tam quoc

 

Transcend JetFlash 850S 16GB: Tốc độ cao, USB Type-C, hỗ trợ OTG

Đăng lúc: Thứ hai - 27/02/2017 23:20 - Người đăng bài viết: admin
 

JetFlash 850S là thiết bị phù hợp cho nhu cầu chụp ảnh và quay phim trên smartphone, rồi sau đó mang xử lý trên máy tính với quá trình đọc/ghi nhanh và cực kỳ ổn định.

  • ?ánh giá thi?t b? l?u tr? USB Type-C Transcend JetFlash 890S
  • ?ánh giá ? l?u tr? di ??ng Transcend JetDrive Go 300K
  • ?ánh giá l?u tr? USB OTG Panram G1 16GB
  • ?ánh giá SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 128GB
  • Apacer ra m?t ? l?u tr? OTG USB 3.1 t?c ?? siêu nhanh 

So v?i s?n ph?m  Transcend JetFlash 890S 32GB mà Test Lab t?ng th? nghi?m thì Transcend JetFlash 850S 16GB ch? trang b? ??u c?m USB 3.1 Type-C ph?c v? nhu c?u sao chép d? li?u gi?a nh?ng thi?t b? nh? PC, tablet và smartphone.

?ây c?ng là s?n ph?m h? tr? công ngh? On The Go (OTG).

Transcend JetFlash 850S 16GB: T?c ?? cao, USB Type-C, h? tr? OTG 1
Bao bì s?n ph?m.

Bao bì ??ng s?n ph?m khá ??n gi?n v?i m?t s? thông tin k? thu?t c? b?n, trong ?ó nhà s?n xu?t Transcend  không ng?n ng?i "khoe" t?c ?? ??c 130MB/s và t?c ?? ghi 15MB/s.

V? lý thuy?t, USB Type-C có t?c ?? truy?n nh?n d? li?u t??ng ?ng v?i t?c ?? c?a chu?n USB 3.1 th? h? th? 1.

Ngo?i hình JetFlash 850S khá nh? v?i kích th??c 33,4x12,5x6,8mm và tr?ng l??ng ch? 5g.

V? kim lo?i nguyên kh?i c?a JetFlash 850S không ch? có tác d?ng ch?ng b?i c?ng nh? tôn thêm v? sang tr?ng khi c?m vào nh?ng thi?t b? khác, mà còn giúp s?n ph?m t?n nhi?t nhanh h?n, nh?t là khi ng??i dùng s? d?ng thi?t b? trong th?i gian dài. Tuy nhiên, ?ây ch? là nh?n ??nh "ch? quan" c?a Test Lab.

Transcend JetFlash 850S 16GB: T?c ?? cao, USB Type-C, h? tr? OTG 2
V? kim lo?i nguyên kh?i c?a JetFlash 850S.

??u c?m Type-C ???c b?o v? b?ng n?p che nh?a trong, tuy nhiên n?u ng??i dùng không l?u ý thì n?p r?t d? th?t l?c.

Test Lab th?c s? ?ánh giá cao vi?c nhà s?n xu?t ?ã "u?n cong" 30 ?? ??i v?i ph?n ?uôi c?a s?n ph?m nh?m t?ng tính ti?n d?ng cho thao tác c?m n?m khi ghim USB vào máy tính hay smartphone, và h?n n?a là s? hi?n di?n c?a m?t chi?c khoen r?ng ?? "phe k?p tóc" d? dàng g?n dây vào móc khóa.

Transcend JetFlash 850S 16GB: T?c ?? cao, USB Type-C, h? tr? OTG 3
Transcend JetFlash 850S.

Theo Transcend, không ch? giúp ??n gi?n hóa ??ng th?i t?ng c??ng hi?u qu? c?a tác v? truy?n d? li?u gi?a các thi?t b? di ??ng v?i máy tính, công ngh? Transcend COB (Chip on Board) còn có ch?c n?ng khác là t?ng c??ng ?? b?n cho "chip nh?" nh?m tránh t?i ?a nh?ng h?ng hóc n?u ch?ng may ng??i dùng l? tay ?ánh r?i thi?t b? hay g?p ph?i nh?ng va ch?m b?t kh? kháng. 

Transcend JetFlash 850S 16GB: T?c ?? cao, USB Type-C, h? tr? OTG 4
Transcend JetFlash 850S 16GB.

?? ?ánh giá t?c ?? th?c t? c?a JetFlash 850S phiên b?n 16GB, Test Lab ?ã dùng s?n ph?m này trên chi?c  laptop ch?i game Asus ROG G701VI (c?u hình CPU Intel Core i7-6820HK, 32GB RAM, SSD Raid 0 1TB, card ?? h?a GTX 1080) ch?y h? ?i?u hành Windows 10.

