tam quoc

 

Oppo F1s 2017: Selfie đẹp... nhưng chưa đã

Đăng lúc: Thứ ba - 18/04/2017 12:56 - Người đăng bài viết: admin
 

Thiết nghĩ, Oppo F1s 2017 sẽ là bản nâng cấp trọn vẹn ở mức trên cả tuyệt vời cho các tín đồ selfie nếu được trang bị nhiều hơn nữa tính năng chụp ảnh và tăng cường chất lượng ảnh chụp khi thiếu sáng.

 • ?ánh giá chi ti?t smartphone c?n cao c?p Samsung Galaxy A7 2017
 • Lenovo K6 Note và K6 Power: Dáng ??p, pin kh?e, hi?u n?ng t?t
 • Asus ZenFone 3 Max 5.5: Smartphone pin kh?ng, thi?t k? ??p
 • Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t
 • Bavapen James Bond: B?n l?nh smartphone Vi?t, giá t?t

Oppo F1s 2017 (Oppo F1s 17) v? c? b?n có th? xem là b?n nâng c?p nh? t? m?u Oppo F1s t?ng ???c chính th?c gi?i thi?u h?i n?m 2016. So v?i ng??i ti?n nhi?m, Oppo F1s 2017 v?n mang phong cách thi?t k? nguyên kh?i kim lo?i v?i 4 góc máy bo tròn m?nh tay, nút Home c?ng vi?n “???ng ch?” tông xuy?t tông v?i màu s?c ch? ??o ? m?t l?ng, các chi ti?t phay sáng bóng trên ph?n khung x??ng ch?y d?c thân máy nh? mu?n nh?n m?nh s?n ph?m c?ng ???c trang b? khung kim lo?i và không thua kém các s?n ph?m ? phân khúc cao h?n.

Oppo F1s 2017: Selfie ??p... nh?ng ch?a ?ã 1
Oppo F1s phiên b?n 2017 hi?n có giá bán ? m?c 6,99 tri?u ??ng.

S? d? ???c x?p vào m?c ?? nâng c?p nh? là vì Oppo F1s 2017 v?n ???c nhà s?n xu?t tr?ng d?ng h?u h?t thành ph?n ph?n c?ng quan tr?ng hình thành n?i l?c cho máy.

??n c?, Oppo F1s 2017 v?n mang thi?t k? màn hình 5,5 inch h? tr? ?? phân gi?i HD (1280x720 pixel), b? x? lý 8 nhân MediaTek MT6750, ?? h?a Mali-T860 tích h?p, camera chính 13MP h? tr? ghi hình Full HD 1080/60p, camera selfie 16MP ?? m? f/2.0 h?a h?n mang l?i nh?ng shot hình selfie "ch?t l?" c? trong môi tr??ng ánh sáng h?n ch?.

May m?n là Oppo F1s phiên b?n 2017 ?ã ???c nhà s?n xu?t t?ng c??ng dung l??ng RAM lên m?c 4GB. Không gian b? nh? tích h?p c?ng ???c n?i r?ng lên m?c 64GB. Y?u t? này m?t khi k?t h?p cùng th? nh? microSD c?ng ???c xem là m?t ?i?m son cho ng??i dùng c?n nhi?u dung l??ng l?u tr?.

Oppo F1s 2017: Selfie ??p... nh?ng ch?a ?ã 2
Camera chính trên Oppo F1s ?ôi khi v?n còn gây 'v??ng víu' và Test Lab ph?i t?p làm quen ?? có ???c nh?ng khuôn hình ??p, không dính ngón tay c?a chính mình.

T? nh?ng ti?p xúc th?c t?, Test Lab nh?n th?y Oppo F1s 2017 v?n mang thi?t k? hài hòa, m?nh mai nh?ng c?ng cáp. Bên c?nh phiên b?n màu vàng khá sang ch?nh, Oppo F1s 2017 còn có thêm tùy ch?n b? cánh màu h?ng thích h?p cho nh?ng khách hàng n? tr? trung. Xét t?ng th?, ngo?i hình c?a Oppo F1s phiên b?n 2017 c? b?n không có gì ?áng ph?i phàn nàn ngo?i tr? vi?c b? m?t màn hình khá nh?y d?u vân tay.

