tam quoc

 

Samsung Galaxy S8: Smartphone đỉnh... và trên cả tuyệt vời

Đăng lúc: Chủ nhật - 14/05/2017 02:53 - Người đăng bài viết: admin
 

Mẫu flagship tiếp nối chiếc S7 không chỉ hấp dẫn bởi thiết kế màn hình lớn trong một ngoại hình rất thon gọn, mà còn bởi vì hội tụ những tính năng, phần cứng đỉnh nhất của Samsung và cả nền tảng Android thế hệ mới.

  • Oppo F3 Plus: Ch?p ?nh c?c ch?t, selfie nhóm c?ng ??p
  • Moto M: tr?i nghi?m m??t mà, ch?p ?nh ??p
  • Lenovo K6 Note và K6 Power: Dáng ??p, pin kh?e, hi?u n?ng t?t
  • Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t
  • Samsung Galaxy A7 2017: Ch?p ?nh ??p, ch?ng n??c tuy?t ??i

Galaxy S8 là m?u smartphone cao c?p v?a ???c Samsung chính th?c gi?i thi?u cùng v?i ng??i anh em Galaxy S8+ cách ?ây không lâu. Hi?n t?i, b? ?ôi Samsung Galaxy S8 và S8+ (S8 Plus) ?ã chính th?c ???c m? bán và ??n tay ng??i dùng t?i th? tr??ng Vi?t Nam. So v?i nh?ng ng??i ti?n nhi?m nh? Galaxy S7/S7+, Samsung Galaxy S8 và phiên b?n c? l?n Galaxy S8+ ?ã mang trên mình nh?ng c?i ti?n ?áng chú ý không ch? v? kho?n ngo?i hình, mà còn b?i nh?ng thành ph?n ph?n c?ng ???c nâng c?p h?a h?n mang l?i hi?u n?ng ?? s?c “cân c? th? gi?i”.

Có m?t t?i Test Lab là phiên b?n Samsung Galaxy S8 màu ?en bóng có giá bán trên th? tr??ng ? m?c 18,49 tri?u ??ng, th?p h?n m?u 2 tri?u ??ng so v?i phiên b?n “be? b??" Galaxy S8+.

???c bi?t, ta?i Viê?t Nam, ngoài phiên b?n màu ?en bóng, c? Galaxy S8 và ng??i anh em Galaxy S8 Plus ??u có các tùy ch?n màu s?c th?i trang khác là vàng và xanh.

Samsung Galaxy S8: Smartphone ?i?nh... va? trên c? tuy?t v?i 1
Samsung Galaxy S8.

T? nh?ng ti?p xúc th?c t?, Test Lab th?c s? choáng ng?p b?i v? ??p ngo?i hình c?a chi?c Samsung Galaxy S8 tham gia th? nghi?m l?n này. So v?i nh?ng s?n ph?m t?ng gi?i thi?u, Galaxy S8 d??ng nh? ?ã tr?i qua m?t cu?c l?t xác hoàn toàn.

S?n ph?m m?i du? trông thon dài h?n, nh?ng la?i quy?n r? h?n và ??c bi?t là r?t thích h?p cho thao tác ch? v?i m?t tay d?u cho ng??i dùng s? h?u ?ôi bàn tay nh? nh?n.

So v?i Galaxy S7, m?u smartphone Samsung Galaxy S8 “cao” h?n và có ph?n thon g?n b? ngang h?n. Tuy nhiên, ?i?m son c?a siêu m?u Galaxy S8 chính là s?n ph?m trang b? màn hình kích th??c l?n h?n - ?? m??c 5,8 inch, trong khi ng??i ti?n nhi?m Galaxy S7 ch? trang b? màn hình 5,1 inch.

?? có th? gói g?n m?t khung hình kích th??c l?n h?n vào bên trong m?t thân máy ph?i nói là g?n gàng h?n th?y rõ nh? Galaxy S8, Samsung ph?i nói là ?ã khá khéo léo trong vi?c ch?n k?t h?p panel vát cong 2 c?nh t? l? khung hình 18.5:9 cùng thi?t k? vát m?ng t?i ?a ph?n khung vi?n, ??c bi?t là 2 c?nh trên và d??i.

Samsung t?? ha?o qua?ng ca?o r??ng bô? ?ôi Galaxy S8 va? S8+ la? ma?n khai pho?ng chuâ?n m??c ?iê?n thoa?i m??i v??i ma?n hi?nh "vô c??c" Infinity Display.

