tam quoc

 

AMD "lội ngược dòng", thách thức Intel

Đăng lúc: Chủ nhật - 17/06/2018 12:53 - Người đăng bài viết: admin
 

Sau những "đấu đá nội bộ" hồi năm 2016, hãng AMD đã xuống dốc thê thảm, nhưng nay họ đã có được sự trở lại thần kỳ, trở thành đối thủ cực mạnh đối với Intel.

N?m 2016, AMD l?n ??u tiên ??a GPU Navi vào trong l? trình ho?t ??ng t??ng lai c?a mình. Khi ?y, Navi ???c d? ki?n s? xu?t hi?n sau ki?n trúc Vega 7nm, và s? tr? thành th? h? GPU m?i xu?t hi?n trong n?m 2018.
 
Theo WccfTech, vào th?i ?i?m ??u n?m 2016, n?i b? bên trong c?a AMD có mâu thu?n l?n. ? th?i ?i?m này, gi?a b? ph?n ph? trách m?ng ?? h?a - "??i ??", nay là Radeon Technologies Group (RTG), thu?c AMD và CEO Lisa Su có s? b?t ??ng. Khi ?y, Raja Koduri - ng??i ch?u trách nhi?m lãnh ??o RTG, mu?n chuy?n h??ng ho?t ??ng sang m?ng xe t? lái, th?m chí còn xu?t hi?n c? nh?ng l?i ??n r?ng ông mu?n tách h?n b? ph?n ?? h?a c?a công ty ra ngoài.
AMD "l?i ng??c dòng", thách th?c Intel 1
L? trình c? c?a AMD.
Trong khi ?ó, CEO Lisa Su l?i ??nh h??ng là c?n t?p trung ?? "l?y l?i ch? ??ng" c?a AMD trên m?ng th? tr??ng CPU và gi? ?n ??nh cho m?ng th? tr??ng GPU thông qua vi?c phát tri?n các chip ?? h?a bán tùy ch?nh (semi-custom). Theo bà Lisa Su, vi?c tìm cách ?? tr? thành ng??i d?n ??u trong m?ng th? tr??ng GPU là vô cùng t?n kém, nh?t là khi th? tr??ng này ?ang có gã kh?ng l? NVIDIA chi?m l?nh. M?t khác, do ngu?n l?c c?a AMD có h?n, g?n nh? không th? làm ???c ?i?u này, v?y nên ph??ng án t?t nh?t khi ?y là t?m b? qua m?c tiêu ?ó.
 
K?t qu? khi ?y là b? ph?n Radeon Technologies Group ???c thành l?p, phân tách riêng r? hai m?ng nghiên CPU và GPU, cùng thu?c AMD. Radeon Technologies Group ???c giao cho Raja Koduri lãnh ??o. Tuy nhiên, 2/3 nhân s? c?a RTG lúc này ?ã ???c ?i?u ??ng ?? nghiên c?u chip semi-custom m?i - là ki?n trúc Navi dùng cho chip ?? h?a c?a Sony. Cùng ?ó, quy?n t? ch? tài chính c?ng không ???c giao cho Raja Koduri, và ?i?u này có ngh?a RTG ch? còn l?i 1/3 k? s? ?? phát tri?n VGA cho game th?, bên c?nh ?ó h? c?ng hoàn toàn không ???c ch? ??ng v? m?t tài chính.
 
V?i quy?t ??nh táo b?o này, k?t qu? là AMD v??t lên, thành công l?n trong m?ng CPU v?i s? ra ??i c?a dòng vi x? lý Ryzen, c?ng nh? có ???c m?i quan h? h?p tác v?i hai tên tu?i l?n là Apple và Sony. Nh?ng cái giá mà h? ph?i tr? cho s? thành công trong m?ng CPU nói trên là m?ng VGA dành cho game th? c?a AMD ti?p t?c tr? nên t?t h?u so v?i NVIDIA. 
 
