tam quoc

 

5 điều cần biết về Qualcomm Snapdragon 835

Đăng lúc: Thứ ba - 21/02/2017 11:25 - Người đăng bài viết: admin
 

Đây là bộ xử lý sẽ đem đến sự khác biệt cho những điện thoại Android cao cấp ra mắt trong năm nay.

  • Apple A10 lép v? tr??c Qualcomm Snapdragon 835
  • Rò r? k?t qu? th? nghi?m Snapdragon 835
  • Ti?p t?c rò r? hi?u n?ng Qualcomm Snapdragon 835
  • Snapdragon 835 khác bi?t ra sao

Cu?i cùng Qualcomm c?ng công b? chi ti?t v? System-on-Chip (SoC) cao c?p th? h? m?i nh?t c?a hãng – Snapdragon 835. ?ây là tin t?c gây s? chú ý trong gi?i công ngh? nh?ng ngày ??u n?m t?i CES 2017, b?i cho ??n nay h?u h?t ?i?n tho?i Android dòng cao c?p ??u dùng chip c?a Qualcomm. V?y là chúng ta ?ã có th? hình dung s? b? v? s?c m?nh c?a nh?ng m?u smartphone flagship s? tranh ?ua trên th? tr??ng 2017, trong ?ó có Galaxy S8 phiên b?n cho th? tr??ng M? và các ??i th? ??n t? nh?ng th??ng hi?u tên tu?i nh? LG, HTC, Moto, và có th? là c? chi?c Pixel th? h? k? ti?p c?a Google.

Theo công b? c?a Qualcomm, Snapdragon 835 ???c thi?t k? nh?m nâng cao tr?i nghi?m gi?i trí th? h? m?i và các d?ch v? ?ám mây cho các thi?t b? tiêu dùng cao c?p c?ng nh? trong doanh nghi?p, bao g?m smartphone, kính th?c t? ?o (VR) / th?c t? t?ng c??ng (AR), camera IP, máy tính b?ng, laptop và các thi?t b? khác ch?y h? ?i?u hành Android và c? Windows 10 h? tr? các ?ng d?ng Win32 tr??c ?ây.

5 ?i?u c?n bi?t v? Qualcomm Snapdragon 835 1

Trong danh sách khá dài nh?ng tính n?ng c?a Snapdragon 835, n?i lên 5 ?i?m quan tr?ng nh?t cho th?y SoC m?i nh?t này s? ?em l?i nh?ng ?i?u khác bi?t ra sao cho nh?ng m?u ?i?n tho?i ?ình ?ám trong n?m nay.

Chip nh? và hi?u qu? h?n nh? công ngh? 10nm

Nhìn vào b?c ?nh ch?p hai chip ??u có kích th??c nh? h?n ??ng xu, nh?ng chip cao c?p Snapdragon 820 c?a n?m ngoái (bên trái) l?n h?n. Chip Snapdragon 835 có kích th??c nh? h?n ?áng k?, theo Qualcomm nh? h?n 35%, nh?ng ch?y nhanh h?n và nhi?u tính n?ng h?p d?n h?n h?n.

S? t??ng ph?n ?ó là k?t qu? chuy?n ??i công ngh? s?n xu?t t? qui trình 14nm ??i v?i Snapdragon 820 c?a n?m ngoái sang qui trình 10nm ??i v?i Snapdragon 835 trong n?m nay. Snapdragon 835 là chip di ??ng th??ng m?i ??u tiên ???c s?n xu?t theo qui trình FinFET 10nm, cho phép t?ng hi?u n?ng ?áng k? và tiêu th? n?ng l??ng hi?u qu? h?n h?n. 

?? nh? h?n, transitor tích h?p dày ??c h?n giúp chip tiêu th? n?ng l??ng ít h?n. B? x? lý Kyro 280 m?i c?a Qualcomm tích h?p trong Snapdragon 835 g?m 4 nhân hi?u n?ng cao v?i xung nh?p lên t?i 2,45GHz và 4 nhân ti?t ki?m n?ng l??ng xung nh?p t?i 1,9GHz, s? ch?y nhanh h?n CPU Snapdragon 820. Còn GPU Adreno 540 thì ???c cho là t?ng t?c 25% v? x? lý ?? h?a 3D (cùng v?i h? tr? HDR và hi?n th? 10-bit).

Dù hi?u n?ng t?ng cao nh?ng theo Qualcomm chip m?i tiêu th? ?i?n n?ng th?p h?n 25% so v?i th? h? ti?n nhi?m.

Nh?ng ?i?u ?ó không có ngh?a là ?i?n tho?i trang b? chip m?i s? gi?m m?c tiêu th? ?i?n n?ng t??ng ?ng v?i 25%, vì còn ph? thu?c vào nhi?u y?u khác, trong ?ó màn hình là m?t trong nh?ng y?u t? tác ??ng l?n nh?t. Dù sao thì hi?u n?ng t?ng cao trong khi tiêu th? ?i?n n?ng th?p h?n là tin t?t cho làng smartphone. Và chúng ta có th? hy v?ng ?i?n tho?i cao c?p th? h? m?i s? không quá nóng khi ch?y các ?ng d?ng VR /AR.

5 ?i?u c?n bi?t v? Qualcomm Snapdragon 835 2
Snapdragon 835 nh? h?n 35% so v?i Snapdragon 820; c? hai chip ??u nh? h?n ??ng xu.