Nh?ng tr?i nghi?m th?c t? cho th?y màn hình c?a Galaxy S8 ro? ra?ng la? "?ãi m?t" h?n, v?a trông g?n g?i nh?ng v?n mang l?i c?m giác hình ?nh có chi?u sâu và quan tr?ng là v?n mang l?i không gian làm vi?c/gi?i trí r?t thoáng ?ãng trong khi v?n ??m b?o t?i ?a cho tính linh ho?t b?i thi?t k? t?ng th? c?c ky? thon g?n, v?a tay.

Samsung Galaxy S8: Smartphone ?i?nh... va? trên c? tuy?t v?i 2
Thi?t k? màn hình vát cong t?o c?m giác c? k? "phê" khi câ?m và c?ng mang l?i tr?i nghi?m ?i?u khi?n c?m ?ng m?t tay thu?n ti?n.

Ch?t l??ng hi?n th? c?a panel Super AMOLED (2560 x 1440 pixel) trên Galaxy S8 x?ng ?áng x?p vào m?c tuy?t v?i b?i ?? chi ti?t, ?? ??ng nh?t màu s?c, ?? t??ng ph?n ??u ? m?c cao trong các thang k?t qu? ?ánh giá thành ph?n.

Test Lab c?ng ?ánh giá cao kh? n?ng tái t?o s?c ?en và ?? chi ti?t vùng t?i trên m?u smartphone cao c?p này. Bên c?nh ?ó, Galaxy S8 c?ng r?t nh?y bén trong vi?c ?i?u ti?t ?? sáng khung hình theo t?ng thay ??i nh? c?a môi tr??ng th? nghi?m. Ti?c là k?t qu? th? nghi?m t?ng th? v? ch?t l??ng màu s?c cho th?y panel 5,8 inch v?n có khuynh h??ng ng? h?ng. May m?n là m?u th? nghi?m t?i Test Lab không h? v??ng l?i ám h?ng khó coi nh? vài s?n ph?m b? ng??i dùng t?i th? tr??ng Hàn Qu?c chê bai g?n ?ây.

Xuyên su?t quá trình s? d?ng, b? m?t màn hình c?a Samsung Galaxy S8 c?ng ch?ng t? cho th?y máy có ?? nh?y ?i?u khi?n c?m ?ng t?t. ??c bi?t, thi?t k? màn hình vát cong c?ng tràn c? 2 c?nh trái/ph?i trên Galaxy S8 c?ng góp ph?n ?áng k? trong vi?c mang l?i tr?i nghi?m t??ng tác t?t. Thi?t k? màn hình thuôn dài trên Galaxy S8 m?t khi k?t h?p v?i tính n?ng phân chia màn hình r?t thích h?p cho nhu c?u làm vi?c ?a nhi?m.

Có th? nói, thi?t k? t?ng th? c?a Galaxy S8 th?a s?c giúp s?n ph?m chi?m gi? v? trí cao nh?t trong thang ?ánh giá ?? th?m m? t?i Test Lab .

Tuy nhiên, nh? Test Lab v?n th??ng nói, v? ??p và s? ti?n d?ng v?n luôn là 2 ???ng th?ng song song không có giao ?i?m. Không th? ch?i cãi Galaxy S8 c?ng có v? trí khá t?t trong thang ?ánh giá s? ti?n d?ng mà Test Lab ?? ra. D?u v?y, s? th?t tr?n v?n n?u v? trí c?m bi?n vân tay trên Galaxy S8 ???c Samsung b? trí ? n?i nào ?ó thu?n ti?n và d? làm quen h?n.

Ngoài ra, Galaxy S8 c?ng có th? s? m?t ?i v? bóng b?y kiêu sa khi s? d?ng nhi?u, nh?t là v?i ng??i ra nhi?u m? hôi tay và có th? vu?t kh?i t?m tay vì thân máy c?ng khá tr?n. Nh?ng bù l?i, v?i kh? n?ng ch?ng n??c cao (??t chu?n IP68), nên các d?u v?t in trên b? m?t Galaxy S8 c?ng có th? d? dàng bi?n m?t khi ng??i dùng "chu?i r??a" chiê?c smartphone na?y.

