tam quoc

 

Moto M: trải nghiệm mượt mà, chụp ảnh đẹp

Đăng lúc: Thứ ba - 02/05/2017 18:54 - Người đăng bài viết: admin
 

Thiết nghĩ những nét son về camera, pin, trải nghiệm người dùng, thiết kế đẹp và còn chống vấy nước của Moto M có thể xóa nhòa nhược điểm về chất lượng hiển thị và việc sản phẩm thua thiệt về việc chỉ dùng Android Marshmallow.

 • Oppo F3 Plus: Ch?p ?nh c?c ch?t, selfie nhóm c?ng ??p
 • Lenovo K6 Note và K6 Power: Dáng ??p, pin kh?e, hi?u n?ng t?t
 • Asus ZenFone 3 Max 5.5: Smartphone pin kh?ng, thi?t k? ??p
 • Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t
 • Asus ZenFone Go TV: smartphone sành ?i?u, xem tivi di ??ng không c?n Internet

Moto M là m?u smartphone t?m trung ???c thi?t k? h??ng ??n ng??i dùng yêu thích cái ??p, s? ti?n d?ng, hi?u n?ng và ???ng nhiên h? tr? ??y ?? nh?ng tính n?ng t?ng c??ng ?áng chú ý khác. V? ngo?i hình, Moto M tho?t trông khá thanh l?ch v?i 2 tùy ch?n tông màu nhã nh?n, th?i trang. Máy c?ng có thi?t k? nguyên kh?i kim lo?i c?ng cáp, kh? n?ng ch?ng v?y n??c nh? l?p ph? nano bên trong, vi?n màn hình m?nh mai, nên thon g?n h?n chút ??nh so vài m?u smartphone 5,5 inch hi?n ??i khác trên th? tr??ng.

Ngay t? l?n ti?p xúc ??u tiên, Moto M ?ã mang l?i cho Test Lab c?m giác thân thu?c vì s?n ph?m m?i c?ng mang nhi?u nét t??ng ??ng v?i dòng s?n ph?m Motorola Moto X. Moto M c?ng ch?ng t? là m?t s?n ph?m r?t ???c nhà s?n xu?t ch?m chút. C? th?, s?n ph?m m?i c?ng có thi?t k? màn hình vát cong 2.5d, b?o m?t vân tay tích h?p , các nút ch?c n?ng v?a t?m tay h?n các m?u Moto X và quan tr?ng là c? ph?n ?p l?ng kèm theo máy c?ng ???c thi?t k? “né” các v? trí nh? khay SIM c?ng nh? d?i ?ng-ten h?a h?n mang l?i ch?t l??ng “sóng gió” ?n ??nh h?n trong g?n nh? m?i hoàn c?nh.

Moto M: tr?i nghi?m m??t mà, ch?p ?nh ??p 1
Moto M có giá bán hi?n ? m?c 6,99 tri?u ??ng.

C?ng t? nh?ng ti?p xúc th?c t?, Test Lab th?c s? ?ánh giá cao thi?t k? l?p b?o v? màn hình c?a Moto M b?i dù s? d?ng nhi?u nh?ng v?n cho c?m giác t??ng tác r?t m??t mà và ít bám dính d?u vân tay. Ti?c là ch?t l??ng màu s?c trên panel IPS 5,5 inch Full HD c?a Moto M v?n còn ít nhi?u h?n ch? khi?n hình ?nh trông có ph?n l?nh h?n th?c t?. May m?n là ?? chi ti?t, ?? t??ng ph?n, ?? nh?y c?m ?ng, góc quan sát c?ng nh? kh? n?ng ?i?u ti?t ?? sáng t? ??ng ??u ? m?c khá t?t.

Test Lab c?ng ?ánh giá cao vi?c Moto M g?n nh? ???c cài ??t b?n Android c? b?n nh?t c?a Google và nhà s?n xu?t c?ng không “t?ng” kèm thêm nhi?u ph?n m?m không c?n thi?t nh? m?t s? s?n ph?m khác t?ng th? nghi?m. Thi?t ngh? v?i Moto M, ngay c? ng??i dùng l?n ??u làm quen v?i smartphone Android c?ng có th? d? dàng s? d?ng. Tuy v?y, s? th?t là m?t là ?i?m c?ng cho s? hoàn h?o n?u Moto M ???c cài ??t s?n Android 7 Nougat thay vì ch? d?ng l?i ? phiên b?n Marshmallow.

