tam quoc

 

8 điều cần biết về CPU Intel Kaby Lake

Đăng lúc: Thứ tư - 05/04/2017 15:04 - Người đăng bài viết: admin
 

Bộ xử lý Intel Core thế hệ 7, tên mã Kaby Lake, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm phong phú hơn, hiệu năng cao hơn và giải trí với nội dung 4K đầy ấn tượng.

 • Mu?n CPU Ryzen m?nh, ng??i dùng ph?i c?p nh?t BIOS bo m?ch ch?
 • PC ?? dùng mainboard ASRock chipset Intel 200 Series
 • ?ánh giá bo m?ch ch? Asus Strix Z270E Gaming
 • Lo?t mainboard Asus chuyên game h? tr? Kaby Lake
 • Bo m?ch ch? Biostar Racing th? h? th? 2 ra m?t
8 ?i?u c?n bi?t v? CPU Intel Kaby Lake 1

Intel ??u tháng 1 n?m 2017 ?ã trình làng Kaby Lake (??c là Kay-bee-lake) cho máy tính ?? bàn và máy tính xách tay c?u hình cao (Kaby Lake cho laptop m?ng nh? và máy tính b?ng ?ã ???c công b? cu?i Hè 2016). ?ây là th? h? b? x? lý m?i nh?t c?a Intel, và là s? ti?p n?i cho ti?n nhi?m th? h? th? sáu – CPU Intel Skylake . Chúng ta hãy cùng ?i?m qua m?t s? thông tin ?áng chú ý tr??c khi ??u t? cho b?n thân m?t chi?c máy tính ?? bàn m?nh m?.

 

8 ?i?u c?n bi?t v? CPU Intel Kaby Lake 2
B? x? lý Core th? h? m?i nh?t - Kaby Lake, s? có ti?n t? b?t ??u b?ng s? 7.

8. Kaby Lake l? ra không t?n t?i

Intel t? 2007 cho ??n nay luôn bám theo mô hình Tick-Tock ?? ra m?t s?n ph?m c?a mình. M?i “tick” ??i di?n cho chu trình s?n xu?t chip m?i có kích c? nh? h?n, gia t?ng s? l??ng bóng bán d?n, hi?u n?ng m?nh h?n và tiêu th? ?i?n n?ng hi?u qu? h?n; m?i “tock” s? là ra m?t ki?n trúc m?i trong khi v?n gi? l?i chu trình bán d?n c?. Mô hình “Tick-Tock” ban ??u ???c d? ?oán là s? l?p l?i sau m?i hai n?m. Nh?ng v?i n?m 2017, ?ây là n?m ??u tiên Intel phá v? mô hình “Tick-Tock” c?a mình b?ng vi?c ??y lùi th? h? b? x? lý CannonLake s?n xu?t theo ti?n trình 10nm sang n?m sau, và thay vào ?ó là trình làng Kaby Lake – th? h? b? x? lý 14nm+ ???c t?i ?u hóa t? ki?n trúc Skylake. S? ki?n này s? m? ??u cho ti?n trình “Process-Architecture-Optimization” thay cho “Tick-Tock”, ngh?a là thay vì hai th? h? nh? tr??c (Ivy Bridge – Haswell, 22nm) chúng ta s? có ba th? h? chip (Broadwell – Skylake – Kaby Lake , 14nm) cùng m?t ti?n trình s?n xu?t b? x? lý. 

V? s? xu?t hi?n c?a Kaby Lake, Intel ?ã gi?i thích r?ng hãng ?ang c?n nhi?u th?i gian h?n ?? ti?p t?c phát tri?n và t?i ?u s?n ph?m. Kích c? c?a các bán d?n trên chip ?ã ??t t?i m?c g?n ch?m t?i gi?i h?n v?t lý, cho nên càng ngày càng khó h?n ?? ch? t?o b? x? lý ho?t ??ng ?n ??nh d??i 10nm. ?i?u này khi?n cho vi?c ra m?t CannonLake theo ti?n trình 10nm liên t?c b? ??y lùi, và gi?i pháp ???c ??a ra ?? bù l?i cho s? ch?m tr? c?ng nh? ??m b?o doanh thu ?ó là t?i ?u hóa l?i ti?n trình 14nm c?a b? x? lý Skylake , cho ra ??i th? h? b? x? lý c?i ti?n 14nm+ Kaby Lake.

