tam quoc

 

Bavapen James Bond: Bản lĩnh smartphone Việt, giá tốt

Đăng lúc: Thứ sáu - 03/03/2017 22:24 - Người đăng bài viết: admin
 

Bavapen James Bond sở hữu nhiều tính năng tiện dụng, selfie tốt, song ở một chừng mực nào đó thì giao diện người dùng vẫn chưa thực sự tương xứng với vẻ đẹp ngoại hình.

 • Asus ZenFone Go TV: smartphone sành ?i?u, xem tivi di ??ng không c?n Internet
 • Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t
 • ?ánh giá smartphone pin trâu Freetel Priori 3S
 • ?ánh giá smartphone Bavapen B525
 • D-Link DIR-809: Wi-Fi Router chu?n AC giá c?c t?t, d? c?u hình

Bavapen James Bond là m?u smartphone ???c Thành Công Mobile thi?t k? theo phong cách Anh Qu?c, ngo?i hình s?n ph?m tuy ??n gi?n, nh?ng v?n mang l?i nét sang ch?nh ??c tr?ng. So v?i các s?n ph?m t?ng gi?i thi?u, Bavapen James Bond không ch? ??p, mà còn ???c nâng c?p nh? v? ph?n c?ng và quan tr?ng h?n h?t có l? chính là camera selfie c?ng ???c nâng lên m?c 13MP cùng ?ng kính góc r?ng và ?èn flash LED tr? sáng nh? camera chính ? phía sau.

Bavapen James Bond có m?t trên th? tr??ng ? m?c giá 2,99 tri?u ??ng cho các tùy ch?n màu s?c là ?en, b?c và vàng h?ng.

Có m?t t?i Test Lab là chi?c Bavapen James Bond phiên b?n màu vàng h?ng sang ch?nh và c?ng không kém ph?n c?ng cáp nh? b? cánh kim lo?i phay x??c t??ng ph?n n?i b?t v?i ph?n màn hình ?en bóng.

Bavapen James Bond: B?n l?nh smartphone Vi?t, giá t?t 1
Bavapen James Bond.

T? nh?ng ti?p xúc ban ??u, Test Lab nh?n th?y Bavapen James Bond có ngo?i hình th?c s? c?ng cáp. Thi?t k? nhôm nguyên kh?i bo cong ??u các góc c?nh và còn ???c vát ph?n l?ng càng t?o c?m giác ch?c tay khi s? d?ng. Màn hình 5,5 inch trên Bavapen James Bond c?ng trông khá “m??t” nh? ki?u vát cong ??u các c?nh vi?n và c?ng cho c?m giác tho?i mái khi th?c hi?n các thao tác ?i?u khi?n c?m ?ng ? khu v?c rìa màn hình h?n so v?i ki?u màn hình ph?ng nh? nh?ng s?n ph?m t?ng gi?i thi?u.

Bavapen James Bond v?n mang phong cách thi?t k? nút Home c?m ?ng cùng các phím ch?c n?ng ??c tr?ng c?a Android t?a nh? ng??i anh em B525.

Tuy nhiên, ki?u thi?t k? các nút ch?c n?ng trên Bavapen James Bond có ph?n khó ??nh v? h?n, nh?t là v?i ng??i dùng l?n ??u làm quen v?i n?n t?ng Android. Nhà s?n xu?t c?ng không trang b? ?èn n?n LED cho các nút c?m ?ng này và ???ng nhiên, ng??i dùng s? ph?i m?t ít nhi?u th?i gian làm quen ban ??u ?? có th? s? d?ng máy thu?n th?c và trông chuyên nghi?p nh? ?i?p viên h?n trong môi tr??ng thi?u sáng. May m?n là nh?ng nút ch?c n?ng c?m ?ng trên Bavapen James Bond h? tr? khá nhi?u c? ch? ?i?u khi?n c?m ?ng hi?n ??i. ??n c?, ng??i dùng có th? ch?m ?úp nút Home ?? t?t màn hình mà không c?n ch?m ??n nút ngu?n nh? thông th??ng, ho?c nh?n gi? Home ?? truy c?p nhanh các ?ng d?ng ?ang m?.

