tam quoc

 

Samsung Galaxy J3 Pro - nhỏ mà có võ

Đăng lúc: Thứ ba - 22/08/2017 09:54 - Người đăng bài viết: admin
 

Gọn, đẹp, khả năng vận hành mượt mà, camera khá, pin khỏe là những điểm khiến Galaxy J3 Pro đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm trong tầm giá cũng như cả những đối thủ trang bị RAM dung lượng cao hơn.

  • Oppo F3 Plus: Ch?p ?nh c?c ch?t, selfie nhóm c?ng ??p
  • Asus ZenFone 3 Laser: Hoàn h?o cho ch?p ?nh b?ng smartphone
  • Samsung Galaxy S8: Smartphone ?i?nh... va? trên c? tuy?t v?i
  • Oppo F3 Plus: Hi?u n?ng kh?e, selfie c? nhóm v?n ??p
  • Moto M: Tr?i nghi?m m??t mà, ch?p ?nh ??p

Samsung Galaxy J3 Pro v? c? b?n có th? xem là phiên b?n nâng c?p t? m?u Galaxy J3 2016. So v?i ng??i ti?n nhi?m, Samsung Galaxy J3 Pro c?ng mang phong cách thi?t k? nh? nhàng v?i các góc máy bo tròn, m?t l?ng vát cong nh?m mang l?i c?m giác v?a tay h?n khi s? d?ng. Samsung Galaxy J3 Pro c?ng mang ??n cho ng??i dùng nhi?u tùy ch?n b? cánh s?c màu t??i tr?, cá tính. Tuy nhiên, thay vì s? d?ng v?t li?u nh?a nh? phiên b?n Galaxy J3 2016, Samsung Galaxy J3 Pro ?ã ???c lên ??i b?ng ph?n v? kim lo?i, giúp s?n ph?m m?i trông c?ng cáp và sang h?n nhi?u.

Fan Samsung h?n ??u bi?t Samsung Galaxy J3 2016 khi ra m?t c?ng ???c xem là s?n ph?m ch? l?c trong phân khúc giá t?i th?i ?i?m ?ó b?i nh?ng chi ti?t ph?n c?ng camera mang l?i kh? n?ng ch?p ?nh ??y h?a h?n. V?i Samsung Galaxy J3 Pro, nhà s?n xu?t c?ng v?n gi? tiêu chí h??ng ??n nhu c?u ch?p ?nh trên smartphone và không ch? v?y, s?n ph?m m?i ?ã ???c nâng c?p khá nhi?u v? kho?n camera so v?i ng??i anh em t?ng ra m?t.

Samsung Galaxy J3 Pro - nh? mà có võ 1
Samsung Galaxy J3 Pro hi?n có giá bán ? m?c 4,49 tri?u ??ng.

C? th?, Samsung Galaxy J3 Pro trang b? camera chính ?? phân gi?i 13MP v?i kh?u ?? ??t m?c f/1.9 h?a h?n t?ng kh? n?ng nh?y sáng lên ?áng k?. Nh?ng c?i ti?n ph?n c?ng này còn giúp Samsung Galaxy J3 Pro h? tr? quay phim Full HD thay vì ch? gi?i h?n ?? phân gi?i video ? m?c HD nh? tr??c ?ây. Tuy nhiên, ?? cân ??i gi?a chi phí ??u t? v?i nh?ng chi ti?t nâng c?p ph?n c?ng khác nh?m t?ng c??ng tr?i nghi?m ng??i dùng, Samsung v?n gi? nguyên c?m bi?n ?? phân gi?i ? m?c 5MP v?i th?u kính kh?u ?? f/2.2 cho c?m camera tr??c. May m?n là Samsung Galaxy J3 Pro v?n trang b? ?èn flash LED tr? sáng, giúp selfie trong môi tr??ng thi?u sáng ???c rõ, ??p h?n.

Samsung Galaxy J3 Pro - nh? mà có võ 2
Galaxy J3 Pro c?ng ???c tích h?p ?èn flash LED tr? sáng cho camera selfie.