 

8 ?i?u c?n bi?t v? CPU Intel Kaby Lake 3

7. Kaby Lake s? d?ng chung socket 1151

Nh?ng mainboard Skylake ?ã ???c bán ra th? tr??ng ??u h? tr? các b? x? lý Core i th? h? th? 7 c?a Intel thông qua b?n BIOS Update t? các nhà s?n xu?t. (Ngo?i tr? m?t s? mã Skylake s? d?ng Ram DDR3 hi?n ch?a có BIOS).

Quá trình c?p nh?t BIOS yêu c?u ng??i s? d?ng ph?i l?p b? x? lý Skylake ?? Flash l?i b?ng m?ch tr??c khi c?m b? x? lý Kaby Lake – m?t s? tr??ng h?p ngo?i l? nh? Asus – v?i EZflash, hãng cho phép ng??i dùng có th? Flash BIOS l?i b?ng m?ch thông qua USB và ngu?n ?i?n c?m ch? mà không c?n RAM l?n CPU c?m trên mainboard. 

?? t?n d?ng ???c t?i ?a s?c m?nh t? b? x? lý Kaby Lake , ng??i dùng nên ch?n cho mình bo m?ch ch? Kaby Lake, v?i nh?ng c?i ti?n t? các bo m?ch ch? ti?n nhi?m nh?:

- Công ngh? Intel Optane-Ready

- Công ngh? Intel Rapid Storage Technology 15

- S? làn SATA, USB, LAN, M.2 nhi?u h?n (30 so v?i 26) 

- S? làn PCI Express t?i ?a nhi?u h?n (24 so v?i 20) 

Ngoài ra, các hãng s?n xu?t bo m?ch ch? nh? ASUS , MSI , GIGABYTE , ASROCK … c?ng b? sung cho s?n ph?m c?a h? m?t s? tính n?ng vô cùng h?p d?n nh? h? th?ng ?èn LED RGB 16 tri?u màu, các khe PCIE ???c b?c kim lo?i, h? tr? t? 1 ??n 3 khe SSD M.2, công ngh? b?o v? b?ng m?ch m?i, card âm thanh m?i ?em l?i tr?i nghi?m ch?i game t?t h?n, t?i ?u hóa kh? n?ng ép xung c?a CPU, RAM cho các dòng bo m?ch ch? Z270, t?n nhi?t t?t h?n cho SSD M.2, các khe socket ???c b?c kim lo?i…

 

8 ?i?u c?n bi?t v? CPU Intel Kaby Lake 4
Các hãng s?n xu?t bo m?ch ch? ?ã trình làng th? h? s?n ph?m m?i nh?t, h? tr? CPU Kaby Lake.

6. Không có chipset H210; ch? Z270 m?i h? tr? ép xung

Chúng ta ?ã t?ng ???c nghe m?t s? dòng s?n ph?m c?a ASROCK và MSI, v?i chipset B150 và H170 có th? ép xung ???c các b? x? lý Intel dòng K (không khóa h? s? nhân) l?n Non-K qua m?t con chip OC ??c bi?t. Nh?ng v?i dòng s?n ph?m Kaby Lake, có v? nh? Intel ?ã m?nh tay h?n trong vi?c ??nh h??ng s?n ph?m c?a mình ??i v?i ng??i tiêu dùng, ch? cho phép nh?ng bo m?ch ch? dòng Z270 m?i có kh? n?ng ép xung, và là dòng s?n ph?m có ??y ?? tính n?ng cao c?p nh?t, các dòng chipset c?n cao c?p và t?m trung s? là H270 và B250 series. H110 v?n ti?p t?c ???c duy trì cho dòng s?n ph?m t?m th?p h? tr? b? x? lý Kaby Lake cho nên vi?c ra m?t H210 d??ng nh? là không c?n thi?t.

V?i s? t?n t?i song song và phân c?p c?a hai ki?n trúc Skylake & Kaby Lake, ng??i tiêu dùng có ???c s? l?a ch?n vô cùng phong phú và ?a d?ng, c?ng nh? d? dàng tìm ???c s?n ph?m h?p v?i túi ti?n c?a b?n thân. V?i nh?ng ng??i ?ang s? d?ng b? x? lý Ivy Bridge, Haswell ho?c th? h? c? h?n, vi?c l?a ch?n Kaby Lake ?? nâng c?p s? là m?t s? tr?i nghi?m hoàn toàn m?i v? công ngh?, nh?ng n?u túi ti?n không m?y g?i là d? gi?, Skylake v?i giá bán ngày càng gi?m nhanh s? là m?t s? ??u t? h?p lý mà không làm th?ng ví c?a b?n trong n?m 2017 này.

