tam quoc

 

Wi-Fi cải tiến trên Windows 10 Anniversary Update

Đăng lúc: Thứ hai - 14/11/2016 22:28 - Người đăng bài viết: admin
 

Microsoft đã có nhiều thay đổi đối với những tính năng mạng và Wi-Fi trong bản cập nhật Windows 10 kỷ niệm 1 năm phát hành.

  • Xo?a 'ta?n d?' cu?a hê? ?iê?u ha?nh cu? trong Windows 10
  • Windows 10 s? ???c Microsoft h? tr? ??n n?m 2025
  • Windows 10 s? giúp Microsoft v?c d?y m?ng di ??ng?
  • H? c?p Windows 10 xu?ng Windows 7 hay 8.1
Wi-Fi c?i ti?n trên Windows 10 Anniversary Update 1

K? ni?m tròn n?m phát hành, Microsoft ?ã tung ra b?n c?p nh?t l?n cho Windows 10, tên phiên b?n (version) là 1607 nh?ng th??ng g?i Anniversary Update. Windows 10 version 1607 ch?y nhanh h?n v?i nhi?u c?i ti?n nh? Cortana thông minh h?n, trình duy?t Edge hi?u su?t cao h?n và ?ã h? tr? extensions, tính n?ng m?i Windows Ink… M?t s? tính n?ng và ch?c n?ng ???c lo?i b?, nh?ng ?áng chú ý là nh?ng tính n?ng Wi-Fi & networking có khá nhi?u thay ??i l?i ít ???c ?? c?p ??n.

Th?c t?, nh?ng c?i ti?n v? giao di?n và nh?ng tính n?ng m?i cho m?ng Wi-Fi r?t h?u ích ??i v?i các nhà qu?n tr? m?ng, chuyên gia IT, và c? ng??i dùng thông th??ng trong vi?c xem xét và x? lý nh?ng v?n ?? liên quan ??n k?t n?i m?ng không dây. 

Wi-Fi c?i ti?n trên Windows 10 Anniversary Update 2

Wi-Fi c?i ti?n trên Windows 10 Anniversary Update 3
Shortcut Properties cho phép b?n xem xét nhanh nh?ng thu?c tính m?ng Wi-Fi hi?n t?i.

Truy c?p nhanh trang thu?c tính m?ng Wi-Fi

Danh sách m?ng Wi-Fi xung quanh, mà b?n có th? truy c?p thông qua bi?u t??ng m?ng không dây n?m trên khay h? th?ng c?a thanh tác v? (taskbar), h?u nh? không m?y thay ??i k? t? Windows 10 version 1511 (b?n c?p nh?t l?n ??u tiên phát hành h?i tháng 11/2015, th??ng g?i là Windows 10 November Update). Tuy nhiên, có m?t b? sung ?áng chú ý: Gi? ?ây khi nh?n vào bi?u t??ng m?ng mà b?n ?ang k?t n?i s? th?y shortcut Properties, nh?n vào ?ó s? b?t lên trang thu?c tính c?i ti?n ??i v?i k?t n?i Wi-Fi hi?n t?i c?a b?n.

Ngh?a là, b?n v?n không th? nh?n ph?i chu?t vào nh?ng bi?u t??ng m?ng khác trong danh sách m?ng không dây ?? th?y thông tin chi ti?t nh? v?i Windows 8 và nh?ng phiên b?n c? h?n.

Th? m?i Status trên giao di?n thi?t l?p m?ng

Nh? v?i các b?n c?p nh?t Windows 10 tr??c ?ây, Microsoft ?ã chuy?n nhi?u thi?t l?p m?ng t? giao di?n Control Panel sang ?ng d?ng Settings. B?n có th? nhanh chóng truy c?p các m?c này b?ng cách nh?n vào Network settings n?m ? cu?i danh sách m?ng (ho?c truy c?p Start > Settings > Network & Internet). 