Nh? ?ã ?? c?p, Samsung Galaxy J3 Pro ngoài c?i ti?n v? camera còn ???c lên ??i v?i b? x? lý 4 nhân xung nh?p 1,4GHz. Dung l??ng RAM c?a máy c?ng ???c t?ng t? m?c 1,5GB (c?a phiên b?n J3 2016) lên m?c 2GB. Samsung c?ng trang b? khe c?m th? nh? microSD cho Galaxy J3 Pro và không ch? v?y, ng??i dùng có th? t?ng c??ng thêm 256GB không gian l?u tr? bên c?nh 16GB b? nh? tích h?p khi c?n. ?áng chú ý h?n, Samsung Galaxy J3 Pro ???c xu?t x??ng v?i n?n t?ng Android 7 Nougat cài ??t s?n. Máy ???ng nhiên h? tr? Samsung Cloud, cho phép b?n sao l?u, ??ng b?, h?i ph?c và nâng c?p d? li?u thông qua ?i?n tho?i ?? truy c?p vào b?t k? n?i dung b?n c?n ? m?i lúc m?i n?i. Bên c?nh ?ó, Galaxy J3 Pro còn h? tr? tính n?ng “Th? M?c B?o M?t”, cho phép ng??i dùng t?o m?t không gian riêng hoàn toàn ???c mã hóa ?? tho?i mái l?u gi? và ?n nh?ng n?i dung hình ?nh, tài li?u và ghi âm d??i m?t l?p b?o m?t mà ch? có chính ch? nhân c?a máy m?i truy c?p ???c.

Samsung Galaxy J3 Pro - nh? mà có võ 3
Ti?c là các nút ch?c n?ng ??c tr?ng c?a Android và nút Home trên Galaxy J3 Pro không ???c tích h?p ?èn n?n LED.

T? nh?ng ti?p xúc th?c t?, Test Lab nh?n th?y Samsung Galaxy J3 Pro th?c s? c?ng cáp khi ???c lên ??i v?i “b? giáp” kim lo?i. Máy c?ng cho c?m giác li?n m?ch, v?a tay và tho?i mái khi ?i?u h??ng gi?a các trang màn hình nh? ki?u thi?t k? màn hình 2.5D. V?i Galaxy J3 Pro, fan Samsung s? v?n c?m th?y thân thu?c vì máy c?ng trang b? nút Home c?ng cùng các phím ?o ??c tr?ng cho Android. Tuy nhiên, thi?t ngh? s? th?t tr?n v?n n?u nh? nhà s?n xu?t trang b? ?èn n?n LED cho các phím ch?c n?ng này c?ng nh? tích h?p thêm c?m bi?n ánh sáng cho Galaxy J3 Pro.

V? màn hình, Galaxy J3 Pro ???c nhà s?n xu?t trang b? panel màn hình PLS TFT v?n c?ng là m?t công ngh? màn hình c?a Samsung và có ??y ?? nh?ng tính ch?t c?a màn hình IPS. N?u ?i?m qua ??c t? k? thu?t chi ti?t, ng??i dùng h?n s? nh?n th?y công ngh? panel trên Samsung Galaxy J3 Pro hoàn toàn khác bi?t v?i ng??i ti?n nhi?m Samsung Galaxy J3 2016. N?u ??t 2 phiên b?n song song v?i nhau, h?n ?a ph?n ng??i dùng s? thích thú v?i ki?u màn hình c?a phiên b?n Galaxy J3 2016 vì công ngh? Super AMOLED v?n n?nh m?t ng??i xem h?n. Tuy v?y, Samsung Galaxy J3 Pro c? b?n v?n không h? thua kém phiên b?n t?ng gi?i thi?u c?ng nh? các s?n ph?m trong t?m giá – vì máy c?ng cho hình ?nh s?c nét, ?? sâu màu t?t nh? mong ??i, góc quan sát r?ng và ch?t l??ng màu s?c c?c k? ?n ??nh ? c??ng ?? sáng m?nh (?? sáng t?i ?a).

Samsung Galaxy J3 Pro - nh? mà có võ 4
?? chi ti?t hình ?nh ch?p t? camera chính trên Samsung Galaxy J3 Pro hoàn toàn nh? mong ??i.

V?i c?u hình ph?n c?ng ???c nâng c?p nh? ?ã ?? c?p, Samsung Galaxy J3 Pro tho?t nghe có v? thua thi?t m?t vài ??i th? khi ch? trang b? SoC 4 nhân. Có th? d? dàng nh?n th?y th? tr??ng smartphone hi?n t?i c?ng có không ít ??i di?n có giá bán th?p h?n Samsung Galaxy J3 Pro nh?ng ???c t?ng c??ng RAM 3GB. Tuy v?y, các k?t qu? th? nghi?m hi?u n?ng cho th?y Samsung ?ã làm khá t?t khi cân ??i các chi ti?t ph?n c?ng nâng c?p trên Samsung Galaxy J3 Pro. C? th?, Samsung Galaxy J3 Pro trong phép th? hi?u n?ng x? lý ??n nhân ?o b?ng Geekbench ??t 629 ?i?m, không h? kém c?nh s? ?i?m 676 mà m?u SoC SoC 8 nhân hàng hi?u M? Qualcomm Snapdragon 435 trang b? trên m?u Xiaomi Redmi 4X t?ng th? nghi?m. Xuyên su?t quá trình hi?n th?c hóa s? li?u, Samsung Galaxy J3 Pro ??u cho th?y kh? n?ng mang l?i tr?i nghi?m m??t mà dù chuy?n ??i nhanh gi?a các trang màn hình hay chuy?n ??i s? d?ng gi?a hàng lo?t ?ng d?ng ch?y n?n. Samsung Galaxy J3 Pro c?ng ch?ng t? mình là m?t s?n ph?m có th?a s?c ?? gi?i trí v?i video tr?c tuy?n ?? phân gi?i cao ho?c nh?ng t?a game không ?òi h?i quá nhi?u v? s?c m?nh ?? h?a.

