tam quoc

 

Asus ZenFone 3 Max 5.5: Smartphone pin khủng, thiết kế đẹp

Đăng lúc: Thứ năm - 09/03/2017 04:14 - Người đăng bài viết: admin
 

Asus ZenFone 3 Max 5.5 thực sự là bản nâng cấp đáng giá cho những ai cần một chiếc smartphone khỏe, pin khủng và sở hữu nhiều tính năng phụ trợ hấp dẫn.

  • ?ánh giá smartphone Asus ZenFone 3 Laser
  • ?ánh giá laptop siêu m?ng Asus ZenBook 3
  • ?ánh giá smartphone Asus ZenFone 3 Max
  • ?ánh giá smartphone Bavapen B525
  • ?ánh giá laptop 2-trong-1 Dell Inspiron 13 5368

Ngay t? tên g?i thì ZenFone 3 Max 5.5 (tên mã ZC553KL) ?ã cho th?y ?ây là s?n ph?m ???c Asus t?p trung "làm ??m" s? k?t h?p gi?a nh?ng ??c ?i?m c?a dòng smartphone ZenFone 3 Series m?i nh?t và m?c dung l??ng pin “kh?ng” t?ng làm nên tên tu?i c?a hãng này khi ra m?t chi?c ZenFone Max tr??c ?ây.

V? c? b?n, Asus ZenFone 3 Max 5.5 là m?t b?n nâng c?p t? m?u smartphone pin kh?ng Asus ZenFone 3 Max (ZC520TL) v?n trang b? màn hình 5,2 inch mà Test Lab - PC World Vietnam t?ng th? nghi?m. ??n gi?n vì ZenFone 3 Max 5.5 ?ã ???c Asus nâng c?p lên màn hình 5,5 inch Full HD, b? x? lý 8 nhân t?m trung Qualcomm Snapdragon 430, h?a h?n t?ng c??ng ?áng k? th?i gian dùng pin dù v?n gi? nguyên m?c dung l??ng 4.100mAh nh? m?u ZenFone 3 Max. Bên c?nh ?ó, camera chính c?a Asus ZenFone 3 Max 5.5 c?ng ???c t?ng ?? phân gi?i c?m bi?n hình ?nh lên m?c 16MP, ?ng kính ?? m? l?n f/2.0 và c?ng tích h?p l?y nét laser th? h? th? 2 cùng tính n?ng l?y nét theo pha hi?n ??i.

Asus ZenFone 3 Max 5.5: Smartphone pin kh?ng, thi?t k? ??p 1
Asus ZenFone 3 Max 5.5 hi?n có có 4 tùy ch?n s?c màu g?m vàng cát, b?c b?ng giá, h?ng và xám Titan.

Không ch? v?y, di?n tích vùng làm vi?c và gi?i trí trên Asus ZenFone 3 Max 5.5 c?ng ???c c?i thi?n ?áng k? vì c?m phím ??c tr?ng cho n?n t?ng Android ?ã ???c d?i ra kh?i giao di?n màn hình c?m ?ng. So v?i ng??i anh em ZenFone 3 Max (5,2 inch), phiên b?n 5,5 inch m?i v?n trông r?t g?n gàng, th?m chí ch? nh?nh h?n chút ??nh v? chi?u cao thân máy.

Thi?t k?

V? ngo?i hình, Asus ZenFone 3 Max 5.5 nhìn chung c?ng mang trên mình phong cách thi?t k? t?a nh? m?u ZenFone 3 Max 5.2 t?ng gi?i thi?u. C? th?, ZenFone 3 Max 5.5 c?ng mang dáng v? r?t hi?n ??i, sang ch?nh b?i thi?t k? màn hình vát cong 2.5D và ???ng khung vi?n siêu m?ng, ch? 2,25mm.

