tam quoc

 

Asus ZenFone Go TV: smartphone sành điệu, tivi di động

Đăng lúc: Thứ sáu - 03/02/2017 17:49 - Người đăng bài viết: admin
 

ZenFone Go TV được cải tiến về hiệu năng, thời lượng pin, nền tảng Android và khả năng xem miễn phí các kênh truyền hình kỹ thuật số.

  • Moto Z: Smartphone bi?n hình, hi?u n?ng cao, giá ??t
  • Asus ZenBook UX410: Dáng ??p, giá h?p d?n
  • ?ánh giá smartphone Asus ZenFone 3 Max 5.5
  • ?ánh giá Wi-Fi Router 3 b?ng t?n MU-MIMO Linksys EA9500
  • ?ánh giá card ?? h?a Asus RX 480 Strix Gaming OC 8GB

ZenFone Go TV là m?u smartphone v?a ???c Asus tung ra th? tr??ng g?n ?ây nh? là m?t s?n ph?m không ch? dùng ?? k?t n?i, c?p nh?t tin t?c h?ng ngày, mà còn có th? dùng ?? xem truy?n hình nh? m?t chi?c TV thu nh?.

V? ngo?i hình, Asus ZenFone Go TV c?ng mang trên mình nh?ng ???ng nét g?i nh? series s?n ph?m ZenFone 2 và ng??i anh em ZenFone Go t?ng gi?i thi?u. ??n c?, ZenFone Go TV c?ng có thi?t k? m?m m?i b?i b?n góc máy ???c bo tròn, m?t l?ng máy c?ng ???c vát cong theo h??ng lòng bàn tay ng??i dùng và c?ng s? d?ng ph?n l?n v?t li?u nh?a. ZenFone Go TV c?ng ???c Asus vay m??n thi?t k? ?p kim lo?i v?i các ???ng phay ??c tr?ng cho dòng s?n ph?m ZenFone giúp t?o hi?u ?ng ánh sáng ??p m?t ngay bên c?nh d??i màn hình và c? ki?u b? trí nút t?ng gi?m âm l??ng ? m?t v?n th??ng th?y trên các m?u ZenFone 2 t?ng gi?i thi?u.

Hi?n t?i, Asus ZenFone Go TV hi?n có 3 phiên b?n màu s?c g?m ?en xám, b?c và vàng ánh kim và m?c giá vào kho?ng 3,49 tri?u ??ng.

Asus ZenFone Go TV: smartphone sành ?i?u, tivi di ??ng 1
Asus ZenFone Go TV.

V? ph??ng di?n ph?n c?ng, Asus ZenFone Go TV ???c trang b? b? x? lý lõi t? Qualcomm Snapdragon 400 (MSM8928), RAM 2GB, b? nh? trong 32GB, khe c?m th? microSD, màn hình 5,5 inch HD, pin 3.010mAh. Máy c?ng h? tr? Bluetooth 4.0, k?t n?i tai nghe 3,5mm, Wi-Fi, GPS và ???c cài ??t s?n Android 5.1.1. ZenFone Go TV c?ng ???c Asus trang b? camera chính 13MP kh?u ?? f/2.0 kèm ?èn flash LED tr? sáng, camera selfie c?ng ??t m?c 5MP h? tr? nh?n di?n khuôn m?t, l?y nét t? ??ng cùng hàng lo?t tính n?ng ch?p ?nh h?p d?n. M?u smartphone ZenFone Go TV ???c Asus kh?ng ??nh có th? b?t ???c h?n 40 kênh t?i Vi?t Nam tùy khu v?c và xem TV t?i h?n 40 qu?c gia trên th? gi?i hoàn toàn mi?n phí thông qua sóng truy?n hình k? thu?t s? DVB-T2.

Xét trên c?u hình ph?n c?ng, Asus ZenFone Go TV nhìn chung c?ng không h? thua thi?t nh?ng s?n ph?m trong cùng phân khúc. Qua nh?ng công c? ?ánh giá v?n th??ng dùng, có th? nói Asus ZenFone Go TV nhìn chung cho ?i?m s? ??u ? m?c ch?p nh?n ???c. So v?i ng??i anh em ZenFone Go t?ng th? nghi?m, Asus ZenFone Go TV c?ng cho th?y nh?ng c?i ti?n ?áng chú ý v? hi?u n?ng nh? nhà s?n xu?t ?ã chuy?n qua dùng b? x? lý c?a nhà s?n xu?t SoC M? h? tr? m?c xung nh?p cao h?n và hi?u su?t ?? h?a c?ng ???c c?i thi?n h?n.

Asus ZenFone Go TV: smartphone sành ?i?u, tivi di ??ng 2
C?m camera chính trên ZenFone Go TV ???c t?ng c??ng ?èn flash LED tr? sáng kép thay vì s? d?ng duy nh?t bóng LED nh? ZenFone Go.

