tam quoc

 

Điện thoại màn hình gập tạo dấu ấn

Đăng lúc: Thứ hai - 10/04/2017 02:44 - Người đăng bài viết: admin
 

Trong năm 2017 Samsung sẽ tung ra một chiếc điện thoại thông minh có thể biến thành máy tính bảng.

  • AOC gi?i thi?u màn hình 4K cho dân thi?t k?

 

?i?n tho?i màn hình g?p t?o d?u ?n 1

Thông tin này ?ã rò r? cách nay vài tháng. Cho dù ch?a có xác nh?n nào t? Samsung nh?ng nh?ng gì di?n ra t?i h?i ch? ?i?n t? tiêu dùng CES 2017 ?ã cho th?y s?p ??n Samsung s? t?o m?t c?n s?c th?c s?, có th? là ngay trong ??u n?m nay v?i m?t chi?c ?i?n tho?i có th? g?p ???c.

??n nay, th? gi?i di ??ng ?ang có hai tr??ng phái chính: máy tính b?ng và ?i?n tho?i thông minh. Máy tính b?ng r?t ti?n ?? ??c t?p chí và sách, gõ v?n b?n dài v?i bàn phím r?i, xem ?nh và l??t web. Còn ?i?n tho?i thông minh l?i r?t thích h?p ?? nh?n tin và nói chuy?n. Do v?y, các nhà thi?t k? công nghi?p luôn mu?n h?p nh?t hai dòng s?n ph?m di ??ng này l?i.

M?t thi?t b? nh? v?y s? kh? thi n?u có kh? n?ng "bi?n hình", b?ng cách g?p m?: m? ra là máy tính b?ng, g?p l?i là ?i?n tho?i. Theo m?t chuyên gia máy tính thì b?n có th? mong ch? m? chi?c ?i?n tho?i ra và màn hình c?a nó s? r?ng g?p ?ôi. Ngoài tính linh ??ng nh? v?y, ng??i dùng c?ng s? có thêm m?t s? tính n?ng m?i nh? có th? g?p ?i?n tho?i l?i ?? bi?n nó thành m?t thi?t b? ??c e-book , c?ng gi?ng nh? cách b?n d? d? cu?n sách ra ?? ??c vài trang v?y.

Samsung ?ã theo ?u?i thi?t k? g?p này ít nh?t là 4 n?m qua, ??n nay ?ã phát tri?n ???c m?t th? nôm na là "c? nhân t?o", có th? ??y và kéo m?t thành ph?n c?a ?i?n tho?i vào v? trí m?i mà không làm h? h?i. ??n nay, cu?i cùng hãng c?ng ?ã s?n sàng chia s? công ngh? này v?i th? gi?i và giúp ng??i dùng không ph?i mang cùng lúc hai món v?a ?i?n tho?i v?a máy tính b?ng.

?i?n tho?i màn hình g?p t?o d?u ?n 2
Chi?c ?i?n tho?i thông minh này c?a Moxy Group có th? g?p l?i thành vòng ?eo tay.

Các nhà phân tích di ??ng cho r?ng vi?c có ???c c? hai m?u thi?t k? trong m?t thi?t b? s? th?c s? thay ??i cách s? d?ng c?a m?i ng??i. B?n không ch? t?o ra m?t m?u mã ?i?n tho?i m?i, mà còn xoá nhoà nh?ng dòng s?n ph?m khác.

Các ??i th? c?nh tranh c?ng ?ang h??ng ??n cùng ki?u s?n ph?m nh? v?y. Trong cu?c tri?n lãm h?i hè n?m ngoái, Lenovo c?ng trình làng m?t chi?c ?i?n tho?i thông minh m?u có th? g?p sát vào c? tay ng??i dùng, bi?n chi?c ?i?n tho?i thành thi?t b? ?eo . Su?t n?m 2016 v?a qua, m?t nhà s?n xu?t Trung Qu?c tên là Moxi Group c?ng h?a ??a ra dòng ?i?n tho?i thông minh cao c?p có th? g?p ???c. Nh?ng rõ ràng, Samsung nhanh h?n c?, ??u tiên ??a ra m?t thi?t b? có màn hình th?c s? g?p l?i ???c.

N?u Samsung ??a ra ???c m?t ?i?n tho?i nh? v?y, ?ó s? là phát súng khai cu?c cho ki?u ?i?n tho?i ph?ng, hình ch? nh?t có th? g?p và m? ra ???c, t?o b??c ngo?t m?i v? thi?t k? ?i?n tho?i, k? t? th?i Apple tung ra chi?c iPhone ??u tiên vào n?m 2007. Các nhà s?n xu?t ?ã thí nghi?m thành công v?i lo?i kính có th? b? cong ???c và màn hình l?n h?n, nh?ng h?u h?t ?i?n tho?i hi?n nay ??u ???c thi?t k? d?a theo nguyên m?u c?a chi?c iPhone g?c.

?i?n tho?i màn hình g?p t?o d?u ?n 3
?i?n tho?i v?i màn hình u?n cong c?a Samsung.

?i?n tho?i ??n gi?n, b?n ch?c ?ã t?n t?i lâu nay là b?i lo?i thi?t k? màn hình g?p ch?a th?c s? ?n ??nh, b?n. Nh?ng thành ph?n c?ng nh? pin c?ng ph?i có th? b? cong ???c, cùng v?i màn hình, ho?c ph?i ??t nh?ng thành ph?n c?ng ?ó ra kh?i vùng ???c g?p.