Samsung Galaxy J3 Pro - nh? mà có võ 5
V?i vài thao tác ??n gi?n, ng??i dùng có th? tút ?nh ch?p trông lung linh h?n ?? chia s? trên m?ng xã h?i.

Riêng v? camera, Test Lab c?m th?y hài lòng v?i cách thi?t k? giao di?n và ki?u ?i?u h??ng ti?n l?i khi chuy?n ??i s? d?ng máy ?nh chính v?i camera selfie. Có th? nh?n th?y phong cách ?i?u khi?n camera trên Samsung Galaxy J3 Pro c?ng nh? giao di?n ng??i dùng c?a máy c?ng mang nhi?u nét t??ng ??ng v?i ?àn anh Galaxy S8. Th?c t? s? d?ng cho th?y t?c ?? kh?i ??ng camera trên Samsung Galaxy J3 Pro tuy ch?a th?t ?n t??ng, nh?ng bù l?i, máy b?t nét nhanh, kh? n?ng ?o sáng t? ??ng t?t trong môi tr??ng thu?n l?i. Trong môi tr??ng thi?u sáng, camera chính c?a Samsung Galaxy J3 Pro c?ng t? ra khá nh?y bén trong vi?c khóa c?ng ??i t??ng. H?u h?t b?i c?nh ch?p th? nghi?m thi?u sáng ??u cho th?y hình ?nh không h? b? nhòe do rung và ?? nhi?u h?t nhìn chung không có gì ?áng ph?i phàn nàn vì không h? ?nh h??ng ??n ?? nét ch? th? c?n ch?p. Tuy v?y, ch?t l??ng màu s?c hình ?nh mà camera chính thu ???c ch?a th?t t?t nh? mong ??i. Hình ?nh trong môi tr??ng ánh sáng m?nh th??ng có khuynh h??ng quá bão hòa nh?. May m?n là n?u có chút kinh nghi?m ng??i dùng có th? ?i?u ti?t ?? sáng khung hình b?ng thanh tr??t ngay trong giao di?n ch?p ?nh ho?c ch?nh s?a h?u k? ?? t?ng ?? t??ng ph?n cho ?nh ?? nh?ng shot hình s?c nét trông lung linh h?n khi chia s? v?i b?n bè. Riêng v?i camera tr??c, có th? kh?ng ??nh Samsung Galaxy J3 Pro r?t nh?y trong vi?c nh?n di?n khuôn m?t. Ng??i dùng c?ng có m?t s? tùy ch?nh làm ??p nh? nhàng, selfie b?ng chuy?n ??ng tay ti?n l?i.

Samsung Galaxy J3 Pro - nh? mà có võ 6
Dù hình ?nh ch?a có ?? t??ng ph?n t?t, nh?ng ch? c?n 'kéo' nh? b?ng ph?n m?m ch?nh s?a hình h?u k?, ng??i dùng có th? thu ???c k?t qu? t?t nh? mong ??i.

Nhìn chung, Samsung Galaxy J3 Pro là m?t m?u smartphone ??p, màn hình t?t, và ch?t l??ng camera hoàn toàn phù h?p cho nhu c?u ch?p ?nh và chia s? lên m?ng xã h?i. Máy c?ng có th? cho th?i gian dùng pin vi vu h?n 1 ngày 1 ?êm khi s? d?ng liên t?c. So v?i các s?n ph?m trang b? RAM dung l??ng cao h?n, Samsung Galaxy J3 Pro v?n ch?ng t? mình là m?t ??i th? cân tài cân s?c vì kh? n?ng ho?t ??ng m??t mà. Quan tr?ng là Samsung Galaxy J3 Pro c?ng ???c nhà s?n xu?t cài ??t s?n Android 7 cùng tính n?ng b?o m?t ng??i dùng t?ng c??ng h?p d?n.

Chi ti?t k?t qu? th? nghi?m và nh?ng tính n?ng h?p d?n c?a Samsung Galaxy J3 Pro: 

?nh ch?p th? t? camera c?a Samsung Galaxy J3 Pro:  

 

 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 128
  • Hôm nay: 13,138
  • Tháng hiện tại: 447,155
  • Tổng lượt truy cập: 53,723,617

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058