Chính nh?ng y?u t? này ?ã giúp m?u smartphone pin kh?ng Asus ZenFone 3 Max 5.5 v?n trông r?t thon g?n, dù ?ã ???c n?i r?ng di?n tích làm vi?c lên m?c 5,5 inch và cho dù toàn b? c?m phím c?m ?ng ??c tr?ng c?a n?n t?ng Andoid ?ã ???c d?i ra ph?n khung vi?n màn hình. N?u so v?i phiên b?n ZenFone 3 Max, chi?c Asus ZenFone 3 Max 5.5 th?c s? ch? nh?nh cao và dày h?n chút ít, nh?ng bù l?i, s?n ph?m m?i cho c?m giác ch?c tay h?n. Test Lab ?ánh v?n giá cao vi?c Asus c? g?ng duy trì ?? m?ng cho Asus ZenFone 3 Max 5.5 ? m?c 8,3mm, nh?t là khi xét trên m?c dung l??ng pin và kích th??c màn hình mà hãng này công b?.

T?a nh? ng??i anh em c?a mình, Asus ZenFone 3 Max 5.5 c?ng không h? thua kém v? tính th?m m? nh? k?t h?p ki?u thi?t k? màn hình vát cong v?i c?nh máy vát cong d?ng ch? “c” ôm tr?n lòng bàn tay ng??i dùng, chi ti?t m?t l?ng máy gia công t? m? không h? nh?y d?u vân tay cho dù s? d?ng nhi?u. D?u v?y, xét v? ?? “tr?n tr??t” Asus ZenFone 3 Max 5.5 v?n ngang ng?a v?i phiên b?n pin kh?ng 5,2 inch và vì v?y ng??i dùng ra nhi?u m? hôi tay c?ng nên c?n th?n khi s? d?ng máy.

Hình ?nh chi ti?t m?u smartphone Asus ZenFone 3 Max 5.5: 

 

Màn hình

Nh? ?ã ?? c?p, Asus ZenFone 3 Max 5.5 ?ã ???c n?i r?ng kích th??c khung hình lên m?c 5,5 inch. N?u so v?i m?c 5,2 inch trên phiên b?n Asus ZenFone 3 Max t?ng th? nghi?m, giá tr? chênh l?ch nghe có v? nh? không ?áng k?. Tuy v?y, nh? khéo léo bài trí c?m phím c?m ?ng n?m ngoài giao di?n màn hình, nên tr?i nghi?m th?c t? cho th?y Asus ZenFone 3 Max 5.5 th?c s? có nhi?u không gian làm vi?c và gi?i trí h?n h?n so v?i ng??i anh em c?a mình.

Asus ZenFone 3 Max 5.5: Smartphone pin kh?ng, thi?t k? ??p 2
Ch?t l??ng hi?n th? c?a ZenFone 3 Max 5.5 ?ã ???c c?i ti?n nhi?u v? ?? chi ti?t c?ng nh? màu s?c hình ?nh.

V? ch?t l??ng hi?n th?, vi?c t?ng c??ng ?? phân gi?i màn hình c?a Asus ZenFone 3 Max 5.5 lên m?c Full HD c?ng giúp mang l?i nh?ng c?i ti?n th?y rõ v? ?? chi ti?t hình ?nh. Ch?t l??ng s?c màu nhìn chung không có nh?ng thay ??i rõ r?t, song khung hình 5,5 inch này v?n th?a h??ng ??y ?? nh?ng ?u ?i?m v? ?? t??ng ph?n, ?? bão hòa c?ng nh? ?? ??ng nh?t màu s?c t? ng??i anh em c?a mình.

Asus ZenFone 3 Max 5.5 c?ng có ?? nh?y ?i?u khi?n c?m ?ng t?t nh? mong ??i. N?u so v?i m?u smartphone pin kh?ng ZenFone Max và c? m?u ZenFone 3 Max th? nghi?m g?n ?ây, ?? nh?y c?m ?ng và s? l??ng ?i?m c?m ?ng t??ng tác ??ng th?i trên Asus ZenFone 3 Max 5.5 ?ã có nhi?u c?i ti?n. Bên c?nh ?ó, ?? sáng màn hình trên ZenFone 3 Max 5.5 c? b?n cho ch?t l??ng hi?n th? khá t?t khi s? d?ng ngoài tr?i. Tính n?ng ?i?u ti?t ?? sáng t? ??ng c?ng r?t m??t mà, uy?n chuy?n tr??c nh?ng thay ??i c?a môi tr??ng th? nghi?m.