Chi ti?t k?t qu? th? nghi?m hi?u n?ng Galaxy S8:

Riêng v? hi?u n?ng, ph?i th?a nh?n n?i l?c ph?n c?ng th? h? m?i cùng n?n t?ng TouchWiz ?ã ???c Samsung hi?u ch?nh th?c s? mang l?i tr?i nghi?m “m??t” trong h?u h?t tác v? t? ??n gi?n nh? l??t web, m?ng xã h?i, gi?i trí v?i game ?? h?a n?ng c?ng nh? khi ch?y ?a nhi?m v?i r?t nhi?u ?ng d?ng ch?y n?n.

Các k?t qu? th? nghi?m chính là minh ch?ng cho xác nh?n v? s?c m?nh c?a m?u smartphone cao c?p này. Ph?i th?a nh?n r?ng s? k?t h?p gi?a ph?n c?ng, ph?n m?m và thi?t k? màn hình “vô c?c” trên Galaxy S8 th?c s? giúp s?n ph?m mang l?i tr?i nghi?m ng??i dùng g?n nh? không gi?i h?n. Test Lab c?ng ??c bi?t thích tính n?ng màn hình Always-on trên Galaxy S8. So v?i S7, giao di?n màn hình luôn sáng c?a Galaxy S8 trông lôi cu?n h?n h?n nh? t?ng c??ng thêm hi?u ?ng ngàn sao lun linh. Ng??i dùng c?ng có th? d? dàng tùy ch?nh ki?u hi?n th? trên màn hình ch? này và ???ng nhiên có th? nh?n “?úp” trên nh?ng bi?u t??ng ?? xem chi ti?t thông tin.

Th?c t? s? d?ng cho th?y Galaxy S8 c?ng r?t thông minh trong vi?c ki?m soát ?? sáng c?a màn hình ch?. Sau m?t kho?ng th?i gian nh?t ??nh phát hi?n không có nh?ng “??ng ch?m” ??n máy, màn hình always-on trên Galaxy S8 s? t?t h?n nên c?ng v?a giúp ti?t ki?m pin và c?ng ch?ng m?y may làm phi?n cho dù ng??i dùng có ??t máy ? ??u gi??ng và gi?t mình th?c gi?c gi?a khuya. ???ng nhiên màn hình ch? s? “b?ng t?nh” t?c thì ngay khi ng??i dùng c?m máy lên tay.

?nh ch?p màn hình giao di?n và nh?ng tính n?ng hot c?a Galaxy S8: 

Nh? ?ã ?? c?p, Galaxy S8 ngoài b?o m?t vân tay tích h?p còn h? tr? c? nh?n di?n khuôn m?t, quét m?ng m?t nh?m t?ng c??ng t?i ?a tính b?o m?t cho ng??i dùng. Trong 3 ph??ng pháp b?o m?t sinh tr?c h?c t?ng c??ng này, ph??ng pháp dùng m?ng m?t ???c xem là hình th?c có m?c an toàn cao h?n h?n.

L? ???ng nhiên, quá trình nh?n di?n m?ng m?t s? m?t th?i gian h?n khi dùng ph??ng pháp nh?n di?n khuôn m?t hay b?o m?t vân tay. Tuy v?y, Test Lab nh?n th?y n?u làm ?úng theo nh?ng ch? d?n c?n k? t? ban ??u khi thi?t l?p tính n?ng b?o m?t t?ng c??ng này, quá trình m? khóa Galaxy S8 g?n nh? không g?p b?t k? tr? ng?i nào cho dù ng??i th? nghi?m có ?eo kính hay th?m chí nh?m m?t m?t.

V?i Galaxy S8, Samsung c?ng ?ã tích h?p h?n m?t d?ch v? hoàn toàn m?i mang tên Bixby và c?ng ???c k? v?ng s? tr? thành m?t tr? lý ?o ??c l?c cho ng??i dùng máy. Theo Samsung , Bixby ???c thi?t k? ?? m?c nhiên ph?i h?p nh?p nhàng v?i nh?ng ?ng d?ng cài ??t s?n nh? camera, contacts, gallery, phone, reminders và settings.