5. Intel HD Graphics, t?m bi?t VGA giá r?

Nh?ng b? x? lý ?? h?a tích h?p Intel HD Graphics trên nh?ng con chip Kaby Lake có th? Stream hình ?nh và Video Clip v?i 8 lu?ng 4K cùng m?t lúc, h? tr? xu?t ra màn hình 10-bits màu, ?ây s? là l?a ch?n hoàn h?o cho nh?ng ng??i mu?n l?p cho mình m?t b? máy HTPC nh? g?n ??t trong phòng khách.

8 ?i?u c?n bi?t v? CPU Intel Kaby Lake 5

Dù là b? x? lý ?? h?a tích h?p, kh? n?ng ch?i game c?a Intel HD 630 trên Kaby Lake r?t ???c chú tr?ng ??u t?, có th? ch?y t?t các t?a game nh? LMHT, Dota 2, Counter Strike: Global Offensive ? thi?t l?p t? Medium ??n High Setting. V?i t?a game nh? LMHT, Intel HD 630 có th? ch?y ???c game ? thi?t l?p màn hình FullHD, High Setting, v?i s? khung hình trên giây giao ??ng t? 80 ??n h?n 100 FPS.

 

8 ?i?u c?n bi?t v? CPU Intel Kaby Lake 6
Hi?u n?ng c?a Intel HD 630 có th? g?n nh? ngang ng?a v?i c?c ?? h?a Nvidia c?a các dòng laptop t?m trung hi?n nay.

4. Intel core i3 không còn r?, m?nh m? h?n

Th?t khó ?? có th? mua ???c Core i3 Kaby Lake ch? v?i 3 tri?u ??ng, nh?ng khi ??u t? m?t s? ti?n kho?ng 3,6 tri?u ??ng b?n s? có trong tay m?t b? x? lý hai nhân b?n lu?ng, ch?y ? m?c xung nh?p 4GHz m?c ??nh, có 4MB cache thay vì 3MB nh? tr??c và m?t chip ?? h?a tích h?p HD 630 m?nh m? h?n. 

N?u th? v?n là ch?a ??, b?n có th? s?m cho mình m?t b? x? lý không khóa h? s? nhân i3-7350K, v?i m?c xung m?c ??nh 4,2GHz, hi?u n?ng ch?a ép xung c?a i3-7350K có th? g?n nh? so bì ???c v?i i5-6400 Skylake ti?n nhi?m. V?i bài ?ánh giá hi?u n?ng c?a Geekbench, cho th?y ?i?m s? ?a nhân c?a i3-7350K và i5-6400 g?n nh? là x?p x? nhau. V?i m?t b? t?n nhi?t t?t và m?t bo m?ch ch? ép xung dòng Z, kh? n?ng có m?t k?t qu? kh? quan h?n sau khi Overclock là hoàn toàn có th?.

 

8 ?i?u c?n bi?t v? CPU Intel Kaby Lake 7

3. Pentium + siêu phân lu?ng

V?i b? x? lý Pentium 2017, chúng ta s? có 2 nhân th?c và 4 lu?ng x? lý Hyper-threading nh? dòng Core i3 Skylake, ch? b? c?t gi?m b?i s? Cache so v?i Core i3 Kaby Lake (3MB so v?i 4MB). L?ch s? l?p l?i khi Intel ti?n hành trang b? tính n?ng siêu phân lu?ng cho các dòng b? x? lý Pentium Kaby Lake, tr??c ch? th?y trang b? trên các dòng Pentium c? nh? Pentium ??i 478, 775 Netburst.

Công ngh? Hyper-threading cho phép cung c?p 2 lu?ng x? lý trên m?i nhân, t?ng g?p ?ôi s? tác v? mà b? x? lý có th? th?c thi ??ng th?i. Ta có th? th?y rõ hi?u qu? c?a công ngh? này khi s? d?ng nh?ng tác v? liên quan ??n gi?i mã Video, ho?c các ph?n m?m yêu c?u b? x? lý ?a nhân. ?i?u này h?a h?n Pentium Kaby Lake th? h? m?i s? có s?c m?nh ngang ng?a v?i các dòng Core i3 c?a Skylake , b? sung cho ng??i tiêu dùng thêm nhi?u s? l?a ch?n v?i giá c? h?p lý h?n. 