Th?m chí trong phép th? hi?u n?ng t?ng th? Antutu, Asus ZenFone Go TV ??t 26.984 ?i?m, v??t m?t c? m?u VIBE K5 Plus v?n ch? ??t 22.743 ?i?m trong cùng phép th? (VIBE K5 Plus có giá bán khi ra m?t ngót nghét 4 tri?u ??ng). Tuy v?y, c?n hi?u r?ng m?u SoC mà VIBE K5 Plus s? d?ng c? b?n v?n ???c x?p h?ng cao h?n b? x? lý mà Asus trang b? cho ZenFone Go TV, nh?t là kho?n ?? h?a và x? lý ?a nhân. May m?n là tr?i nghi?m th?c t? t?i Test Lab cho th?y Asus ZenFone Go TV v?n ?? s?c cho nhu c?u s? d?ng h?ng ngày nh? c?p nh?t m?ng xã h?i, l??t web, phim ?nh tr?c tuy?n qua kênh Youtube vì t?c ?? truy xu?t d? li?u c?a ROM mà máy s? d?ng th?c s? t?c ??. Xuyên su?t quá trình hi?n th?c hóa s? li?u, Asus ZenFone Go TV c?ng cho th?y kh? n?ng v?n hành m??t mà khi Test Lab chuy?n nhanh gi?a các trang màn hình, chuy?n ??i ?ng d?ng n?n. Asus ZenFone Go TV ???ng nhiên c?ng có th? gi?i trí v?i game, song do h?n ch? v? hi?u n?ng ?? h?a, nên nh?ng tr?i nghi?m game s? không th? m??t nh? các s?n ph?m trang b? RAM nhi?u h?n ho?c b? x? lý Qualcomm ??i m?i h?n.

Riêng v?i ch?c n?ng TV, ZenFone Go TV ???c Asus cài ??t s?n ?ng d?ng SoloTV v?i giao di?n thân thi?n, nhi?u ch? ?? không h? thua kém các ??u thu k? thu?t s? nh?: xem th?i gian th?c trên các kênh, l?ch ch??ng trình s?p chi?u, h?n gi? xem ch??ng trình, l?a ch?n ph? ?? tùy thích theo nhu c?u ? các kênh phim qu?c t?, hay t?o danh sách kênh yêu thích ?? d? theo dõi và chuy?n kênh khi c?n thi?t. Bên c?nh ?ó, ZenFone Go TV c?ng s? giúp ng??i dùng yên tâm vì không còn b? l? m?t b? phim yêu thích ho?c nh?ng tr?n c?u ??nh cao khi ch?a có th?i gian r?nh ?? theo dõi.

Asus ZenFone Go TV: smartphone sành ?i?u, tivi di ??ng 3
ZenFone Go TV có th? xem các kênh truy?n hình k? thu?t s? mi?n phí HD khá m??t.

Th? nghi?m th?c t? ch?c n?ng xem TV trên Asus ZenFone Go TV t?i khu v?c Qu?n 1 - TP.HCM cho th?y s? l??ng kênh tìm th?y và có th? xem khá nhi?u, h?n 100 kênh. Tuy nhiên, do v?n ?? v? b?n quy?n và khu v?c ??a lý, nên ng??i dùng Asus ZenFone Go TV ch? có th? xem nh?ng kênh truy?n hình mi?n phí. Test Lab nh?n th?y ?a ph?n kênh truy?n hình mi?n phí ?a ph?n t?p trung ? n?a d??i danh sách các kênh dò ???c. Th? ?i?m qua các kênh truy?n hình ch?t l??ng HD, Test Lab nh?n th?y Asus ZenFone Go TV cho ch?t l??ng hình ?nh và âm thanh m??t mà, không h? b? tình tr?ng gi?t hình hay b?t k? tr? ng?i nào. ?ng d?ng xem TV cài ??t s?n c?ng h? tr? tùy ch?nh ?? sáng, âm l??ng tr?c quan. Ti?c là loa tích h?p v?n còn thi?t thòi v? âm l??ng và ch?t l??ng nên nh?ng tr?i nghi?m âm thanh s? không th?t “?ã” nh? khi gi?i trí v?i âm nh?c. 

 

C?ng t? th? nghi?m th?c t?, Test Lab nh?n th?y sau 2 gi? xem TV b?ng Asus ZenFone Go TV v?i thi?t l?p ?? sáng màn hình h?n 60% dung l??ng pin tiêu hao ch? t?m 60%. K?t qu? này nhìn chung khá ?n vì khi ?o ki?m b?ng PC Mark for Android, Asus ZenFone Go TV c?ng cho k?t qu? ??t m?c 7 gi? 6 phút. N?u s? d?ng máy v?i c??ng ?? cao, pin tích h?p có th? cho th?i gian s? d?ng tr?n v?n 24 gi?. Tuy nhiên, k?t qu? này ch? mang tính ch?t tham kh?o vì th?c th? s? d?ng s? thay ??i tùy theo th?i l??ng kích ho?t 3G, thi?t l?p ?? sáng màn hình và nhi?t ?? môi tr??ng.