M?t chuyên gia máy tính ?ã t? mình t?o ra m?t chi?c ?i?n tho?i thông minh g?p ???c trong phòng thí nghi?m c?a h?i n?m ngoái, và ông th? qua hàng tr?m lo?i màn hình khác nhau tr??c khi ch?n m?t lo?i màn hình ??a vào s? d?ng cho ?i?n tho?i, ?ó là màn hình OLED do LG Display s?n xu?t. Màn hình OLED có m?t t?m phim m?ng, ch?a các thành ph?n có th? phát sáng khi có dòng ?i?n ?i qua b? m?t. Các nhà thi?t k? r?t chu?ng lo?i màn hình này khi ??a ra nh?ng m?u TV và thi?t b? di ??ng có ki?u dáng cong, b?i vì chúng không c?n m?t t?m n?n g? gh? hay các t?m màng l?c ánh sáng phía sau nh? công ngh? LCD.

Samsung c?ng hi?n là nhà cung c?p t?m panel OLED l?n nh?t th? gi?i. N?m 2013, hãng ?ã tr?ng bày m?u s?n ph?m v?i màn hình OLED có th? b? cong ???c t?i tri?n lãm CES . K? t? ?ó, gi?i công ngh? b?t ??u trông ch? m?t ?i?u th?n k? nào ?ó, k? v?ng s? s?m có ???c m?t chi?c ?i?n tho?i thông minh d?a trên công ngh? màn hình có th? g?p ???c này.

Theo nhà s?n xu?t, thách th?c l?n nh?t khi ch? t?o ?i?n tho?i g?p ???c là làm sao gi? ???c m?i ?i?m ?nh trong màn hình LG v?i các ?i?m k?t n?i, ?? chúng có th? ch?u ???c nhi?u l?n g?p. ?? ??n gi?n h?n, ng??i ta dùng m?t màn hình chính ch? có 720 ?i?m ?nh, và nh?n ra r?ng các ch?t li?u có trong nh?ng m?u ?i?n tho?i thông th??ng l?i không th? phù h?p v?i thi?t k? m?i. Các b?n m?ch làm b?ng kim lo?i, và nh?ng kim lo?i này r?t d? v? khi ch?u áp l?c. Do v?y, khi ch? t?o màn hình g?p, ??n gi?n là chúng ta không th? s? d?ng ???c nh?ng kim lo?i này.

M?t gi?i pháp có th? ???c thay cho b?n m?ch thông th??ng là s? d?ng k? thu?t in b?n m?ch ?? tích h?p vào nh?ng b?n m?ch c?c m?ng và anten ???c vát ph?ng, b? trí d?c theo b? m?t c?a ?i?n tho?i. V? lý thuy?t, k? thu?t này có th? giúp ?i?n tho?i g?p ???c b?ng cách gi?m ???c r?t nhi?u linh ki?n l?n và linh ki?n d? v? c?n có trong thi?t b?. Tuy nhiên, cách d? nh?t là hàn c?ng chúng vào, là k? thu?t r?t hi?m khi ???c s? d?ng trong quy trình s?n xu?t ?i?n tho?i.

Theo IDC, ??n nay, ch? có hai công ty trên th? gi?i có th? s?n xu?t ?i?n tho?i v?i màn hình g?p cho th? tr??ng: Samsung và LG. Ch? m?i n?m ngoái t?i CES, LG có tr?ng bày m?t màn hình OLED v?i b? dày ch?a t?i 1mm, có th? cu?n l?i ???c nh? t? gi?y. Nh?ng theo ?ánh giá thì th?i gian, tính ph?c t?p và chi phí s?n xu?t là nh?ng v?n ?? hi?n nay, có ngh?a là b?t k? s?n ph?m màn hình g?p, cu?n nào xu?t hi?n trong n?m nay ??u s? r?t ??t ??, thu?c dòng s?n ph?m cao c?p.

Samsung ?ang c?n m?t cú hích tinh th?n sau v? Galaxy Note 7 n?m ngoái, khi?n hãng ph?i m?t ??n 17% l?i nhu?n, t??ng ???ng 7 t? USD trong quý ?ó. M?t lo?i ?i?n tho?i g?p bóng b?y có th? giúp hãng tái d?ng hình ?nh và uy tín c?a mình. Tuy nhiên, ?ó c?ng là chi?n l??c kinh doanh r?i ro cao. "Không ai mu?n g?p nhi?u r?i ro v?i m?t thi?t b? trông r?t ??p, và sau ?ó, kho?ng 2.000 l?n g?p, nó l?i b? h?”, m?t nhà phân tích ?ánh giá.

Samsung ch?a ??a ra l?i nh?n xét nào v? k? ho?ch c?a mình trong n?m 2017 nên ng??i dùng còn ph?i ch? xem hãng làm gì ti?p theo. 

?i?n tho?i màn hình g?p t?o d?u ?n 4
M?t m?u ?i?n tho?i có th? u?n cong thành vòng ?eo tay c?a Lenovo.

PC World VN 02/2017


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 111
  • Khách viếng thăm: 108
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 3,469
  • Tháng hiện tại: 280,293
  • Tổng lượt truy cập: 53,007,780

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058