Hi?n t?i, Test Lab nh?n th?y Bixby t??ng thích t?t v?i ?ng d?ng camera và ng??i dùng có th? tìm ki?m ??a ?i?m, các thông tin liên quan. M?t khi nút ch?c n?ng Bixby ???c kích ho?t, ng??i dùng s? nhanh chóng ???c chuy?n t?i giao di?n v? th?i ti?t, th?i gian, nh?ng thông tin v? theo dõi s?c kh?e (k?t h?p v?i Health), xem ?nh có trong b? s?u t?p ho?c ?i?m nhanh tin t?c “nóng s?t” t? nh?ng trang tin tr?c tuy?n. Ti?c là th?i ?i?m th? nghi?m m?u Galaxy S8 này, Bixby v?n ch?a h? tr? tính n?ng t??ng tác b?ng gi?ng nói. Theo thông tin t? Samsung, sau khi ???c gi?i thi?u, Bixby ban ??u s? h? tr? ti?ng Hàn và m? r?ng sang ti?ng Anh. Kh? n?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói c?a Bixby s? s?m ???c tích h?p vào m?t s? ?ng d?ng g?c yêu thích c?a ng??i dùng.

Samsung Galaxy S8: Smartphone ?i?nh... va? trên c? tuy?t v?i 3
?? chi ti?t ?nh ch?p không th? chê.

V?i camera, ?n t??ng ??u tiên mà Galaxy S8 mang l?i chính là s? tr?c quan trong thi?t k? ?ng d?ng ch?p ?nh ?i kèm. M?c ??nh, ngoài ch? ?? ch?p ?nh hoàn toàn t? ??ng, ?ng d?ng camera trên Galaxy S8 h? tr? các ch? ?? ch?p ?nh khác nh? th? công, toàn c?nh, l?y nét ch?n l?c, ghi hình chuy?n ??ng ch?m, ch?p ?nh th?c ?n cùng tính n?ng làm ??p t? nhiên, thích h?p cho c? ng??i dùng yêu thíc ch?p ?nh selfie . Ng??i dùng ???ng nhiên có th? t?i v? máy thêm các ch? ?? ch?p ?nh khác mà Samsung cung c?p n?u thích. Riêng v?i camera tr??c, ngoài tính n?ng selfie ??n thu?n, còn có c? l?a ch?n selfie góc r?ng và ki?u “ch?p ?nh ?o” (t?a nh? camera chính) b?ng cách xoay camera quanh ??i t??ng giúp t?o nên hình ?nh g?n nh? bao quát h?t ch? th? c?n ch?p.

Samsung Galaxy S8: Smartphone ?i?nh... va? trên c? tuy?t v?i 4
Camera trên Galaxy S8 có th? b?t tr?n g?n nh? m?i kho?nh kh?c v?i ch?t l??ng màu s?c, ?? chi ti?t hình ?nh t?t nh? mong ??i.

Trong quá trình th? nghi?m, Test Lab nh?n th?y ch? ?? ch?p ?nh t? ??ng trên Galaxy S8 th?c s? "?n", t? kh? n?ng ?o sáng, kh? n?ng tái t?o s?c màu cho ??n ?? chi ti?t ?nh ch?p. So v?i ng??i ti?n nhi?m Galaxy S7 và th?m chí là c? m?u smartphone Pixel cu?a Google, Samsung Galaxy S8 còn ch?ng t? ???c c?i ti?n ?áng chú ý v? camera khi trong môi tr??ng th? nghi?m thi?u sáng ?nh ch?p v?n có ?? chi ti?t cao và màu s?c c?ng trông r?t ?n.

Samsung Galaxy S8: Smartphone ?i?nh... va? trên c? tuy?t v?i 5
?nh ch?p thi?u sáng ? ch? ?? t? ??ng.

Nh? trang b? camera ?? m? l?n, c?ng thêm tính n?ng l?y nét thông minh giúp t? phát hi?n khuôn m?t v?i ?? chính xác và ?? nh?y cao - nên h?u h?t shot ?nh ch?p nhóm ho?c ch?p chân dung b?ng camera chính ??u nét c?ng, màu s?c r?c r? và th?c s? t?t nh? mong ??i.