Xét v? ph??ng di?n ph?n c?ng, Moto M c? b?n nghe khá h?p d?n v?i b? x? lý 8 nhân xung nh?p 2,2GHz, b? nh? RAM 4GB, 32GB b? nh? trong kèm khe c?m th? microSD ?? m? r?ng thêm không gian l?u tr? lên ??n 256GB khi c?n. So v?i các s?n ph?m c?nh tranh trong t?m giá 7 tri?u, Moto M c?ng là chi?c smartphone Android trang b? RAM dung l??ng cao h?a h?n ?? s?c “cân” c? nh?ng tác v? khó ?òi h?i nhi?u tài nguyên c?a thi?t b?.

Moto M: tr?i nghi?m m??t mà, ch?p ?nh ??p 2
B?o m?t vân tay tích h?p trên Moto M có ?? nh?y t?t, kh? n?ng l?u 5 d?u vân tay. Th? nghi?m th?c t? c?ng cho th?y c?m bi?n vân tay chính xác ? g?n nh? m?i góc ??.

Tuy v?y, qua th? nghi?m b?ng các công c? benchmark v?n th??ng dùng, có th? nh?n th?y hi?u su?t c?a Moto M ch?a th?c s? n?i b?t so v?i các ??i th? c?nh tranh. C? th? h?n, trong phép th? hi?u n?ng ??n nhân, Moto M v?n t? ra nhún nh??ng m?u F1s 2017 c?a Oppo. May m?n là phép th? hi?u n?ng t?ng th? ?o b?ng c? Antutu và PCMark ??u cho th?y Moto M h?n h?n F1s 2017, m?u Lenovo K6 Note. Quá trình hi?n th?c hóa s? li?u Moto M c?ng ?? s?c “cân” nh?ng t?a game n?ng v?i thi?t l?p ?? h?a ? m?c cao, nh?ng ???ng nhiên t?c ?? t?i game c? b?n v?n không th? nhanh nh? nh?ng s?n ph?m trang b? SoC ngang t?m t? Qualcomm. Quá trình tr?i nghi?m ng??i dùng h?ng ngày c?ng cho th?y Moto M c? b?n v?n ?áp ?ng t?t và thi tho?ng xu?t hi?n tình tr?ng lag khi l??t Facebook trong tình tr?ng r?t nhi?u ?ng d?ng ch?y n?n.

V?i camera, Test Lab ?ánh giá cao kh? n?ng ch?p ?nh trên c? camera tr??c và sau c?a Moto M trong môi tr??ng ánh sáng t?t b?i cân b?ng tr?ng, ?? t??ng ph?n, ?? chi ti?t và màu s?c hoàn h?o nh? mong ??i. Kh? n?ng l?y nét t? ??ng c?a máy ?n ??nh, t?c ?? và có ?? chính xác cao khi môi tr??ng thu?n l?i. Tuy v?y, trong môi tr??ng ánh sáng ph?c t?p, ho?c khi thi?u sáng, kh? n?ng l?y nét c?a Moto M ?ôi khi ch?a th?t t?t nh? mong ??i và khi?n hình ?nh b? out nét nh?.

Moto M: tr?i nghi?m m??t mà, ch?p ?nh ??p 3
?? chi ti?t ?nh ch?p c? b?n v?n r?t t?t khi ch?p ?nh vào lúc x? chi?u.