Wi-Fi c?i ti?n trên Windows 10 Anniversary Update 4
Th? Stutus m?i trong ph?n Network & Internet c?a ?ng d?ng Settings cho phép b?n nhanh chóng xem và thay ??i các thi?t l?p m?ng.

Tab (th?) ??u tiên trong giao di?n thi?t l?p Network & Internet là Status, là th? m?i ???c b? sung trong b?n Anniversary Update. Th? Status m?i này cung c?p các tác v? cho phép b?n thay ??i nh?ng thi?t l?p m?ng nh? trên giao di?n Network and Sharing Center tr??c ?ây, nh?ng có thêm m?t s? ch?c n?ng m?i, v?i nh?ng shortcut ?áng ?? ý sau:

Tr??c tiên là shotcut Network troubleshooter, cho phép truy c?p nhanh công c? Windows Network Diagnostics ch?n ?oán và x? lý l?i m?ng theo t?ng b??c. Công c? này v?n ?ã có s?n trong các phiên b?n Windows tr??c.

Shotcut View your network properties thì d?n t?i m?t trang m?i c?a ?ng d?ng Settings, li?t kê c? lo?t chi ti?t c?a t?t c? card m?ng trên máy c?a b?n, bao g?m ??c t? card m?ng cùng các ??a ch? IP, MAC, máy ch? DNS, DHCP và Default gateway.

Shotcut Network reset thêm m?t ch?c n?ng m?i hoàn toàn: khi m? giao di?n ra và b?n nh?n vào nút Reset now h? th?ng s? cài l?i m?i card m?ng trên máy, thi?t l?p các thành ph?n k?t n?i m?ng khác tr? v? m?c ??nh, và l?p l?ch t? ??ng kh?i ??ng l?i máy. Tính n?ng này ti?n cho vi?c gi?i quy?t nhanh các v?n ?? liên quan ??n trình ?i?u khi?n hay ph?n m?m ??i v?i các thành ph?n m?ng. Tuy nhiên, b?n c?n nh? r?ng nó s? xóa s?ch nh?ng thông tin m?ng ?ã l?u và c?ng có th? yêu c?u cài l?i ph?n m?m máy khách VPN và ph?n m?m m?ng c?a bên th? ba.

Nhi?u shortcut khác trên trang Network Status d?n ??n nh?ng giao di?n thi?t l?p c?, nh?ng có l? Microsoft s? chuy?n d?n chúng sang ?ng d?ng Settings trong nh?ng b?n c?p nh?t ti?p theo.

Wi-Fi c?i ti?n trên Windows 10 Anniversary Update 5
Th? Wi-Fi cho phép xem và qu?n lý m?ng Wi-Fi và các tính n?ng

Tinh ch?nh qu?n lý Wi-Fi

K? ngay sau Status là th? Wi-Fi, ?ã ???c làm m?i, không còn hi?n th? danh sách các m?ng không dây kh? d?ng nh? trong các b?n Windows 10 tr??c, mà ch? th?y m?ng Wi-Fi máy b?n ?ang k?t n?i. ?? xem các m?ng khác, b?n ch? vi?c nh?n vào shortcut Show available networks, s? chuy?n sang giao di?n hi?n th? các m?ng không dây quanh b?n, nh? khi nh?n vào bi?u t??ng m?ng không dây trên khay h? th?ng.

Shortcut Hardware properties cho b?n th?y chi ti?t card m?ng không dây, t??ng t? nh? shortcut Advanced options trên các phiên b?n Windows 10 tr??c ?ây, nh?ng có m?t s? c?i ti?n ?áng chú ý. Thêm n?a, ngoài vi?c hi?n th? ??a ch? IP c?a k?t n?i hi?n t?i, trên trang thông tin còn có c? các chi ti?t không dây, g?m: chu?n giao th?c (802.11n, 802.11ac,...), b?ng t?n (2.4GHz hay 5GHz) và kênh m?ng Wi-Fi (1 - 11 hay 36 - 165).