Riêng v?i camera, t? nh?ng tr?i nghi?m th?c t?, Test Lab nh?n th?y ZenFone Go TV khá ???c ?u ái khi ?ng d?ng ch?p ?nh ?i kèm h? tr? hàng lo?t ch? ?? ch?p ?nh v?i các thi?t l?p t?i ?u cho ng??i dùng không thua kém các ?àn anh c?ng thu?c dòng ZenFone ra m?t g?n ?ây. Nh? ?ã ?? c?p, m?t s? ch? ?? ch?p ?nh cài ??t s?n nh? Night, Slow motion, Time Lapse, HDR c?ng có th? dùng cho camera tr??c. Th? nghi?m th?c t? cho th?y ch?t l??ng camera trên ZenFone Go TV nhìn chung ch?p nh?n ???c khi th? nghi?m trong môi tr??ng ánh sáng thu?n l?i. Kh? n?ng ?o sáng t? ??ng trên ZenFone Go TV tuy ch?a th?t nh?y bén và chính xác, nh?ng ng??i dùng có th? t? cân ch?nh ?? sáng khung hình ?? có ???c k?t qu? trông hài hòa h?n b?ng cách ch?m gi? ?i?m l?y nét và thay ??i v? trí thanh tr??t t?ng gi?m ?? sáng trong giao di?n ch?p ?nh. 

 

Riêng v?i ph?n m?m, Test Lab ?ánh giá cao vi?c Asus h? tr? ??y ?? tính n?ng ti?n ích cho ZenFone Go TV nh? ch?m ?úp ?? t?t/m? màn hình thay cho nút c?ng. Ng??i dùng c?ng có th? kích ho?t nhanh ?ng d?ng camera, g?i ?i?n tho?i ngay trên màn hình t?t d? dàng.Tuy v?y, l??ng ?ng d?ng cài ??t s?n không c?n thi?t v?n còn khá nhi?u.

Nhìn chung, Asus ZenFone Go TV có th? xem là m?t b?n nâng c?p ?áng giá t? m?u ZenFone Go t?ng gi?i thi?u. V?i b?n nâng c?p này, ng??i dùng còn có th? th??ng th?c các kênh truy?n hình k? thu?t s? mi?n phí mà không c?n ph?i b?t TV. Test Lab c?ng ?ánh giá cao ch?t l??ng màn hình c?ng nh? c?i thi?n v? th?i gian dùng pin c?a ZenFone Go TV. Thi?t ngh? s? th?t tr?n v?n n?u nh? Asus trang b? cho ZenFone Go TV n?n t?ng Android 6 Marshmallow thay vì ch? d?ng l?i ? phiên b?n Android 5.1.1 nh? hi?n t?i.

Thêm hình ?nh chi ti?t smartphone Asus ZenFone Go TV:

Asus ZenFone Go TV: smartphone sành ?i?u, tivi di ??ng 4
ZenFone Go TV c?ng có thi?t k? n?p l?ng b?ng nh?a nhám, ?? bám t?t và có th? tháo r?i ?? thao tác v?i 2 khay SIM, khay th? nh?.
Asus ZenFone Go TV: smartphone sành ?i?u, tivi di ??ng 5
Máy c?ng có thi?t k? mang ??m phong cách ZenFone.
Asus ZenFone Go TV: smartphone sành ?i?u, tivi di ??ng 6
N?p l?ng và c? pin c?a ZenFone Go TV có th? tháo r?i d? dàng.
Asus ZenFone Go TV: smartphone sành ?i?u, tivi di ??ng 7
Máy h? tr? 2 SIM và có th? thao tác mà không c?n can thi?p ??n pin.

Asus ZenFone Go TV: smartphone sành ?i?u, tivi di ??ng 8
ZenFone Go TV trang b? camera tr??c h? tr? nhi?u ch? ?? ch?p ?nh, quay phim h?p d?n.
Asus ZenFone Go TV: smartphone sành ?i?u, tivi di ??ng 9
Loa ngoài b? trí ? m?t l?ng máy.
Asus ZenFone Go TV: smartphone sành ?i?u, tivi di ??ng 10
ZenFone Go TV v?n s? d?ng thi?t k? nút ngu?n ? ??nh máy.
Asus ZenFone Go TV: smartphone sành ?i?u, tivi di ??ng 11
Giao ti?p micro USB b? trí ? c?nh d??i.
Asus ZenFone Go TV: smartphone sành ?i?u, tivi di ??ng 12
ZenFone Go TV c?ng có thi?t k? m?t l?ng vát cong t?o c?m giác ch?c tay trong khi v?n giúp máy trông m?nh mai.
Asus ZenFone Go TV: smartphone sành ?i?u, tivi di ??ng 13
Adaptor ?i kèm.
Asus ZenFone Go TV: smartphone sành ?i?u, tivi di ??ng 14
Ph? ki?n không th? thi?u khi ng??i dùng mu?n xem phim trên ZenFone Go TV.
Hình ?nh giao di?n và m?t s? tính n?ng ?áng chú ý trên ZenFone Go TV:

 

 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 32
  • Hôm nay: 26,491
  • Tháng hiện tại: 578,457
  • Tổng lượt truy cập: 45,303,317

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058