Nh?ng bù l?i, ng??i dùng c?ng có th? yên tâm khoe v?i b?n bè nh?ng shot hình seflie b?i Moto M c?ng h? tr? tính n?ng làm ??p t? ??ng và làm sáng khuôn m?t t? nhiên b?ng ?èn n?n màn hình (có th? ch?nh tông màu) khi selfie trong môi tr??ng ánh sáng h?n ch?. ?ng d?ng ch?p ?nh cài ??t s?n c?ng cho phép ch?p ?nh không ch?m – dùng các c? ch? ngón tay ho?c cài ??t ch?p h?n gi? (3 giây) thay vì ph?i ch?m tr?c ti?p vào nút ch?p ?nh – r?t thích h?p khi ch?p ?nh selfie cùng b?n bè. Test Lab c?ng hài lòng v?i ?? r?ng c?a camera tr??c vì trong cùng m?t kho?ng cách, khung hình mà Moto M thu ???c nhi?u h?n trong khi v?n không khi?n các nhân v?t sát bìa ?nh b? méo mó khó coi. Riêng v?i video, Moto M d??ng nh? không h? tr? b?t k? công ngh? ?n ??nh hình ?nh nào nên dù ch?t l??ng video khá ?n, nh?ng các chuy?n ??ng dù nh? c?ng ??u th? hi?n rõ m?n m?t trên khung hình.

Moto M: tr?i nghi?m m??t mà, ch?p ?nh ??p 4
?? nh?y c?m ?ng k?t h?p cùng ?? 'm??t' c?a b? m?t màn hình th?c s? là m?t ?i?m son bù tr? cho ph?n khuy?t v? ch?t l??ng màu s?c c?a Moto M.

Không th? ch?i cãi Moto M là m?t chi?c smartphone ??p, giao di?n d? dùng, hi?u n?ng ?? mang l?i tr?i nghi?m m??t trong h?u h?t tác v? h?ng ngày. Ch?t l??ng camera trên Moto M c?ng ?áp ?ng t?t nhu c?u ch?p ?nh khi môi tr??ng thu?n l?i. Máy c?ng có dung l??ng l?u tr? tích h?p d? d?, có th? cho th?i gian s? d?ng pin tr?n ngày dài. Quan tr?ng h?n là Moto M còn có kh? n?ng ch?ng v?y n??c. Tuy v?y, Test Lab v?n c?m th?y có chút ti?c nu?i khi Moto M còn ít nhi?u h?n ch? v? ch?t l??ng hi?n th? và v?n ch?a ???c cài ??t s?n Android Nougat .

Moto M: tr?i nghi?m m??t mà, ch?p ?nh ??p 5
K?t qu? hi?u n?ng c?a Moto M.

Thêm hình ?nh ch?p th? t? camera c?a Moto M: 

 

 

Chi ti?t k?t qu? th? nghi?m hi?u n?ng Moto M: 

 

 

Thêm hình ?nh chi ti?t smartphone Moto M:

Moto M: tr?i nghi?m m??t mà, ch?p ?nh ??p 6
Có m?t t?i Test Lab là m?u Moto M phiên b?n màu Gold. Máy ???c bán kèm ph? ki?n ?p l?ng b?ng nh?a c?ng, tai nghe, adaptor và c? b? d?ng c? giúp tháo l?p SIM d? dàng h?n.
Moto M: tr?i nghi?m m??t mà, ch?p ?nh ??p 7
Ph? ki?n ?p l?ng v?i thi?t k? né d?i ?ng-ten trên m?t l?ng máy.
Moto M: tr?i nghi?m m??t mà, ch?p ?nh ??p 8
Máy h? tr? 2 SIM nh?ng 1 khay dùng chung v?i th? nh?.
Moto M: tr?i nghi?m m??t mà, ch?p ?nh ??p 9
Moto M ???c trang b? ngõ USB Type-C.
Moto M: tr?i nghi?m m??t mà, ch?p ?nh ??p 10
??nh máy là micro th? 2 và ngõ c?m tai nghe 3,5mm.
Moto M: tr?i nghi?m m??t mà, ch?p ?nh ??p 11
Các nút ch?c n?ng t?p trung h?u h?t ? c?nh ph?i máy và có b? trí khá v?a t?m tay.
Moto M: tr?i nghi?m m??t mà, ch?p ?nh ??p 12
Moto M c?ng có thi?t k? vát cong nh? m?t l?ng mang l?i c?m giác c?m n?m v?a tay.
Moto M: tr?i nghi?m m??t mà, ch?p ?nh ??p 13
Moto M khá m?nh mai khi không dùng ph? ki?n ?p l?ng ?i kèm.

 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 140
 • Khách viếng thăm: 139
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 3,805
 • Tháng hiện tại: 431,192
 • Tổng lượt truy cập: 52,578,001

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058