Tuy v?y, nh?ng v?t bám dính d?u vân tay r?t d? bay bi?n khi v? sinh và Test Lab c?m th?y hài lòng v?i thi?t k? 2 khay SIM ??c l?p và ?i?u này ??ng ngh?a v?i vi?c ng??i dùng không ph?i ch?n hy sinh 1 khe SIM th? 2 ?? ch?n th? microSD ho?c ng??c l?i. Th? nghi?m th?c t? c?ng cho th?y b?o m?t vân tay trên Oppo F1s 2017 có ?? nh?y cao. Ch? v?i m?t cú nh?n nút Home, Oppo F1s 2017 ?ã nhanh chóng m? khóa và b?t sáng màn hình.

Dù ch? gi?i h?n ?? phân gi?i màn hình ? m?c HD, nh?ng tr?i nghi?m hình ?nh trên F1s 2017 c? b?n v?n có th? x?p vào m?c ch?p nh?n ???c b?i Oppo ?ã khéo léo t?ng kích th??c font ch?, thi?t l?p màn hình có ?? sáng t?t c? khi s? d?ng d??i nh?ng ngu?n ánh sáng m?nh và c?m bi?n ánh sáng tích h?p c?ng r?t m??t mà uy?n chuy?n tr??c nh?ng thay ??i c?a môi tr??ng. Tuy v?y, n?u ??t máy cùng nh?ng s?n ph?m khác trang b? màn hình Full HD ho?c có ?? t??ng ph?n hình ?nh cao h?n, ng??i dùng s? c?m th?y có chút h?t h?ng v?i kh? n?ng tái hi?n màu s?c trên Oppo F1s 2017. Ch?t l??ng hình ?nh khi quan sát t? m?t góc h?p c?ng b? ?nh h??ng nhi?u.

Oppo F1s 2017: Selfie ??p... nh?ng ch?a ?ã 3
Oppo F1s có ?? nh?y ?i?u khi?n c?m ?ng nh?y.

M?c dù còn chút h?n ch? trong vi?c tái hi?n ?? trung th?c c?a t?ng s?c màu, nh?ng xuyên su?t quá trình th? nghi?m, Test Lab không g?p b?t k? tr? ng?i nào trong vi?c ?i?u h??ng gi?a các trang màn hình, c?ng nh? khi s? d?ng k?t h?p nhi?u ngón tay và di chuy?n nhanh trong lúc gi?i trí v?i game. Nh? ?ã ?? c?p, Oppo F1s 2017 ?ã ???c nâng c?p dung l??ng RAM lên m?c 4GB nên trong m?t vài phép th? hi?u n?ng, m?u SoC MediaTek cho th?y k?t qu? không h? thua kém SoC Qualcomm Snapdragon 430 v?n c?ng trang b? RAM có cùng m?c dung l??ng. ??n c?, phép th? hi?u n?ng x? lý ??n nhân c?a Oppo F1s 2017 ??t m?c 666 ?i?m, nh?nh h?n m?c 631 mà Asus ZenFone 3 Laser t?ng ??t ???c. Trong phép th? hi?u n?ng t?ng th?(Antutu), Oppo F1s 2017 c?ng cho k?t qu? r?t sát sao khi ??t 43.067 ?i?m, ch? thua chút ??nh so v?i m?c 43.788 ?i?m c?a ZenFone 3 Laser. 

Chi ti?t k?t qu? th? nghi?m và m?t s? tính n?ng ?áng chú ý c?a n?n t?ng ColorOS:

V?i k?t qu? trên, có th? ph?n nào hình dung ???c hi?u n?ng c?a Oppo F1s 2017 c? b?n ?? s?c ?? c?nh tranh v?i nh?ng ??i th? trong cùng phân khúc giá. Qua quá trình hi?n th?c hóa s? li?u, Oppo F1s 2017 c?ng ch?ng t? mình là m?t m?u smartphone có n?i l?c ? m?c t?m trung và ?? s?c cân t?t nh?ng t?a game n?ng nh? Dead Trigger 2 ? thi?t l?p ?? h?a “High” v?n tái hi?n không gian game “lung linh” ??n t?ng chi ti?t dù không h? b? gi?t hay lag hình. Xuyên su?t quá trình tr?i nghi?m, Test Lab c?ng c?m th?y hài lòng v? ?? m??t c?a máy trong h?u h?t tác v?, t? duy?t web c?p nh?t tin t?c, ch?p ?nh v?i ?ng d?ng camera tích h?p, gi?i trí v?i phim ?nh tr?c tuy?n cho ??n m?ng xã h?i. Tuy nhiên, c?n l?u ý r?ng Oppo F1s 2017 v?n c?n có th?i gian ?? t?i ??y ?? nh?ng t?a game n?ng vì s?c m?nh c?a SoC MediaTek c? b?n v?n có nh?ng h?n ch? nh?t ??nh. Thi tho?ng, Test Lab v?n b? “kh?ng” khi l??t nhanh Facebook.

