?a v?n cho vi?c h? ?? cao laptop trong lúc làm vi?c di ??ng. Thêm vào ?ó, d??ng nh? vi?c trang b? duy nh?t qu?t t?n nhi?t bên trong ch?a ?? giúp ZenBook UX430UA v?n hành mát m? v?i c??ng ?? cao trong môi tr??ng nóng n?c c?a nh?ng ngày hè.

May m?n là xuyên su?t quá trình th? nghi?m b?ng các công c? ?o hi?u n?ng v?n th??ng dùng c?ng nh? khi hi?n th?c hóa s? li?u t?i Test Lab , ZenBook UX430UA v?n ch?ng t? kh? n?ng v?n hành ?n ??nh dù t?a nhi?t khi v?n hành v?i c??ng ?? cao.

Bàn phím và touchpad

T?a nh? nh?ng s?n ph?m t?ng gi?i thi?u, ZenBook UX430UA c?ng trang b? bàn phím tích h?p ?èn n?n LED v?i các tùy ch?nh c??ng ?? sáng ?a d?ng. Máy còn s? h?u c?m bi?n ánh sáng giúp t? ??ng ?i?u ti?t ?? sáng khung hình thích h?p có th? d? dàng kích ho?t ho?c vô hi?u b?ng phím t?t Fn+A. Tr?i nghi?m bàn phím trên ZenBook UX430UA c? b?n t?t cho c? nh?ng v?n b?n dài vì hành trình phím, ?? giãn phím khá tho?i mái. Touchpad trên ZenBook UX430UA c?ng có “m?t thoáng” l?n, tích h?p kèm b?o m?t vân tay m?t ch?m ?? nh?y cao, song v?n còn khá ?n ào v?i thao tác nh?n chu?t trái/ph?i và c?ng ch?a th?t m??t nh? mong ??i.

Asus ZenBook UX430UA: kh?e, ??p, giá t?t 3
Touchpad m?t thoáng l?n c?a ZenBook UX430UA còn ???c tích h?p kèm b?o m?t vân tay m?t ch?m siêu nh?y.

Màn hình

Nh? thi?t k? b? m?t màn hình ph? l?p ch?ng chói m?n, nên ?? chi ti?t hình ?nh v?n trông ??p dù ?? phân gi?i ch? d?ng l?i ? m?c Full HD và ch?t l??ng hi?n th? c?ng ???c ??m b?o h?n dù quan sát t? nh?ng góc l?ch tâm màn hình. T?a nh? nh?ng m?u ZenBook gi?i thi?u g?n ?ây, Asus c?ng trang b? kèm ZenBook UX430UA ch? ?? Eye Care Mode, giúp gi?m b?t l??ng ánh sáng xanh gây khó ch?u m?t, công ngh? Tru2Life Video giúp t?ng thêm màu s?c, ?? t??ng ph?n cho video mang l?i nh?ng tr?i nghi?m gi?i trí khá thú v?.

N?u so v?i chi?c ZenBook UX410, m?u laptop Asus ZenBook UX430UA ?ã có nh?ng c?i ti?n rõ r?t v? ch?t l??ng màu s?c hình ?nh. C? th?, khung hình 14 inch c?a ZenBook UX430UA không h? b? tình tr?ng IPS Glow nh? ng??i anh em c?a mình. Qua nh?ng b??c ki?m th? và tr?i nghi?m th?c t? t? nh?ng c?p m?t nhi?u kinh nghi?m, có th? kh?ng ??nh, ch?t l??ng hi?n th? trên Asus ZenBook UX430UA th?c s? h?p d?n v? màu s?c. T?ng gam màu trên khung hình 14 inch c?a Asus ZenBook UX430UA trông “m??t” và khá t? nhiên không thua kém các s?n ph?m cùng phân khúc và th?m chí là c? nh?ng ?àn anh ZenBook có giá bán cao h?n.

Không ch? thành công trong vi?c tái hi?n ch?t l??ng s?c màu, Asus ZenBook UX430UA còn có ?? sáng t?t nh? mong ??i, ?? s?c giúp b?o ??m tr?i nghi?m ng??i dùng c? khi s? d?ng máy trong môi tr??ng nhi?u ngu?n sáng.

Asus ZenBook UX430UA: kh?e, ??p, giá t?t 4
Màn hình ZenBook UX430UA có kh? n?ng ch?ng chói t?t, hình ?nh s?c nét, màu s?c khá g?n v?i m?c t? nhiên.