Th?i l??ng pin

V?i Asus ZenFone 3 Max 5.5 n?u li?c qua các ??c t? k? thu?t, h?n ng??i dùng s? nh?n th?y phiên b?n nâng c?p này không h? ???c nhà s?n xu?t chú tr?ng t?ng c??ng m?c dung l??ng pin. Tuy v?y, k?t qu? th? nghi?m b?ng PCMark for Android cho th?y k?t qu? th?c s? ?n t??ng. C? th?, trong phép th? hi?u n?ng pin dùng công c? này, Asus ZenFone 3 Max 5.5 cho th?i gian dùng pin ??n 774 phút, v??t xa m?c 683 phút mà ng??i anh em Asus ZenFone 3 Max t?ng ??t ???c và gây “s?c” vì h?n h?n nh?ng m?u smartphone trang b? pin dung l??ng ??n 5.000mAh (xem bi?u ??).

Asus ZenFone 3 Max 5.5: Smartphone pin kh?ng, thi?t k? ??p 3

Thi?t ngh?, Asus ?ã tính toán k? l??ng trong vi?c ch?n l?a cân nh?c nâng c?p ph?n c?ng c?a chi?c ZenFone 3 Max 5.5 này trong khi l?i quy?t ??nh gi? nguyên m?c dung l??ng pin t? ng??i anh em c?a mình. T? k?t qu? th?i l??ng pin này, có th? nh?n th?y rõ ràng m?u SoC mà Asus ZenFone 3 Max 5.5 s? d?ng ?ã phát huy t?t kh? n?ng qu?n lý n?ng l??ng c?a mình cho dù v?n ???c s?n xu?t trên quy trình 28nm.

Th? nghi?m th?c t? cho th?y dù ch?p ?nh nhi?u, Asus ZenFone 3 Max 5.5 v?n c?m c? t?t ???c 2 ngày 1 ?êm. N?u s? d?ng bình th??ng ?? c?p nh?t m?ng xã h?i, tin t?c tr?c tuy?n, gi?i trí nh? nhàng v?i video và game ??n gi?n, t?n su?t ch?p ?nh th?p, pin 4.100mAh trên Asus ZenFone 3 Max 5.5 c?ng có th? cho th?i gian s? d?ng h?n 2 ngày 2 ?êm. V?i Asus ZenFone 3 Max 5.5, ng??i dùng c?ng không ph?i canh cánh lo v? th?i gian s?c pin cho máy vì th?i gian s?c ??y pin t? m?c “báo ??ng ??” ch? t? 2 ??n 2 gi? 30 phút. Không ch? có kh? n?ng t? rút ng?n th?i gian s?c cho b?n thân nh? adaptor ?i kèm ?ã ???c t?ng c??ng lên m?c công su?t cao h?n g?p ?ôi, ZenFone 3 Max 5.5 c?ng có th? s?c ng??c v?i dòng ?i?n ra lên ??n 1,5A mang l?i kh? n?ng s?c cho thi?t b? khác v?i th?i gian khá ?n t??ng. Th? nghi?m th?c t? cho th?y khi s?c cho m?u Moto X (2015) v?n trang b? pin 2.300mAh và t?ng b? chê là pin y?u, ZenFone 3 Max ch? m?t 30 phút ?? cung c?p 20% dung l??ng cho chi?c smartphone Motorola.