Tuy nhiên, may m?n cho AMD khi ?ây l?i là th?i ?i?m mà c?n s?t ti?n mã hóa bùng n?, và hóa ra m?ng VGA v?i ki?n trúc Vega c?a "??i ??" l?i có kh? n?ng ?ào ti?n mã hóa c?c t?t. ?i?u này ?ã khi?n cho VGA c?a AMD bán ??t nh? tôm t??i, mang l?i m?t kho?n thu không h? nh? cho hãng này.
Lý do bà Lisa Su ??a ra quy?t ??nh nói trên th?c ra vô cùng d? hi?u. ?ó là th? tr??ng chip semi-custom v?n là m?t th? tr??ng theo ki?u "ch?c ?n" - l?i nhu?n trên t?ng s?n ph?m không cao, nh?ng l??ng s?n ph?m l?n, nh? v?y mà doanh thu ?em l?i s? h?t s?c ?n ??nh. Ki?n trúc Vega ???c AMD thi?t k? ch? y?u cho Apple, còn Navi hi?n ?ang ???c AMD g?p rút hoàn thi?n ?? Sony s? d?ng cho c? máy ch?i game ??i ti?p theo c?a mình - chi?c PS5.
AMD "l?i ng??c dòng", thách th?c Intel 2
Sau nh?ng "??u ?á n?i b?" h?i n?m 2016, hãng AMD ?ã xu?ng d?c thê th?m, nh?ng nay h? ?ã có ???c s? tr? l?i th?n k?, tr? thành ??i th? c?c m?nh ??i v?i Intel.
Hi?n t?i, m?c dù AMD ?ã gi?i thi?u t?i toàn th? gi?i chi?c VGA ti?n trình 7nm ??u tiên t?i s? ki?n Computex 2018 v?a qua, nh?ng ?ây l?i là m?t chi?c card ?? h?a t?i ?u cho vi?c nghiên c?u AI và machine learning. ?i?u này khi?n cho r?t nhi?u ng??i, ??c bi?t là nh?ng fan c?a "??i ??" c?m th?y có chút h?t h?ng, khi k? v?ng v? m?t chi?c VGA dành cho game th? xu?t hi?n ?? r?i v?n ch?ng th?y gì. Theo nh? nh?ng gì quan sát ???c t?i Computex 2018, nhi?u kh? n?ng AMD s? ??y lùi k? ho?ch ra m?t Navi ít nh?t 1 n?m, ?? l? trình c?a hãng ph?n nào tr? nên h?p lý và kh? thi h?n.
 
Tuy nhiên, dù tham gia vào th? tr??ng chip bán tùy ch?nh nh? v?y c?ng ??ng ngh?a v?i vi?c AMD ph?i ??m b?o tuân th? m?t cách nghiêm ng?t l? trình ???c ?? ra. Sony c?n AMD hoàn thi?n GPU Navi tr??c khi PS5 ???c tung ra th? tr??ng (d? ki?n vào kho?ng n?m 2020), và ?ây chính là deadline mà Sony ?ã ??t ra v?i "??i ??". T??ng t?, l? trình ra m?t GPU Vega c?a AMD trên th?c t? c?ng d?a theo l? trình s?n ph?m c?a Apple, ch? không ph?i ng??c l?i. ?i?u này ?ã d?n t?i vi?c khá nhi?u ng??i t?i RTG c?m th?y ho?t ??ng c?a mình b? h?n ch? quá m?c, và ?ây có th? là m?t trong nh?ng nguyên nhân d?n ??n vi?c ng??i lãnh ??o c?a nhóm này - Raja Koduri, ?ã r?i kh?i AMD h?i cu?i n?m ngoái.
 
Th? tr??ng VGA dành cho game th? là m?t th? tr??ng h?t s?c "khó nhai" ??i v?i AMD ? th?i ?i?m hi?n t?i, và h?n ai h?t, CEO Lisa Su hi?u r?t rõ ?i?u này. B?i m?ng th? tr??ng gaming v?n r?t khó ?? có th? duy trì, trong khi ng??i ch?i l?i ?òi h?i ph?i có s? nâng c?p hi?u n?ng l?n qua t?ng n?m, trong khi các nhà s?n xu?t v?n ph?i tìm cách h? th?p chi phí nghiên c?u s?n xu?t ?? ??m b?o giá thành s?n ph?m không quá cao so v?i ví ti?n c?a game th?. Th? nên m?t ti?n trình hi?n gi? v?n còn ?ang ch?a ???c hoàn thi?n và t?i ?u nh? 7nm rõ ràng không h? phù h?p ?? áp d?ng vào m?ng th? tr??ng gaming m?t chút nào, nh?t là ??i v?i m?t AMD nh? hi?n t?i.
 