Ngay c? khi th? nghi?m trong môi tr??ng ánh sáng ph?c t?p, tính n?ng ch?p t? ??ng trên Galaxy S8 v?n không h? nao núng và k?t qu? là Test Lab g?n nh? không b? sót m?t kho?nh kh?c nào. ?ôi khi camera trên Galaxy S8 cho hình ?nh có ph?n d? sáng song m?c d? sáng c?a ch? th? c?ng nh? h?u c?nh trong ?nh ch?p c? b?n v?n ? trong m?c ch?p nh?n. N?u có chút kinh nghi?m, trong tr??ng h?p mu?n l?i d?ng ch? ?? t? ??ng nh?ng mu?n cân l?i ?? sáng theo ý mình, ng??i dùng c?ng có th? d? dàng “kéo” sáng ngay trong chính giao di?n ch?p ?nh thông qua thanh tr??t b? trí sát c?nh màn hình. V?i ch? ?? ch?p ?nh th? công “Pro Mode”, Test Lab c?ng ?ánh giá cao vi?c Samsung dùng ch? báo màu s?c ?? báo nét r?t tr?c quan và ti?n l?i cho ng??i dùng yêu thích ch?p ?nh canh nét th? công hoàn toàn.

Samsung Galaxy S8: Smartphone ?i?nh... va? trên c? tuy?t v?i 6
N?u có chút kinh nghi?m ch?p ?nh v?i các tùy ch?nh th? công, c?ng thêm chút sáng t?o trong vi?c t?i ?u màu s?c, ng??i dùng c?ng có th? dùng Galaxy S8 ?? ph?i sáng nh? Test Lab m?t cách d? dàng.

Riêng v?i camera tr??c, Galaxy S8 không ch? ???c t?ng c??ng thêm s? l??ng pixel mà còn h? tr? c? tính n?ng autofocus. Nói m?t cách d? hi?u h?n là v?i nh?ng c?i ti?n này, nh?ng shot hình chân dung b?ng camera tr??c s? khi?n ch? th? n?i b?t, gây s? chú ý h?n nh? phông n?n ???c xóa m? t?t h?n. Sau nhi?u b?i c?nh ch?p th? nghi?m khác nhau, Test Lab nh?n th?y ?nh ch?p t? camera tr??c trên Galaxy S8 trong môi tr??ng thi?u sáng c?ng khi?n ?? chi ti?t gi?m ?i ít nhi?u. May m?n là màu da khi selfie trong môi tr??ng thi?u sáng v?n trông có s?c s?ng.

Thêm hình ?nh ch?p th? b?ng Samsung Galaxy S8:

V?i video, camera tr??c và sau trên Galaxy S8 h? tr? ghi hình ?? phân gi?i l?n l??t ? m?c Quad HD (2560 x 1440 pixel) và 4K ? t?c ?? 30fps. Th?c t? s? d?ng cho th?y ng??i dùng c?ng có th? ch?n ghi hình b?ng v?i t?c ?? khung hình ??t m?c 60fps, song ?? phân gi?i s? ch? gi?i h?n ? m?c Full HD. Th?c t? th? nghi?m cho th?y ch?t l??ng video trên camera chính v??t xa mong ??i c?a Test Lab. Kh? n?ng ch?ng rung quang trên camera chính giúp ích ?áng k? trong vi?c ?n ??nh khung hình trong các b?i c?nh th? nghi?m quay video ngoài tr?i c?ng nh? trong nhà.

Có th? kh?ng ??nh, Galaxy S8 ?ã ch?ng t? mình là m?t s?n ph?m t?t h?n r?t nhi?u v? m?i m?t so v?i ng??i ti?n nhi?m Galaxy S7. Ti?c là th?i gian dùng pin c?a Galaxy S8 c? b?n v?n ch?a có nh?ng c?i ti?n v??t b?c nh? mong mu?n, nh?ng so v?i nh?ng “siêu m?u” khác trên th? tr??ng, Galaxy S8 x?ng ?áng là m?t trong nh?ng s?n ph?m h?i t? ??y ?? nh?ng y?u t? giúp máy ??t chu?n sang ch?nh, lôi cu?n ngay t? cái nhìn ??u tiên. Không ch? v?y, hi?u n?ng, tính n?ng c?a Galaxy S8 c?ng th?a s?c cho h?u h?t tác v? ?a nhi?m, gi?i trí h?ng ngày vì s?n ph?m d??ng nh? là m?t b? s?u t?p tr?n v?n nh?ng tinh hoa ???c Samsung d?ng nên.

Hãy cùng Test Lab ti?p t?c ng?m lo?t ?nh ch?p b?ng Samsung Galaxy S8:

 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 81
  • Hôm nay: 5,253
  • Tháng hiện tại: 457,158
  • Tổng lượt truy cập: 53,733,620

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058