Transcend JetFlash 850S 16GB: T?c ?? cao, USB Type-C, h? tr? OTG 5
Transcend JetFlash 850S 16GB.

So sánh chu?n USB Type-C tr?c ti?p v?i JetFlash 890S b?ng công c? ph?n m?m ATTO, Test Lab th?y r?ng JetFlash 850S t? ra v??t tr?i h?n h?n ? t?c ?? ??c khi ??t 149,5MB/s (t?ng 175% so v?i thành tích 85MB/s c?a JetFlash 890S), song ti?c là t?c ?? ghi l?i th?p h?n kho?ng 23% - c? th? ch? ? m?c 17,7MB/s. 

Transcend JetFlash 850S 16GB: T?c ?? cao, USB Type-C, h? tr? OTG 6
K?t qu? th? nghi?m b?ng ATTO.

V?i công c? HD Tune Pro, JetFlash 850S càng ch?ng th?c kh? n?ng ??c nhanh h?n h?n JetFlash 890S.

C? th?, t?c ?? ??c trung bình c?a JetFlash 850S ??t 134,9MB/s, trong khi JetFlash 890S ch? ??t 69,3MB/s.

Transcend JetFlash 850S 16GB: T?c ?? cao, USB Type-C, h? tr? OTG 7
K?t qu? th? nghi?m b?ng HD Tune.

V?i th? nghi?m chép t?p tin ISO dung l??ng 13,7GB t? ? SSD c?a laptop vào JetFlash 850S, Test Lab ghi nh?n th?i gian hoàn t?t là 15 phút 28 giây, t??ng ?ng t?c ?? ??c trung bình 14,2MB/s.

C?ng v?i t?p tin ISO trên, khi chép t? JetFlash 850S vào laptop thì c?n 1 phút 40 giây, t??ng ?ng t?c ?? ??c trung bình 140MB/s.

Test Lab th?y r?ng, c? hai quá trình ??c/ghi ??u r?t ?n ??nh.

Transcend JetFlash 850S 16GB: T?c ?? cao, USB Type-C, h? tr? OTG 8
Ki?m tra t?c ?? ghi th?c t?.
Transcend JetFlash 850S 16GB: T?c ?? cao, USB Type-C, h? tr? OTG 9
Ki?m tra t?c ?? ??c th?c t?.

V? c? b?n, s? li?u t?c ?? mà Test Lab ?o ???c trong quá th? nghi?m là khá t??ng x?ng v?i thông s? mà nhà s?n xu?t công b?.

Ngoài ra, ng??i dùng còn có th? t?i v? và s? d?ng ph?n m?m Transcend Elite (t??ng thích các h? ?i?u hành Mac OS X, Windows và Android) cho nhu c?u sao l?u, ph?c h?i, mã hóa d? li?u trên thi?t b?.

Trong bài vi?t ti?p theo, PC World Vietnam s? h??ng d?n chi ti?t ??n quý ??c gi? cách th?c s? d?ng k?t h?p ?ng d?ng Transcend Elite và thi?t b? l?u tr? JetFlash 850S trên smartphone ch?y Android.

Công ngh? ??u c?m USB-C (hay còn ???c g?i là USB Type-C ho?c USB 3.1) ra ??i và t? ra n?i tr?i h?n so v?i các chu?n USB tr??c ?ây. V?i thi?t k? v?t lý có cùng kích c? v?i chu?n micro-USB v?n ?ang ???c dùng ph? bi?n nh?t cho các dòng smartphone và tablet ??i m?i hi?n nay, công ngh? USB-Type C còn cho phép k?t n?i hai chi?u (reversible plug orientation) giúp ng??i dùng không c?n ph?i lo l?ng v? vi?c c?m ng??c.

USB-Type C có t?c ?? truy?n lên ??n 10Gbps, g?p ?ôi so v?i kh? n?ng c?a chu?n USB 3.0 hi?n nay.

H?n n?a, USB-Type C cung c?p m?c n?ng l??ng cao h?n r?t nhi?u, lên ??n 20V và 5A, so v?i m?c 5V và 1,8A c?a phiên b?n USB tr??c ?ó. ?i?u này s? giúp ti?t ki?m ?áng k? th?i gian truy?n d? li?u c?ng nh? th?i gian s?c pin cho các thi?t b?.

Vì v?y, không có gì ?áng ng?c nhiên khi công ngh? ??u c?m USB-Type C có th? s? d?ng không ch? ?? k?t n?i nhi?u thi?t b? t??ng lai khác nhau nh? ? l?u tr? g?n ngoài, màn hình, máy in, máy ?nh, mà th?m chí còn có th? dùng ?? s?c cho các thi?t b? khác.

 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 69
  • Hôm nay: 8,580
  • Tháng hiện tại: 386,542
  • Tổng lượt truy cập: 52,533,351

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058