Hi?u n?ng và pin

Nh? ?ã ?? c?p ? trên, ZenBook UX430UA có th? gây c?m giác nóng máy nhanh khi v?n hành ? c??ng ?? cao, nh?t là khi môi tr??ng không m?y mát m?. Tuy v?y, trong su?t quá trình ?o ki?m c?ng nh? khi s? d?ng th?c t?, Test Lab nh?n th?y ph?n nhi?t l??ng t?a ra không h? “b?c” lên bàn phím cùng nh?ng vùng nh?y c?m khác trên palm rest. Có th? kh?ng ??nh, n?u ng??i dùng ??t máy trên m?t ph?ng thông th??ng, ZenBook UX430UA v?n cho c?m giác khá mát tay khi nh?p li?u.

V?i c?u hình phiên b?n ZenBook UX430UA có m?t t?i Test Lab , có th? nh?n th?y chi?c ZenBook UX430UA c?ng có th? xem là m?t b?n nâng c?p khá m?nh tay. C? th?, m?u ZenBook UX430UA ???c t?ng c??ng RAM lên g?p ?ôi, ? c?ng truy?n th?ng ?ã ???c thay th? b?ng SSD M.2 có ?? tr? th?p và hi?u su?t khá t?t. Các ?i?m s? ?ánh giá b?ng công c? benchmark c?ng hoàn toàn ??ng tình v?i Test Lab v? ?i?u này khi cho th?y ZenBook UX430UA ?ã có nh?ng cách bi?t ?i?m s? ?áng k?.

Asus ZenBook UX430UA: kh?e, ??p, giá t?t 5

Xuyên su?t quá trình hi?n th?c hóa s? li?u, Test Lab nh?n th?y ZenBook UX430UA th?a s?c ?áp ?ng t?t nhu c?u làm vi?c, gi?i trí h?ng ngày và c?ng có th? ch?i t?t n?i dung 4K th? nghi?m. C?m giác v? ?? tr? kh?i ??ng ?ng d?ng ? l?n ??u tiên v?n hi?n h?u trên m?u ZenBook UX410 t?ng th? nghi?m nay ?ã hoàn toàn bi?n m?t trên m?u ZenBook UX430UA d?u cho Test Lab th? nghi?m v?i các ?ng d?ng n?ng, ?òi h?i nhi?u tài nguyên h?n.

V?i ZenBook UX430UA ng??i dùng c?ng có th? t? tin làm vi?c c? ngày ngoài v?n phòng mà không c?n ph?i mang theo adaptor bên mình – vì th?c t? s? d?ng cho th?y n?u ch? làm vi?c v?n phòng và duy?t web, pin tích h?p 50Wh c?a ZenBook UX430UA d? dùng cho su?t 8 gi? v?n hành. V?i adaptor ?i kèm, ng??i dùng c?ng ch? m?t h?n 2 gi? ?? tái n?p n?ng l??ng cho pin tích h?p trên ZenBook UX430UA t? m?c báo ??ng ??.

Chi ti?t k?t qu? th? nghi?m hi?u n?ng Asus ZenBook UX430UA: 

 

Âm thanh

Test Lab th?a nh?n ?ôi loa tích h?p trên ZenBook UX430UA th?c s? t?t v? ?? l?n, ?? chi ti?t. Ti?c là ch?t âm t? ?ôi loa tích h?p trên ZenBook UX430UA v?n quá thiên sáng. V? c? b?n, ng??i dùng có th? t?i ?u âm thanh b?ng cách s? d?ng ph?n m?m ASUS AudioWizard v?i 5 tùy ch?nh âm thanh thi?t l?p s?n g?m âm nh?c, phim, ghi âm, ch?i game và ch? ?? tho?i. Tuy nhiên, ?? có ???c tr?i nghi?m t?t nh?t v? âm thanh khi dùng k?t h?p nh?ng tùy ch?nh mà Asus cung c?p kèm, ng??i dùng t?t nh?t nên dùng tai nghe ho?c s?m h?n m?t dàn loa r?i.

T?m k?t

Nhìn chung, v?i m?c chi phí ??u t? 19,99 tri?u ??ng, ZenBook UX430UA th?c s? v?a v?n cho ng??i dùng ?ang ki?m tìm m?t chi?c laptop m?ng nh?, thi?t k? sang ch?nh, hi?u n?ng kh?e, pin t?t cho nhu c?u làm vi?c di ??ng h?ng ngày. Tuy v?n còn chút h?n ch? nh? nhanh nóng, ch?a h? tr? Thunderbolt 3, k?t n?i HDMI full-sized, nh?ng so v?i các s?n ph?m c?nh tranh, m?u laptop Asus v?n còn nhi?u th? m?nh ?? v??n lên nh? ch?t l??ng màn hình, giá bán h?p d?n.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

đồ đạc

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 96
 • Khách viếng thăm: 94
 • Thành viên online: 1
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 8,424
 • Tháng hiện tại: 389,065
 • Tổng lượt truy cập: 53,665,527

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058