V? c? b?n, n?n t?ng ColorOS mà Oppo cài s?n trên F1s phiên b?n 2017 ???c phát tri?n trên n?n Android 5.1. T?a nh? các phiên b?n ColorOS t?ng gi?i thi?u, h? ?i?u hành mà Oppo F1s 2017 s? d?ng c?ng h? tr? r?t nhi?u tính n?ng ?i?u khi?n c?m ?ng trên màn hình t?t. Máy c?ng s? h?u m?t l??ng không nh? nh?ng ?ng d?ng không c?n thi?t. Tuy v?y, tr?i nghi?m s? d?ng h?ng ngày nhìn chung v?n khá m??t mà.

N?u ch?a t?ng dùng qua các dòng smartphone th??ng hi?u Oppo, thì v?i F1s 2017, b?n h?n c?ng s? c?m th?y r?i b?i cách mà nhà s?n xu?t này thi?t k? h? th?ng menu ?i?u khi?n máy.

Oppo F1s 2017 c?ng không h? tr? thay nóng SIM/th? nh? m?t cách hoàn h?o vì máy luôn yêu c?u và s? t? kh?i ??ng l?i m?i khi phát hi?n có thao tác v?i khoang ch?a.

M?c dù t?c ?? kh?i ??ng l?i c?a máy không h? lâu, nh?ng thi?t ngh? ?ây th?c s? là m?t ?i?m tr? không th? khoan nh??ng.

???c bi?t, Oppo F1s 2017 hi?n ?ã có th? lên ??i b?ng phiên b?n ColorOS phát tri?n trên n?n Android 6. Test Lab c?ng ?ã th? vo?c và thành công. Tuy nhiên, vi?c lên ??i theo cách mà Oppo cung c?p hi?n t?i (không qua hình th?c c?p nh?t b?ng OTA nh? truy?n th?ng) s? khi?n ng??i dùng m?t toàn b? tin nh?n, l?ch s? cu?c g?i có trên máy. 

Oppo F1s 2017: Selfie ??p... nh?ng ch?a ?ã 4
Ch?t l??ng hình ?nh ch?p b?ng camera tr??c c?a Oppo F1s t?t nh? mong ??i.

Riêng v?i camera, trong môi tr??ng ánh sáng thu?n l?i, c? máy ?nh tr??c l?n sau trên Oppo F1s 2017 ??u cho k?t qu? t?t nh? mong ??i t? ?? chi ti?t, màu s?c, kh? n?ng ?o sáng t? ??ng và t?c ?? l?y nét. Test Lab nh?n th?y kh? n?ng ?o sáng t? ??ng trên camera c?a Oppo F1s 2017 ch? th?c s? b?i khi môi tr??ng ánh sáng ph?c t?p ho?c khi ch?p ng??c sáng m?nh.

May m?n là v?i tính n?ng tinh ch?nh nhanh ?? sáng khun hình ngay trong giao di?n ch?p ?nh, ng??i dùng v?n có th? d? dàng “kéo” sáng ?? có ???c khuôn hình ?ng ý. Trong môi tr??ng thi?u sáng, camera chính trên Oppo F1s 2017 xu?t hi?n nhi?u h?t khá nhi?u khi?n hình ?nh m?t ?i ?? chi ti?t nhi?u h?n h?n so v?i khi ch?p th? nghi?m trong môi tr??ng thu?n l?i. May m?n là ch?t l??ng s?c màu không b? ?nh h??ng nghiêm tr?ng. V?i camera tr??c, thi?t ngh? n?u mu?n có nh?ng shot hình selfie v?a v?n khi thi?u sáng, ng??i dùng nên “kéo” sáng b?ng tay và k?t h?p thêm tính n?ng dùng toàn b? giao di?n màn hình 5,5 inch làm ?èn flash ?? bù sáng cho khuôn m?t.

