tam quoc

 

Bộ xử lý đồ họa: GPU tích hợp không “ngán” game

Đăng lúc: Thứ tư - 23/08/2017 20:38 - Người đăng bài viết: admin
 

Với sự đổi mới công nghệ không ngừng, đồ họa tích hợp ngày càng có chỗ đứng vững chắc trong những dòng PC phổ thông dù rằng chưa thể so bì hiệu năng với những chiếc card đồ họa rời chuyên biệt.

  •   C?n c?nh b? ?ôi card ?? h?a MSI GeForce GT 1030
  • 2 cách c?p nh?t trình ?i?u khi?n c?a card ?? h?a NVIDIA
  • PNY gi?i thi?u lo?t s?n ph?m m?i dành cho game th?
  • S?t ti?n ?o làm bi?n ??ng giá card ?? h?a 

S? khác bi?t gi?a CPU và GPU

Trong m?t chi?c PC, ngoài thành ph?n không th? thi?u là b? x? lý (CPU) thì b? x? lý ?? h?a (GPU) ?óng vai trò c?c k? quan tr?ng khi quy?t ??nh ch?t l??ng hình ?nh (ch?i game, xem phim, x? lý video, d?ng hình ?? h?a 3D), th?m chí x? lý các tác v? tính toán ph?c t?p nh?m gánh t?i cho CPU. Th?c t?, dù v?n có th? d?ng hình ?? h?a nh?ng t?c ?? x? lý c?a b? x? lý Intel Core i7 v?n ch?m h?n r?t nhi?u so v?i GPU (r?i). 

N?u nh? gi?i công ngh? th??ng ca t?ng các ??i CPU 4 nhân, 8 nhân hay 10 nhân có kh? n?ng x? lý ?a lu?ng d? li?u n?i ti?p c?c nhanh thì GPU l?i bao g?m hàng nghìn nhân nh? ???c thi?t k? cho nhu c?u ch?y ?a tác v?. Th?m chí, hi?u n?ng c?a GPU còn m?nh ??n n?i ???c s? d?ng ?? thay th? cho CPU ? nh?ng tác v? không liên quan ??n ?? h?a (x? lý kh?i l??ng d? li?u c?c l?n) trong m?t s? h? th?ng máy tính chuyên ngành khoa h?c công ngh? . 

GPU th??ng ???c nhà s?n xu?t ??t tên theo t?ng dòng s?n ph?m ?? phân bi?t ch?c n?ng và công d?ng c?a chúng. Ch?ng h?n, dòng s?n ph?m Quadro c?a NVIDIA ph?c v? nhu c?u thi?t k? ?? h?a chuyên d?ng cho máy tr?m (workstation), trong khi ?ó dòng s?n ph?m GeForce GTX ???c dùng ?? s?n xu?t card ?? h?a ch?i game ho?c ?áp ?ng nhu c?u ?? h?a thông th??ng cho ?a s? ng??i dùng cá nhân.

B? x? lý ?? h?a: GPU tích h?p không “ngán” game 1

S? khác bi?t gi?a ?? h?a r?i và ?? h?a tích h?p

Có hai lo?i b? x? lý ?? h?a chính: GPU tích h?p và GPU r?i. Nh? tên mô t?, GPU tích h?p là lo?i GPU ???c tích h?p s?n trên CPU và chia s? b? nh? RAM c?a PC. GPU r?i ???c g?n trên b?ng m?ch riêng và ???c trang b? b? nh? VRAM (Video RAM), không chia s? RAM.

V?n ?? mà ng??i dùng cá nhân th??ng th?c m?c là li?u có c?n ph?i trang b? hàng c?c kh?ng nh? NVIDIA GeForce GTX 1080 hay ch? nh? nhàng nh? ?? h?a tích h?p c?a Intel/AMD là ???

Xét v? hi?u su?t ?? h?a hi?n nay, do chia s? b? nh? RAM nên dù m?nh c? nào thì GPU tích h?p c?ng không th? so bì ???c v?i GPU r?i (???c trang b? t? 2-16GB VRAM). ?ó là ?i?u c?n l?u ý n?u b?n ?ang có k? ho?ch ?? ch?i game PC kh?ng v?i thi?t l?p ?? h?a cao nh?t. Do ?ó, n?u mu?n tr?i nghi?m các t?a game cao c?p ho?c thi?t k? ?? h?a 3D (c?n x? lý nhi?u hình ?nh), ng??i dùng s? c?n s? d?ng card ?? h?a r?i m?nh m? ?? có hi?u n?ng cao và rút ng?n th?i gian làm vi?c. 