Hi?u n?ng

V?i ZenFone 3 Max, Asus ?ã cho th?y nh?ng c?i ti?n rõ r?t v? hi?u n?ng khi m?nh d?n trang b? cho m?u smartphone pin kh?ng này RAM 3GB và ROM 32GB có t?c ?? sao chép d? li?u nhanh h?n c? nh?ng s?n ph?m ? phân khúc t?m trung có m?c chênh l?ch giá khá cao. Trên phiên b?n ZenFone 3 Max 5.5 th? nghi?m l?n này, RAM 3GB và ROM 32GB t?c ?? cao l?i m?t l?n n?a ???c Asus tr?ng d?ng, nh?ng không ch? v?y, hãng còn lên ??i v?i b? x? lý Qualcomm Snapdragon t?m trung 8 nhân xung nh?p cao h?n. S? k?t h?p này ?ã giúp ZenFone 3 Max 5.5 t?o ra nh?ng cách bi?t rõ r?t, trong ?ó ?áng chú ý nh?t là kho?n hi?u n?ng ?? h?a. ??n c?, ZenFone 3 Max 5.5 trong phép th? 3DMark Ice Storm ??t 9.296 ?i?m, cao h?n h?n m?c 7.245 ?i?m mà ng??i anh em ZenFone 3 Max t?ng th? nghi?m ??t ???c. Không ch? v?y, k?t qu? th? nghi?m t?c ?? ghi d? li?u tu?n t? c?ng cho th?y ZenFone 3 Max 5.5 b? xa chi?c smartphone pin trâu ZenFone 3 Max v?i màn hình 5,2 inch.

Nh?ng cách bi?t ?i?m s? này càng ???c th? hi?n rõ r?t h?n trong quá trình hi?n th?c hóa s? li?u vì Asus ZenFone 3 Max 5.5 có th?a s?c cho nhu c?u s? d?ng h?ng ngày nh? c?p nh?t thông tin tr?c tuy?n, m?ng xã h?i, gi?i trí v?i phim ?nh Full HD. Riêng v?i game, các hi?u ?ng ?? h?a trong nh?ng t?a game n?ng ?ã ???c ZenFone 3 Max 5.5 làm cho trông lung linh h?n trong khi v?n không h? b? tình tr?ng lag, gi?t hay t?t ?ng d?ng ??t ng?t ngoài ý mu?n. 

 

Camera

Nh? ?ã ?? c?p, Asus ZenFone 3 Max 5.5 c?ng ???c Asus ?u ái t?ng ?? phân gi?i c?m bi?n camera chính lên m?c 16MP kèm ?ng kính ?? m? l?n h?n. Không ch? v?y, camera chính c?a máy c?ng ???c nâng c?p thêm l?y nét laser k?t h?p cùng tính n?ng l?y nét theo pha. Nh?ng c?i ti?n này qua quá trình th? nghi?m ?ã cho th?y t?c ?? l?y nét trên Asus ZenFone 3 Max 5.5 ?ã ???c c?i thi?n ?áng k?. C? trong môi tr??ng thi?u sáng, camera chính trên Asus ZenFone 3 Max 5.5 v?n không h? nao núng trong vi?c t? ??ng l?y nét. So v?i chi?c ZenFone 3 Laser v?n c?ng ???c xem là m?t phiên b?n thu g?n t? m?u smartphone ch?p ?nh ZenFone 3 t?ng ghé th?m Test Lab , Asus ZenFone 3 Max 5.5 c?ng không h? thua kém v? kho?n t?c ?? l?y nét. Ch? ?? ch?p ?nh t? ??ng trong môi tr??ng ánh sáng thu?n l?i nhìn chung ?n, có ?? tin c?y cao.

So v?i ng??i anh em c?a mình, kh? n?ng ?o sáng t? ??ng c?a Asus ZenFone 3 Max 5.5 trong môi tr??ng ánh sáng ph?c t?p c?ng ?ã ???c c?i thi?n nhi?u. Fan Asus c?ng có th? ch?m gi? trên màn hình khi l?y nét vào ch? th? c?n ch?p và ngay l?p t?c thanh ?i?u ch?nh ?? sáng s? t? ??ng hi?n ra ngay v? trí ng??i dùng v?a thao tác t?a nh? các m?u smartphone ch?p ?nh khác c?a Asus. V?i tính n?ng này, ng??i dùng v?n có th? sáng tác nh?ng b?c ?nh có ?? sáng ?ng ý nh?t ?? khoe v?i b?n bè trên m?ng xã h?i.