Nh?ng công b?ng mà nói, ? m?c giá d??i 3 tri?u ??ng thì m?t ngo?i hình c? nh? Bavapen James Bond là h?p lý, b?i l? ?i?u mà khách hàng c?n chính là hi?u n?ng và ?? b?n c?a s?n ph?m.

Bavapen James Bond: B?n l?nh smartphone Vi?t, giá t?t 2
Thi?t k? nhôm nguyên kh?i c?ng cáp, b?o m?t vân tay nh?y.

Dù v?n còn t?n t?i ?i?m tr? v? s? ti?n d?ng cho ng??i dùng ph? thông ?ang mu?n làm quen v?i n?n t?ng Android, nh?ng bù l?i, Bavapen James Bond cho ch?t l??ng hi?n th? khá t?t so v?i t?m giá. Dù ch? h? tr? ?? phân gi?i ? m?c c? b?n, 1280x720 pixel, nh?ng Test Lab th?c s? c?m th?y hài lòng v?i ?? s?c nét ký t? c?ng nh? hình ?nh c?a khung hình 5,5 inch mà Bavapen James Bond ???c trang b?. Ch?t l??ng màu s?c c?a panel màn hình IPS này c?ng th?c s? lôi cu?n khi tái hi?n g?n nh? chu?n xác s? khác bi?t r?ch ròi gi?a nh?ng gam màu nóng, l?nh và trung tính trong các phép th?. Ch?t l??ng màu s?c hình ?nh trên Bavapen James Bond c?ng không g?p b?t k? tr? ng?i nào khi Test Lab th? quan sát t? nh?ng góc h?p. Tuy v?y, Test Lab th?c s? c?m th?y ti?c nu?i vì b? icon ?ng d?ng ?ã không ?? h?p d?n ?? tô ?i?m thêm cho giao di?n khung hình 5,5 inch c?a Bavapen James Bond.

Riêng v? hi?u n?ng, so v?i m?u Bavapen B525 t?ng th? nghi?m, m?u Bavapen phiên b?n ?i?p viên James Bond c?ng cho th?y nh?ng c?i ti?n v? ph?n c?ng mà nhà s?n xu?t ?ã th?c hi?n. ??n c?, phép th? hi?u n?ng x? lý ??n nhân ?o b?ng Geekbench c?a Bavapen James Bond ??t 570 ?i?m, cao h?n m?c 413 ?i?m mà Bavapen B525 t?ng ghi ???c và th?m chí còn cao h?n m?c 486 ?i?m c?a m?u Asus ZenFone Go TV v?n dùng b? x? lý hàng hi?u M?. 

Xuyên su?t quá trình hi?n th?c hóa s? li?u, Test Lab nh?n th?y Bavapen James Bond c?ng có khá nhi?u ?i?m son nh? kh? n?ng m? camera khá nhanh. C?ng ch? v?i m?t cú ch?m nh? tay trên c?m bi?n vân tay tích h?p, màn hình 5,5 inch ngay l?p t?c ???c m? khóa và b?t sáng. Quá trình ?i?u h??ng gi?a các trang màn hình, chuy?n ??i s? d?ng ?ng d?ng n?n trên Bavapen James Bond c?ng không h? gây cho Test Lab c?m giác “s??ng” khi thao tác nhanh. N?u so v?i m?u Bavapen B525 , tình tr?ng ì ?ch khi th? “ép t?i” Bavapen James Bond b?ng nh?ng ?ng d?ng n?ng ho?c ch?y ?a nhi?m ?ã ???c c?i thi?n nhi?u. Bavapen James Bond c?ng “cân” t?t nh?ng t?a game n?ng v?i thi?t l?p ?? h?a t?i thi?u và c?ng không h? b? tình tr?ng t?t ?ng d?ng ??t ng?t ngoài ý mu?n.

Bavapen James Bond: B?n l?nh smartphone Vi?t, giá t?t 3
?ng d?ng camera tích h?p c?ng h? tr? ??y ?? ch? ?? ch?p ?nh c? b?n.