Thông tin v? k?t n?i Wi-Fi hi?n th? t?p trung ? ?ây s? ti?n h?n cho vi?c xem xét và gi?i quy?t các v?n ?? v? m?ng. Tr??c ?ây b?n c?n s? d?ng thêm ti?n ích Wi-Fi c?a bên th? ba ?? có ???c nh?ng chi ti?t này.

Khi ch?n th? Wi-Fi b?n còn th?y shortcut Manage known networks, mà khi nh?n vào có th? xem xét nh?ng thu?c tính c?a b?t k? m?ng nào mà máy ?ã t?ng k?t n?i vào; b?n c?ng có th? b? ghi nh? truy c?p v?i b?t k? m?ng ?ã bi?t nào. Trong b?n Windows 10 version 1511 tr??c ?ây c?ng có kh? n?ng qu?n lý các m?ng ?ã bi?t, nh?ng nó n?m sâu d??i các thi?t l?p khác.

Thêm n?a, gi? ?ây b?n có th? xem xét thu?c tính c?a nh?ng m?ng ?ã l?u nh?ng hi?n ?ang ngoài vùng ph? sóng ?? thi?t l?p các tùy ch?n (ON hay OFF) cho ch? ?? t? ??ng k?t n?i hay h?n ch? truy?n d? li?u. (Trong Windows 10 version 1511, ?i?u duy nh?t b?n có th? th?c hi?n v?i nh?ng m?ng hi?n không k?t n?i là chia s? ho?c quên (Forget) chúng ?i). 

Th? Wi-Fi cho phép b?n chuy?n ??i ch? ?? (ON/OFF) v?i các d?ch v? Wi-Fi Sense và Paid Wi-Fi, trong khi v?i Windows 10 version 1511 chúng ? trên trang khác. Wi-Fi Sense gi? ?ây thi?u nh?ng thi?t l?p chia s?. Trong b?n Anniversary Update, Microsoft ?ã lo?i b? ch?c n?ng chia s? m?t kh?u t?ng gây nhi?u tranh cãi th?i gian qua vì nhi?u ng??i t? ra lo ng?i v? v?n ?? riêng t?.

Ngoài ra có thêm m?c Hotspot 2.0 Networks, là m?t tính n?ng m?i cho phép ng??i dùng thi?t l?p k?t n?i an toàn h?n v?i các m?ng công c?ng. Ph?n cu?i cùng c?a th? Wi-Fi là nh?ng shortcut d?n t?i nhi?u giao di?n c? liên quan ??n m?ng nh? các phiên b?n tr??c.

Wi-Fi c?i ti?n trên Windows 10 Anniversary Update 6
Th? Mobile hotspot m?i cho phép b?n nhanh chóng chia s? k?t n?i Internet v?i 8 thi?t b?.

Tính n?ng m?i Mobile hotspot

Trong ph?n thi?t l?p Network & Internet c?a ?ng d?ng Settings m?i có thêm m?t th? g?i là Mobile hotspot. B?n có th? nhanh chóng t?o ra m?t m?ng không dây ?o ?? chia s? k?t n?i Internet c?a mình cho các thi?t b? k?t n?i Wi-Fi khác. Hình th?c này ti?n l?i trong vi?c chia s? m?t k?t n?i m?ng Ethernet hay 4G, ho?c th?m chí ?? m? r?ng sóng cho m?ng Wi-Fi hi?n h?u.

?i?u này t??ng t? nh? ch?c n?ng wireless hosted network trong các phiên b?n Windows tr??c ?ây, nh?ng ?ã ???c làm khác ?i. Không còn xoay quanh nh?ng l?nh Netsh hay s? d?ng ph?n m?m c?a bên th? ba nh? Virtual Router Manager hay Connectify. V?i tính n?ng Mobile hotspot, b?n ch? vi?c ch?n k?t n?i Internet nào mu?n chia s?, b?t ch? ?? chia s? (ON), và k?t n?i t?i 8 thi?t b?. N?u PC c?a b?n h? tr? Bluetooth thì có th? ?i?u khi?n hotspot t? m?t thi?t b? khác h? tr? k?t n?i Bluetooth.