Asus ZenFone 3 Max 5.5: Smartphone pin kh?ng, thi?t k? ??p 4
?nh ch?p s? d?ng ch? ?? ch?p toàn c?nh trên ZenFone 3 Max 5.5.

V?i ?ng d?ng camera cài ??t s?n, ng??i dùng c?ng có hàng lo?t ch? ?? ch?p ?nh thi?t l?p s?n theo t?ng b?i c?nh nh? HDR, Selfie b?ng camera chính b?ng cách t? ??ng dò tìm khuôn m?t, ch? ?? Night và Low Light chuyên ch?p thi?u sáng, làm ??p toàn di?n v?i Beautification, quét mã v?ch v?i ch? ?? QR Code, hay ch?p ?nh toàn c?nh Panorama, ghi hình tua nhanh th?i gian TimeLapse và ch?p ?nh siêu nét Super Resolution. Asus ZenFone 3 Max 5.5 c?ng h? tr? ch? ?? xem tr??c hi?u ?ng màu s?c hình ?nh và c? ch? ?? ch?p th? công v?i thi?t l?p t?c ?? ch?p ch?m ??t m?c 20 giây.

M?u smartphone pin kh?ng Asus ZenFone 3 Max 5.5 c?ng h? tr? ghi hình Full HD, camera tr??c c?ng r?t nhanh nh?y trong vi?c nh?n di?n g??ng m?t ch? nhân và c?ng h? tr? tính n?ng ch?p ?nh làm ??p, ch?p ?nh thi?u sáng và ghi hình tua nhanh th?i gian nh? camera chính.

Asus ZenFone 3 Max 5.5: Smartphone pin kh?ng, thi?t k? ??p 5
?? chi ti?t ?nh ch?p không th? chê.

Ch?t l??ng màu s?c, ?? chi ti?t hình ?nh mà Asus ZenFone 3 Max 5.5 mang l?i nhìn chung ?n và th?a mãn ???c nhu c?u c?a ng??i dùng yêu thích ch?p ?nh b?ng smartphone.

Hình ?nh ch?p th? t? camera c?a Asus ZenFone 3 Max 5.5: 

Video quay t? Asus ZenFone 3 Max 5.5:

Loa ngoài

So v?i m?u ZenFone 3 Max mà Test Lab t?ng ?ánh giá, Asus ZenFone 3 Max 5.5 th?c s? ?ã c?i thi?n ???c nh?ng nh??c ?i?m c?a loa ngoài, nên có th? mang l?i âm thanh x?ng ?áng x?p vào m?c khá t?t. Test Lab ?ánh giá cao vi?c Asus ?ã m?nh d?n d?i loa ngoài c?a ZenFone 3 Max 5.5 xu?ng c?nh d??i máy thay vì ??t trên m?t l?ng nh? tr??c ?ây.

Vi?c b? trí loa này c? b?n giúp lo?i b? tình tr?ng ngh?t m?i ??c tr?ng c?a ki?u thi?t k? loa ngoài ? m?t l?ng máy. V?i s? tr? l?c c?a ?ng d?ng Audio Wizard v?n có kh? n?ng t? ??ng phát hi?n ngu?n nh?c ?? cân ch?nh âm thanh t??ng ?ng, ng??i dùng ???ng nhiên c?ng có th? tùy ch?nh t?ng c??ng âm tr?m, b?ng ho?c thi?t l?p các m?c cân b?ng âm thanh theo s? thích nghe nh?c c?a mình m?t cách d? dàng. Th? nghi?m th?c t? cho th?y các hi?u ?ng âm thanh s? thay ??i rõ r?t nh?t khi dùng headphone. Tuy v?y, loa ngoài có ?? trong tr?o t?t c? khi Test Lab ch?i h?t m?c âm l??ng.