N?u c?ng so v?i m?u B525, Bavapen James Bond th?c s? ?ã cho th?y nh?ng c?i ti?n c? v? ph?n m?m. C? th? h?n, n?n t?ng h? ?i?u hành Android trên Bavapen James Bond ?ã ???c nâng c?p lên b?n Marshmallow thay vì Lollipop nh? tr??c ?ây. Thêm vào ?ó, Bavapen James Bond còn ???c ?óng gói kèm hàng lo?t tính n?ng nh? ?i?u khi?n 1 tay (thu nh? giao di?n c?m ?ng ?? t??ng tác d? h?n ch? b?ng m?t tay), m? sáng màn hình c?p k?, ch?p hình/quay phim nhanh, kh? n?ng quét mã v?ch, ?i?u ti?t âm l??ng b?ng 2 ngón tay. Bavapen James Bond còn tích h?p nút ch?c n?ng t?a nh? Assistive touch c?a iPhone cho phép ng??i dùng khóa màn hình, kích ho?t ch? ?? màn hình luôn sáng, khóa nút Menu và Back khi ch?i game, ho?c v? nh?ng ký hi?u ?? m? nhanh m?t ?ng d?ng ?ã ???c ch?n tr??c ?ó.

V?i camera, Bavapen James Bond c? b?n c?ng trang b? camera chính ?? phân gi?i ? m?c 13MP. Tuy nhiên, camera tr??c trên phiên b?n “?i?p viên” ?ã ???c t?ng c??ng lên ?? phân gi?i t??ng ???ng camera chính. Th? nghi?m th?c t? cho th?y ch?t l??ng ?nh ch?p trên camera chính c?ng ?ã có nh?ng c?i ti?n rõ r?t. C? th?, Test Lab có th? b?t nét nhanh h?n, kh? n?ng l?y nét t? ??ng và ?o sáng c?a camera trên Bavapen James Bond c?ng nh?y và ?n h?n trong môi tr??ng ánh sáng thu?n l?i. ?? chi ti?t hình ?nh trên c? 2 camera tr??c và sau nhìn chung c?ng ?? x?p vào m?c khá so v?i t?m giá. Trong môi tr??ng ánh sáng ph?c t?p, Bavapen James Bond ?ôi khi c?ng có chút “??n ?o” trong vi?c khóa nét và ?o sáng, song thi?t ngh? ?ây th?c s? không ph?i là m?t chi ti?t ?áng chê trách. 

 

Nhìn chung, Bavapen James Bond ?ã cho th?y nh?ng b??c c?i ti?n trong khâu thi?t k? ngo?i hình s?n ph?m c?ng nh? cân ??i gi?a ph?n c?ng và các tính n?ng ph? tr?. Test Lab th?c s? hài lòng v?i ch?t l??ng hi?n th? c?a m?u smartphone này. Thi?t ngh? s? th?t hoàn h?o n?u nh? Thành Công Mobile “tút” l?i v? ??p cho giao di?n ng??i dùng c?a Bavapen James Bond.

Thêm hình ?nh chi ti?t m?u smartphone Bavapen phiên b?n "?i?p viên":

Bavapen James Bond: B?n l?nh smartphone Vi?t, giá t?t 4
Bavapen James Bond: B?n l?nh smartphone Vi?t, giá t?t 5
Bavapen James Bond: B?n l?nh smartphone Vi?t, giá t?t 6
Bavapen James Bond: B?n l?nh smartphone Vi?t, giá t?t 7
Bavapen James Bond: B?n l?nh smartphone Vi?t, giá t?t 8
Bavapen James Bond: B?n l?nh smartphone Vi?t, giá t?t 9
Bavapen James Bond: B?n l?nh smartphone Vi?t, giá t?t 10
Bavapen James Bond: B?n l?nh smartphone Vi?t, giá t?t 11
Bavapen James Bond: B?n l?nh smartphone Vi?t, giá t?t 12
Bavapen James Bond: B?n l?nh smartphone Vi?t, giá t?t 13
Bavapen James Bond: B?n l?nh smartphone Vi?t, giá t?t 14

 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 44
 • Khách viếng thăm: 43
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 15,705
 • Tháng hiện tại: 302,746
 • Tổng lượt truy cập: 51,800,599

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058