Còn demo GPU 7nm ??u tiên trên th? gi?i mà AMD th?c hi?n và gi?i thi?u t?i Computex không h? h??ng ??n ??i t??ng khách hàng game th?, mà nh?m ??n m?t phân khúc cao c?p h?n h?n: phân khúc c?a nh?ng ng??i làm các công vi?c thiên v? ?? h?a, c?ng nh? công vi?c c?a nh?ng nhà nghiên c?u v? AI và Machine Learning. ?ây là phân khúc th? tr??ng t??ng ??i ??c bi?t, v?i nh?ng ng??i s?n sàng chi tr? nh?ng kho?n ti?n l?n cho s?n ph?m. 
 
M?c dù trong màn thuy?t trình trên sân kh?u t?i Computex c?a AMD, bà Lisa Su có nói: "GPU 7nm s? ??n v?i các game th?", nh?ng ?i?u ?ó không có ngh?a là GPU Vega 7nm s? ???c s?n xu?t cho game th? vào n?m t?i. Nên nh? r?ng ? th?i ?i?m hi?n t?i, v? phía m?ng ?? h?a, AMD ?ang g?p rút ti?n hành phát tri?n ki?n trúc Navi cho Sony, và ?ây s? là m?t deadline vô cùng quan tr?ng ??i v?i "??i ??" - do ?ó không có gì quá ng?c nhiên n?u nh? AMD d?n nhi?u công s?c vào ki?n trúc này.
 
V?y nên, r?t có th?, GPU 7nm c?a AMD dành cho game th? s? ???c s?n xu?t d?a trên ki?n trúc Navi. Chính xác h?n, GPU ?ó s? là Navi 10, và ?ây s? không ph?i là m?t chi?c VGA cao c?p. Nói cách khác, NVIDIA s? không g?p ph?i s? c?nh tranh nào ??n t? AMD trong m?ng gaming, s?m nh?t là tr??c n?m 2019. Sau Navi 10 là Navi 14, r?i m?i ??n Navi 20 - GPU ch?i game cao c?p th?c s? mà AMD t?o ra trên ki?n trúc 7nm. Tuy nhiên, Navi 20 là chuy?n c?a n?m 2020 ho?c 2021 - t?c v?n còn r?t lâu n?a.
 
Rõ ràng là quy?t ??nh ?ánh ??i m?ng gaming ?? t?p trung vào phát tri?n CPU c?ng nh? các con chip semi-custom là m?t quy?t ??nh vô cùng lý trí c?a CEO Lisa Su. Quy?t ??nh này có th? không làm các game th? fan c?a "??i ??" vui lòng, nh?ng ch?c ch?n, ?ây là m?t quy?t ??nh ?ã c?u giúp AMD thoát kh?i v?c th?m ?? tr? l?i v?i th? tr??ng.
 
Và d?u sao ?i ch?ng n?a, cho ??n th?i ?i?m này, có l? h?u h?t m?i ng??i ??u ph?i công nh?n r?ng trong kho?ng th?i gian 2 n?m qua ?ã "?ánh d?u s? tr? l?i" h?t s?c th?n k? c?a AMD: t? v? trí c?a m?t k? b? Intel ?è b?p hoàn toàn trên m?ng th? tr??ng CPU nh?ng nay ?ã khác h?n, tr? thành ??i th? ?áng g?m trong con m?t c?a Intel.  

Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

tự chủ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 23
  • Khách viếng thăm: 20
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 8,862
  • Tháng hiện tại: 239,249
  • Tổng lượt truy cập: 60,197,666

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465