Giao di?n ng??i dùng

T?a nh? các ??i di?n thu?c dòng s?n ph?m smartphone th? h? m?i ZenFone 3 Series, Asus ZenFone 3 Max 5.5 c?ng khoác lên mình “b? cánh” Zen UI 3.0 v?n thiên nhi?u v? tính th?c d?ng giúp ng??i dùng d? làm quen h?n. D?u cho th?y không nhi?u c?i ti?n v? m?t thi?t k?, tô ?i?m màu mè so v?i các phiên b?n Zen UI tr??c, nh?ng ZenFone 3 Max 5.5 v?i Zen UI 3.0 trên n?n Android Marshmallow v?n mang l?i cho ng??i dùng ?? tùy ch?n ?? d? dàng cá nhân hóa chi?c smartphone yêu thích theo phong cách riêng c?a mình.

C? th?, ng??i dùng có th? trang trí chi?c ZenFone 3 Max 5.5 c?a mình b?ng nh?ng b? Theme t?i thêm, ho?c t?i v? nh?ng b? ?nh n?n “mùa nào th?c n?y” t? kho mà Asus cung c?p. Giao di?n ZenUI 3.0 m?i c?ng h? tr? các c? ch? ?i?u khi?n c?m ?ng trên màn hình t?t ti?n l?i nh? “W” m? nhanh trình duy?t web, “V” m? camera. Máy c?ng cho phép l?t úp ?i?n tho?i ?? ng?t chuông khi có cu?c g?i ??n, ho?c t?m d?ng ch?i nh?c b?ng cách úp r?i l?t nhanh ?i?n tho?i tr? l?i. Th?c t? s? d?ng cho th?y giao di?n m?i c?ng d? dàng ?? làm quen. Gi?i mê game h?n c?ng s? c?m th?y thú v? v?i ?ng d?ng GameGenie v?n có th? giúp stream giao di?n ch?i game lên các trang m?ng xã h?i. V?i GameGenie, ng??i dùng còn có h?n m?t giao di?n trình duy?t ?? giúp tìm ki?m th? thu?t, h??ng d?n qua ?i game d? dàng h?n. 

Test Lab th?c s? hài lòng v?i vi?c Asus luôn ?u ái làm m?i kho Theme, Wallpaper c?a hãng c?ng nh? kh? n?ng khóa ?ng d?ng b?ng m?t kh?u trên Asus ZenFone 3 Max 5.5 và tính n?ng b?o m?t vân tay m?t ch?m tích h?p trên m?t l?ng máy v?n có ?? nh?y cao, kh? n?ng nh?n di?n d?u vân tay ?a góc ?? và c?ng có th? l?u ??n 5 d?u vân tay khác nhau. Th? nghi?m th?c t? cho th?y c?m bi?n vân tay c?a ZenFone 3 Max 5.5 c?ng h? tr? t?t kh? n?ng tr? l?i cu?c g?i ho?c ch?m ?úp ?? truy c?p nhanh camera khi c?n thi?t.

T?m k?t

Có th? kh?ng ??nh, nh?ng c?i ti?n v? ph?n c?ng th?c s? ?ã giúp Asus ZenFone 3 Max 5.5 kh?e h?n c? trong nh?ng tác v? làm vi?c gi?i trí h?ng ngày c?ng nh? v? th?i gian dùng pin. Không ch? v?y, Asus ZenFone 3 Max 5.5 còn mang trên mình m?t thi?t k? ??p, màn hình s?c nét, ?? sáng t?t cùng nhi?u tính n?ng ph? tr? ?áng khen nh? kh? n?ng s?c ng??c, camera l?y nét nhanh, h? ?i?u hành nhi?u tính n?ng ti?n d?ng.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 132
  • Hôm nay: 13,184
  • Tháng hiện tại: 447,201
  • Tổng lượt truy cập: 53,723,663

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058