Tuy nhiên, ng??i dùng v?n phòng ho?c gi?i ch?i game th? thao ?i?n t? ??u có th? t?n d?ng hi?u n?ng t?t t? GPU tích h?p, qua ?ó c?t gi?m chi phí s?m card ?? h?a r?i (n?u không có nhu c?u cao v? ?? h?a). M?t khác, tùy thu?c vào th? h? CPU và GPU tích h?p, ng??i dùng có th? tr?i nghi?m m?t s? trò ch?i yêu thích ? thi?t l?p ?? h?a không quá cao.

Bên c?nh ?ó, vi?c s? d?ng ?? h?a tích h?p tiêu t?n ít ?i?n n?ng h?n và mát h?n card ?? h?a r?i. Không ph?i ng?u nhiên mà h?u h?t máy tính xách tay trang b? s?n card ?? h?a r?i l?i t? ??ng chuy?n sang ?? h?a tích h?p Intel khi không ch?y nh?ng tác v? c?n x? lý ?? h?a. 

B? x? lý ?? h?a: GPU tích h?p không “ngán” game 2

?? h?a tích h?p: ti?n t?i chinh ph?c game 4K

V?i s? ph? bi?n c?a các ??i CPU Intel Core, 2 phiên b?n ?? h?a tích h?p là HD Graphics và Iris Graphics d?n d?n tr? nên quen thu?c v?i ng??i dùng. Trong khi ?ó, b? x? lý Ryzen m?i nh?t c?a AMD l?i ch?a có b?n tích h?p s?n ?? h?a, ph?i dùng kèm card ?? h?a r?i. 

Là GPU tích h?p ph? bi?n nh?t c?a Intel, HD Graphics trong nh?ng b? x? lý Intel Core t? th? h? th? 3 (2012) ?ã b?t ??u có kh? n?ng xu?t hình ?nh ? ?? phân gi?i 4K . V?i th? h? HD Graphics 620/630 hi?n t?i k?t h?p v?i lo?t bo m?ch ch? chipset Intel Z270 , ng??i dùng còn có th? xu?t hình ?nh ra nhi?u màn hình thông qua các giao ti?p USB Type-C/Thunderbolt 3, DisplayPort, Mini DisplayPort ho?c b? ?? USB h? tr? công ngh? DisplayPort. 

Dù ch?a th? ch?y game kh?ng nh? Doom, Dragon Age: Inquisitionhay Rise of the Tomb Raider nh?ng HD Graphics v?n ?? kh? n?ng ?áp ?ng nhu c?u stream video và tr?i nghi?m nhi?u trò ch?i eSport ph? bi?n nh? Dota 2 hay Overwatch ? ?? phân gi?i 1080p. Th?m chí v?i League of Legends và m?t s? trò ch?i khác, HD Graphics ?ã b?t ??u ch?y ???c ? ?? phân gi?i 4K nh?ng t?c ?? khung hình m?i giây (fps) ch?a th?c s? ?n ??nh.

Intel c?ng ?ã phát tri?n GPU tích h?p Iris Graphics v?i m?c tiêu rút ng?n s? chênh l?ch gi?a ?? h?a r?i và ?? h?a tích h?p (có thêm b? nh? eDRAM 64-128MB). Tuy nhiên, Iris Graphics ch?a th?t s? ph? bi?n nh? HD Graphics và ch?a th? so bì ???c v?i GPU r?i. 

Thông s? k? thu?t c? b?n c?a GPU

Memory Bandwidth (b?ng thông b? nh?): là 1 trong nh?ng ??c ?i?m chính c?n xem xét khi ch?n GPU. Memory Bandwidth ?o t?c ?? d? li?u có th? ???c ??c/ghi vào VRAM b?ng card ?? h?a, ???c ?o b?ng gigabyte m?i giây (GB/s). V?i Memory Bandwidth cao thì GPU có th? d?ng hình ?nh nhanh h?n và cho ch?t l??ng hi?n th? t?t h?n. Memory Bandwidth có th? b? ?nh h??ng b?i xung nh?p, bus và ch?ng lo?i b? nh? VRAM. 

Memory Speed (t?c ?? b? nh?): là t?c ?? VRAM ???c ?o b?ng MHz, xác ??nh t?n su?t d? li?u truy?n gi?a VRAM và GPU.

Base Clock (t?c ?? c? b?n): ???c ?o b?ng MHz, Base Clock là t?c ?? t?i thi?u c?a GPU khi ch?y ?ng d?ng ? ?i?u ki?n bình th??ng.

Boost Clock (t?c ?? t?ng c??ng): là t?c ?? có th? ??t ??n c?a GPU khi ch?y các ?ng d?ng. Tùy thu?c vào công su?t và nhi?t ?? c?a h? th?ng PC, ng??i dùng có th? t?ng t?c Boost Clock v??t qua giá tr? g?c mà nhà s?n xu?t ?ã cung c?p.

 

PC World VN 05/2017


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

ca tụng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 78
  • Hôm nay: 13,044
  • Tháng hiện tại: 447,061
  • Tổng lượt truy cập: 53,723,523

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058