2. Không h? tr? Windows 7 & 8 

T??ng t? v?i ?àn anh Skylake, n?n t?ng Kaby Lake s? ti?p t?c không h? tr? m?i phiên b?n c?a h? ?i?u hành Windows 7 l?n Windows 8. Ng??i dùng s? c?m th?y c?c kì khó kh?n ?? có ???c Windows phiên b?n c? h?n Windows 10 ch?y trên h? th?ng Kaby Lake, c?ng nh? s? g?p ph?i nh?ng r?c r?i v? Driver, không còn nh?ng b?n vá l?i, hi?u n?ng s? không ???c t?i ?u hóa... n?u c? tình lách s? “áp ??t” c?a Microsoft. Cho nên v?i nh?ng ai còn ?ang ph?i s? d?ng Windows 7 ho?c 8 vì nh?ng lý do cá nhân, nâng c?p là ?i?u c?n ph?i cân nh?c.

Microsoft c?ng t?ng làm ?i?u này khi h?p tác cùng m?t s? nhà s?n xu?t ph?n c?ng nh? Nvidia và AMD ?? ép ng??i dùng s? d?ng Windows 10 phiên b?n m?i nh?t trên các thi?t b? m?i ra. V?i Windows 10 phiên b?n c? h?n b?n Build 10586, m?t s? Driver c?a các hãng này s? không th? làm vi?c ???c. 

1. Hi?u n?ng so v?i Skylake

Nhìn trên t?ng th?, chúng ta s? khó th?y ???c m?t s? ??t phá rõ r?t gi?a Skylake và Kaby Lake . Nh?ng tính n?ng nh? h? tr? USB 3.1, Intel Optane SSD, x? lý Video 4K t?t h?n, tiêu th? ?i?n n?ng ít h?n… d??ng nh? ch?a ?? v?i m?t s? ng??i ?? tr? thành y?u t? giúp h? quy?t ??nh nâng c?p, tính n?ng quan tr?ng nh?t c?a CPU mà ai c?ng quan tâm v?n chính là hi?u n?ng x? lý.

8 ?i?u c?n bi?t v? CPU Intel Kaby Lake 8
M?c xung m?c ??nh c?a các b? x? lý Kaby Lake so v?i Skylake cao h?n t? 0.3 GHz cho ??n 0.5 GHz.

H?n sáu n?m tr? l?i ?ây, ?? ??t ???c m?c xung trên 4.5 GHz v?i b? x? lý Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell và Skylake, ?òi h?i ng??i ép xung ph?i có ki?n th?c am hi?u sâu v? máy vi tính. Nh?ng v?i Kaby Lake n?m nay, b?c t??ng 4.5 GHz d??ng nh? không còn là tr? ng?i, các hãng bo m?ch ch? n?i ti?ng ?ã trang b? tính n?ng Load Profile ép xung t? ??ng ch? b?ng m?t phím b?m. V?i Kaby Lake K Series và m?t bo m?ch ch? Z270 , b?n có th? t? tin ép xung b? x? lý c?a mình lên x?p x? 5.0 GHz v?i t? l? thành công ??t trên 80%. Nh?ng nh??c ?i?m c?a vi?c Load Profile ép xung t? ??ng là m?c Vcore còn khá cao, c?n tinh ch?nh l?i ?? có th? s? d?ng ???c hàng ngày. Tuy v?y, ng??i dùng v?n có th? l?a ch?n nh?ng ch? ?? khác an toàn h?n ?? giúp ??m b?o v? m?t tu?i th? mà v?n có thêm ???c hi?u n?ng t? b? x? lý c?a mình.

Tóm l?i

V?i hi?u n?ng cách bi?t Skylake ch? t? 10 ??n 12%, có th? Kaby Lake ch?a dành cho s? ?ông ng??i tiêu dùng vì giá s?n ph?m trên hi?u n?ng còn cao, khác bi?t còn ch?a rõ r?t. Nh?ng v?i m?t ng??i ?am mê công ngh?, m?t game th? hardcore, m?t Overclocker mu?n th? s?c mình v?i nh?ng m?c xung cao h?n: Kaby Lake ?ang tr? thành ?? tài r?t hot trên các c?ng ??ng PC Gaming t?i Vi?t Nam. CPU Kaby Lake cùng v?i th? h? bo m?ch ch? B250, H270 và Z270 m?i ?ang tr? thành m?t làn gió m?i v? hình th?c thi?t k? c?ng nh? nh?ng tính n?ng ??c ?áo ?i kèm. 

PC World VN 03/2017

 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 100
 • Khách viếng thăm: 99
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 19,378
 • Tháng hiện tại: 296,202
 • Tổng lượt truy cập: 53,023,689

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058