tam quoc

 

Snapdragon 835 và tham vọng trở lại đấu trường PC của Qualcomm

Đăng lúc: Thứ ba - 28/02/2017 15:35 - Người đăng bài viết: admin
 

Qualcomm được tường thuật đang làm việc với các nhà sản xuất PC lớn để sử dụng kết hợp Windows 10 với Snapdragon 835, dòng chip mới nhất vừa được giới thiệu trên mẫu smartphone Sony Xperia XZ Premium tại MWC 2017.

  • 85 nhà s?n xu?t trên th? gi?i s? d?ng chip x? lý Qualcomm
  • Chip Qualcomm 64-bit xóa b? ranh gi?i Internet có dây và di ??ng
  • Snapdragon 835 khác bi?t ra sao
  • 5 ?i?u c?n bi?t v? Qualcomm Snapdragon 835
  • Apple A10 lép v? tr??c Qualcomm Snapdragon 835

Theo t? PCWorld, hoàn toàn có c? h?i ?? Snapdragon 835 h? tr? n?n t?ng "th?c t? ?o" Windows Holographic, nh?ng hi?n ch?a có b?t k? tuyên b? nào cho th?y li?u dòng chip di ??ng m?i c?a hãng công ngh? M? s? ???c s? d?ng trên b? headset VR ch?y n?n t?ng Windows.

Hay nói cách khác, Qualcomm ?ang có nh?ng k? ho?ch l?n ?? ??a b? x? lý v?i ki?n trúc ARM hi?n di?n tr? l?i trên các PC ch?y h? ?i?u hành Windows 10. 

Ông Keith Kressin - Phó ch? t?ch cao c?p ph? trách các s?n ph?m t?i Qualcomm Technologies nói r?ng, nh?ng ph?n h?i liên quan ??n s? k?t h?p gi?a Windows 10 v?i Snapdragon 835 là tích c?c, nh?ng rõ ràng là v?n còn ?ó chu?i k? ni?m bu?n liên quan ??n Windows RT - m?t th?t b?i to l?n trong vi?c ??a b? x? lý ARM lên máy tính cá nhân. 

"M?c tiêu là t?o ra m?t ?i?u gì ?ó ?áng tin c?y, ph?i làm cho m?i ng??i th?y r?ng t?i sao nó khác bi?t so v?i Windows RT ", ông Keith Kressin nói.

H?i n?m ngoái 2016, Microsoft và Qualcomm t?ng gi?i thi?u concept c?a các máy tính cá nhân di ??ng (cellular PC), v?n th?c ch?t là các m?u laptop m?ng nh? và tích h?p k?t n?i LTE ???c trang b? b? x? lý Snapdragon 835 .

Snapdragon 835 và tham v?ng tr? l?i ??u tr??ng PC c?a Qualcomm 1
?nh minh h?a.

V? c? b?n, chip này cung c?p nh?ng công ngh? tiên ti?n nh?t nh? Bluetooth 5 và modem t?c ?? gigabit.

Ngoài ra, vài m?u smartphone mô hình c?ng ???c Qualcomm và ??i tác tri?n khai v?i Snapdragon 835. 

??i di?n Qualcomm cho bi?t thêm r?ng, các thi?t b? v?i Snapdragon 835 s? có th?i gian dùng pin dài và ???c ??m r?ng s? luôn ???c k?t n?i v?i Internet. 

Các m?u PC ch?y Windows trang b? Snapdragon 835 s? xu?t hi?n vào cu?i n?m nay, theo PC World.

"Các cellular PC s? có giá ng?t ngào", ông Kressin chia s?, "Chúng s? không th?c s? quá r?, nh?ng c?ng s? không quá ??t".

Tuy nhiên, Snapdragon 835 c?ng s? có m?t trên các m?u smartphone cao c?p, và l? ???ng nhiên là có giá bán cao.

Nh?ng c?ng theo ông Kressin, cu?i cùng thì giá c?a các cellular PC s? ph? thu?c ph?n l?n vào các nhà s?n xu?t máy tính c?ng nh? c?u hình c?a chúng.

V? phó ch? t?ch Qualcomm tin r?ng, m?i th? s? b?t ??u, và chúng ta s? th?y nhi?u s?n ph?m trang b? Snapdragon 835 xu?t hi?n trong n?m 2018 và 2019. 

Dell và HP n?m trong s? nh?ng công ty ?ang có h?ng thú v?i mô hình PC ch?y Windows 10 và trang b? b? x? lý ARM. 

Tuy nhên, nh? ?ã nói ? trên, có 1 rào c?n l?n cho tham v?ng c?a Qualcomm và các ??i tác, ?ó chính là liên minh Windows - ARM t?ng th?t b?i v?i Windows RT . 

Gi?i chuyên gia cho r?ng, th?t b?i c?a Windows RT là do n?n t?ng này không h? tr? các ?ng d?ng x86 thông d?ng, trong khi s? l??ng thi?t b? bán ra l?i ? m?c... ì ?ch. 

Ngoài ra, còn có 1 th?c t? khác, ?ó là ng??i dùng ?ã và ?ang "m?c k?t" v?i các PC c?ng nh? máy tính b?ng x86, và ?i?u này khi?n các nhà s?n xu?t PC nhanh chóng ng?ng cho ra lò các dòng thi?t b? ch?y Windows RT.

D?u th?, tin vui là v?i Snapdragon 835, ng??i dùng s? có th? ch?y ???c t?t c? ?ng d?ng trên n?n t?ng Windows 10. M?i th? s? ???c gi?i quy?t thông qua m?t b? gi? l?p (emulator) mà Microsoft và Qualcomm ?ang t?p c?p xây d?ng.

Các thi?t b? này s? ???c thi?t k? ch? y?u cho nhu c?u duy?t web và các ?ng d?ng thông d?ng, thay vì cung c?p nh?ng hi?u n?ng ? m?c cao cho nhu c?u ch?i game hay ?ng d?ng ch?y trên các máy tr?m.

Snapdragon 835 c?ng ???c k? v?ng là s? t?o ra nh?ng c? h?i khác cho h? sinh thái Windows, trong ?ó có headset h? tr? VR. 

T?i MWC 2017 ?ang di?n ra ? Barcelona - Tây Ban Nha, Qualcomm ?ã trình di?n khá nhi?u b? headset th?c t? ?o Google DayDream s? d?ng chip x? lý Snapdragon 835.

Trong khi ?ó, t?i gian hàng Intel thì kính Microsoft HoloLens c?ng ???c gi?i thi?u, nh?ng ch?y n?n t?ng x86.

Tính ??n th?i ?i?m hi?n t?i, các dòng chip c?a Qualcomm s? không có m?t trên headset ch?y n?n t?ng Windows Holographic headset, nh?ng ?ây là ?i?u mà Microsoft c?n suy ngh? l?i b?i th?c t? là Snapdragon 835 hoàn toàn có th? h? tr? n?n t?ng VR c?a Microsoft.

Windows Holographic có ngu?n g?c t? Windows 10, còn Snapdragon 835 l?i h? tr? Windows 10, vì th? không có khó kh?n gì ?? Snapdragon 835 h? tr? n?n t?ng VR c?a Microsoft.

??i di?n Qualcomm qu? quy?t r?ng, th?i gian là th? mà h? c?n ?? gi?i quy?t bài toán t??ng thích gi?a Snapdragon 835 v?i Windows Holographic.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 67
  • Hôm nay: 8,578
  • Tháng hiện tại: 386,540
  • Tổng lượt truy cập: 52,533,349

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058