Xét v? m?t ?ng d?ng, Oppo tuy không cung c?p nhi?u ch? ?? ch?p ?nh nh? nh?ng m?u smartphone ch?p ?nh khác, nh?ng bù l?i nhà s?n xu?t l?i cho ng??i dùng k?t h?p ph?i sáng kép t? c? camera tr??c l?n camera sau thay vì ch? gi?i h?n trên duy nh?t m?t camera. Oppo F1s c?ng h? tr? tùy ch?n ch?p ?nh th? công nên ng??i dùng có th? tùy nghi sáng tác ?? có b?c hình ph?i sáng ??p. 

Vài hình ?nh ch?p th? t? camera trên Oppo F1s:

Dù còn ít nhi?u h?n ch? khi ch?p ?nh trong môi tr??ng thi?u sáng, nh?ng Oppo F1s 2017 l?i x?ng ?áng nh?n m?t ?i?m c?ng v? th?i gian dùng pin. Th? nghi?m b?ng PCMark for Android cho th?y Oppo F1s 2017 d? dàng v??t qua m?c 8 gi?.

Th?c t? s? d?ng cho th?y máy c?ng th?a n?ng l??ng cho 2 ngày 1 ?êm s? d?ng cho các tác v? h?ng ngày (không ch?i game n?ng) ch? v?i m?t l?n s?c. Oppo F1s 2017 c?ng ch? m?t t?m 1 gi? 30 phút ?? s?c ??y pin. Thi?t ngh? n?u m?nh d?n trang b? cho máy SoC có quy trình s?n xu?t nh? h?n thay vì tr?ng d?ng SoC s?n xu?t trên quy trình 28nm c?a MediaTek, th?i gian dùng pin s? còn t?ng ?áng k?.

Nhìn chung, Oppo F1s 2017 ?ã cho th?y nh?ng c?i ti?n v? hi?u n?ng, dung l??ng l?u tr?, thích h?p cho ng??i dùng yêu thích ch?p ?nh b?ng ?i?n tho?i. Máy c?ng có th?i gian dùng pin kh?e, th?i gian s?c ng?n, ch?t l??ng ?nh ch?p không th? chê khi môi tr??ng thu?n l?i.

?áng ti?c là Oppo F1s 2017 v?n ch?a h? tr? ng??i dùng nâng c?p lên phiên b?n h? ?i?u hành phát tri?n trên n?n Android m?i h?n m?t cách truy?n th?ng, b? c?c giao di?n c?u hình máy còn r??m rà, khó làm quen v?i ng??i dùng m?i.

Thêm hình ?nh chi ti?t m?u smartphone selfie Oppo F1s: 

Oppo F1s 2017: Selfie ??p... nh?ng ch?a ?ã 5
Oppo F1s 2017: Selfie ??p... nh?ng ch?a ?ã 6
Oppo F1s 2017: Selfie ??p... nh?ng ch?a ?ã 7
Oppo F1s 2017: Selfie ??p... nh?ng ch?a ?ã 8
Oppo F1s 2017: Selfie ??p... nh?ng ch?a ?ã 9
Oppo F1s 2017: Selfie ??p... nh?ng ch?a ?ã 10
Oppo F1s 2017: Selfie ??p... nh?ng ch?a ?ã 11
Oppo F1s 2017: Selfie ??p... nh?ng ch?a ?ã 12
Oppo F1s 2017: Selfie ??p... nh?ng ch?a ?ã 13

Thay l?i k?t: Công tâm mà nói, Oppo F1s 2017 là m?t chi?c smartphone s? h?u hi?u n?ng kh?e, pin t?t và h?n bao gi? h?t là kh? n?ng ch?p ?nh "phê nh? con tê tê" ? nhi?u ?i?u ki?n môi tr??ng, ??c bi?t là ?nh t? s??ng (selfie).

D?u th?, m?i th? s? th?m chí còn tuy?t v?i h?n, mãn nhãn và "phiêu" h?n n?u F1s 2017 có ???c nh?ng s?c m?nh, công ngh? phù h?p ?? s?n sàng ??i m?t v?i nh?ng khung c?nh thi?u sáng. C?nh ?ó, s? có m?t ??i b? không ph?i tín ?? Oppo c?m th?y "h?t h?ng" vì F1s 2017 thua kém "chúng b?n" khi ch?y trên n?n t?ng Android 5.1, thay vào ?ó chí ít c?ng ph?i là Android 6.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 99
 • Khách viếng thăm: 97
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 3,418
 • Tháng hiện tại: 280,242
 • Tổng lượt truy cập: 53,007,729

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058