B?n có th? nh?n vào nút Edit ?? ??i tên m?ng m?c ??nh (SSID) và m?t kh?u m?ng ???c sinh ra ng?u nhiên mà ng??i khác dùng ?? truy c?p k?t n?i chia s? c?a b?n. (L?u ý là m?t kh?u ph?i dài ít nh?t 8 ký t?).

Nh?ng th? còn l?i trong ph?n thi?t l?p Network & Internet c?ng g?n t??ng t? nh? trong Windows 10 version 1511.

Tinh ch?nh Network and Sharing Center

Network and Sharing Center v?n ???c duy trì và có th? truy c?p b?ng cách nh?p ph?i chu?t vào bi?u t??ng m?ng n?m trên khay h? th?ng, r?i nh?n ch?n Open Network and Sharing Center (ho?c truy c?p Settings > Network & Internet > Ethernet > Network and Sharing Center). Giao ???c gi? nguyên nh? di?n c?, và thông tin h?u nh? ch?ng khác gì Windows 10 version 1511.

M?t thay ??i nh? là có thêm shortcut Infrared n?m ? góc d??i bên trái. Windows 10 vesion 1607 có s?n ti?n ích ?? qu?n lý các thi?t l?p cho nh?ng c?m bi?n h?ng ngo?i tích h?p trên PC, cho phép b?t/t?t ch? ?? nh?n t?p tin truy?n t? thi?t b? khác t?i qua c?ng h?ng ngo?i. B?n c?ng có th? ch?n n?i l?u tr? các t?p tin và ?nh nh?n ???c.

Hãy tr?i nghi?m nh?ng thay ??i thú v?

Trên ?ây là nh?ng thay ??i chính v? Wi-Fi và m?ng trong phiên b?n Windows 10 Anniversary Update, và b?n có th? t? mình tr?i nghi?m nh?ng ?i?u thú v? mà chúng ?em l?i. T?t nhiên, máy c?a b?n ph?i ?ang ch?y phiên b?n 1607. N?u b?n không bi?t ch?c v? ?i?u này thì có th? ki?m tra b?ng cách truy c?p Settings > System > About. N?u máy c?a b?n v?n ch?a ???c c?p nh?t thì hãy truy c?p https://support.microsoft.com/en-us/help/12387/windows-10-update-history r?i nh?n vào nút Get the Anniversary Update now ?? th?c hi?n cài ??t.

Cu?i cùng, b?n hãy nh? là có th? t?n d?ng danh sách m?ng c?a khay h? th?ng ?? truy c?p nhanh Properties c?a k?t n?i Wi-Fi hi?n t?i (thay vì truy c?p Settings > Network & Internet > Wi-Fi, r?i nh?n vào tên m?ng). T?i ?ây b?n s? th?y ???c giao th?c, b?ng t?n và kênh c?a m?ng không dây. V?i th? m?i Status trên giao di?n thi?t l?p Network & Internet b?n có th? xem xét tình tr?ng m?ng, ??c bi?t các shortcut m?i Network troubleshooter và Network reset h? tr? x? lý s? c? nhanh chóng. Th? Wi-Fi ?ã có vài c?i ti?n, n?i b?t là tính n?ng m?i Mobile hotspot ?? chia s? k?t n?i Internet c?a b?n cho 8 thi?t b? khác cùng s? d?ng. 

PC World VN 10/2016


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 115
  • Khách viếng thăm: 112
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 17,762
  • Tháng hiện tại: 336,298
  • Tổng lượt truy cập: 48,699,348

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058