Cho phép camera t?t h?n

Nh?ng c?i ti?n m?i cho phép t?o camera trên smartphone t?t h?n. V? m?t x? lý hình ?nh, Snapdragon 835 có nh?ng nâng c?p ?áng k? so v?i chip Qualcomm th? h? tr??c. B? x? lý c?m bi?n hình ?nh (ISP) Qualcomm Spectra 180, bao g?m ISP kép 14-bit, cho phép ?i?u khi?n camera 32-megapixel ho?c camera kép 16-megapixel. Qualcomm c?ng ?ã c?i ti?n thu?t toán cho ph?n m?m x? lý cung c?p kh? n?ng zoom quang và ?n ??nh hình ?nh, và Snapdragon 835 h? tr? ?i-?t quang ?i?n kép và l?y nét lai t? ??ng t?t h?n.

M?t s? nhà s?n xu?t ?i?n tho?i c?ng phát tri?n riêng ph?n m?m x? lý hình ?nh, nh?ng nhi?u ph?n m?m ch? ??n gi?n s? d?ng th? vi?n c?a Qualcomm (có th? có thêm kh? n?ng ch?nh s?a). Nhìn chung, b? x? lý hình ?nh ???c c?i ti?n m?nh h?n và nhanh h?n, thu?t toán ph?n m?m tinh t? h?n, h?a h?n ?em l?i kh? n?ng quay video, ch?p ?nh ch?t l??ng h?n cho camera th? h? m?i.

Kh? n?ng k?t n?i c?c nhanh

Snapdragon 835 tích h?p modem LTE X16 c?a Qualcomm h?a h?n t?c ?? t?i v? (download) lên ??n 1 Gbps và t?i lên (upload) là 150 Mbps. X16 là modem LTE áp d?ng nhi?u công ngh? hi?n ??i, bao g?m Wi-Fi 802.11ac 2x2 Wave-2 và 802.11ad cho k?t n?i Multi-gigabit. ?ây là modem th??ng m?i ??u tiên thu?c l?p gigabit, b??c ??m trong giai ?o?n chuy?n ti?p lên công ngh? di ??ng 5G.

D? nhiên là còn c?n ??n s? h? tr? c?a các nhà m?ng ?? khai thác h?t kh? n?ng k?t n?i m?ng siêu nhanh c?a modem LTE X16. Nh?ng m?ng 4G ?ã ph? sóng r?ng rãi kh?p n?i, và các nhà m?ng trên th? gi?i ?ang nâng c?p liên t?c, ti?n lên 5G nên t??ng lai g?n ng??i dùng s? th?a s?c tr?i nghi?m nh?ng n?i dung s? cao c?p ?òi h?i t?c ?? k?t n?i siêu nhanh.

Qualcomm cho bi?t Wi-Fi 802.11ad Multi-gigabit cung c?p t?c ?? t?i ?a lên t?i 4,6 Gbps, nh?ng không nói rõ X16 tích h?p s?n hay ch? là h? tr? modem ngoài. 

Qualcomm c?ng cho bi?t Snapdragon 835 là SoC ??u tiên trên th? gi?i ???c ch?ng nh?n công ngh? th??ng m?i Bluetooth 5.0, cung c?p t?c ?? t?i 2 Mbps và nhi?u tính n?ng nh? gi?i pháp chip WCN3990 kèm theo.

C?i thi?n kh? n?ng 4K

Snapdragon 365 có kh? n?ng quay video 4K ? t?c ?? 30 fps và phát ? t?c ?? 60 fps, h? tr? c? chu?n nén H.264 và HEVC. H?n n?a, chip cao c?p m?i c?a Qualcomm còn h? tr? quay video HDR v?i d?i gam màu r?ng, ?? sâu màu 10-bit. Nh?ng công ngh? này ch?a ph? bi?n ??i v?i smartphone, nh?ng v?i vi?c TV h? tr? 4K và HDR ?ang d?n tr? nên ph? bi?n có l? n?m 2017 này s? ch?ng ki?n cu?c ?ua smartphone và máy tính b?ng h? tr? HDR và gam màu r?ng.

Quick Charge 4 s?c nhanh h?n và linh ho?t h?n

?ây là chip ??u tiên c?a Qualcomm h? tr? công ngh? s?c m?i Quick Charge 4 (QC 4), h?a h?n ch? 5 phút s?c ?i?n tho?i c?ng có th? cho phép ?àm tho?i lâu ??n 5 gi?. So v?i QC 3, Qualcomm cho bi?t QC 4 s?c nhanh h?n 20% và hi?u qu? h?n 30%. 

Nhìn chung, Snapdragon 835 là n?n t?ng di ??ng th??ng m?i ??u tiên ???c s?n xu?t theo qui trình FinFET 10nm v?i nhi?u c?i ti?n n?i b?t. SoC này nh? h?n, nh?ng tích h?p CPU và GPU nhanh h?n, có b? x? lý hình ?nh cao c?p h?n, h? tr? hi?n th? ch?t l??ng h?n, và s?c t?t h?n, trong khi tiêu th? n?ng l??ng ?i?n ít h?n. ?ó là tin t?t, nh?ng ?ây v?n ch?a ph?i là chip 5G hay chip ??u tiên s? d?ng ki?n trúc CPU hay GPU m?i có tính ??t phá, ho?c áp d?ng công ngh? b? nh? m?i ?em ??n m?t b??c ti?n l?n trong công ngh? chip di ??ng.

Theo nh?ng gì Qualcomm tuyên b?, chúng ta có th? trông ch? ???c th?y nh?ng ?i?n tho?i ??u tiên s? d?ng chip th? h? m?i Snapdragon 835 trong vài tháng t?i. Có th? Galaxy S8 c?a Samsung là chi?c ?i?n tho?i ??u tiên ???c công b? v?i chip m?i này. Không lo?i tr? các ??i th? LG ho?c HTC s? nhanh chân h?n Samsung. 

PC World VN 02/2017


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

từ qui

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 121
  • Khách viếng thăm: 120
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 22,785
  • Tháng hiện tại: 481,850
  • Tổng lượt truy cập: 50,729,868

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058